22. februar 2023

Fagligt fokus

Kommende revisoreksamen i bæredygtighed

Den danske implementering af direktivkrav fra CSRD forventes at betyde, at godkendte revisorer efter 1. januar 2024 skal til en ny særlig bæredygtighedseksamen, hvis de ønsker at kunne underskrive de lovpligtige bæredygtighedsrapporteringer i fremtiden. Nuværende godkendte revisorer og personer, som er påbegyndt SR-uddannelsen før 1. januar 2024, kan opnå godkendelsen via efteruddannelse.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering, CSRD, blev vedtaget i november 2022. Erhvervsstyrelsen arbejder lige nu med det danske lovgivningsarbejde, som blandt andet omfatter de krav, der skal stilles til erklæringsafgivere på de kommende bæredygtighedsrapporteringer, som de store virksomheder skal offentliggøre for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere.

FSR – danske revisorer er naturligvis i dialog med Erhvervsstyrelsen om den kommende regulering og især om de forventede krav til eksamen og efteruddannelse af de revisorer, som ønsker at kunne afgive erklæringer på bæredygtighedsrapporteringen. I løbet af 2023 vil erhvervsministeren fremsætte et lovforslag om implementering af direktivet, og der er derfor endnu ikke taget politisk stilling til indholdet.

Direktivet stiller krav om en ny særlig bæredygtighedseksamen samt et antal måneders praktisk erfaring. De gældende OE-krav om vedligehold af kompetencer via efteruddannelse gælder også i fremtiden og omfatter derfor også bæredygtighedsområdet, tilsvarende i dag. Direktivet etablerer derudover en særlig overgangsordning for eksisterende godkendte revisorer og for personer, som er påbegyndt uddannelse som godkendt revisor.

Ny bæredygtighedseksamen til alle nye godkendte revisorer efter 1. januar 2024

Det er vores forventning, at alle nyuddannede godkendte revisorer, som også ønsker at kunne afgive erklæringer på bæredygtighedsrapporteringen, fremover vil skulle bestå en ny særlig bæredygtighedseksamen.

Direktivet stiller krav om, at kandidaten skal have mindst 8 måneders erfaring med at udføre erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering. For nuværende findes der ingen konkret tolkning af det fremtidige erfaringskrav, og der udestår en vigtig drøftelse om, hvordan man skal opnå en sådan praktisk erfaring, hvis revisionsfirmaet ikke i forvejen beskæftiger sig med bæredygtighedsområdet.

Vi forventer, at første bæredygtighedseksamen skal afholdes i 2025. Omfanget af eksamen er endnu ukendt, men et oplæg kunne være en 3-4 timers skriftlig eksamen.

Endelig forventer vi, at der også stilles krav om, at man skal være godkendt revisor for at kunne afgive erklæringerne på bæredygtighedsrapporteringen.

Overgangsordning via efteruddannelse

Af direktivet fremgår det, at der etableres en særlig overgangsordning for følgende to grupper:

  • Godkendte revisorer, som har bestået revisoreksamen før 1. januar 2024.
  • Personer, som er påbegyndt uddannelse til godkendt revisor før 1. januar 2024, og som består revisoreksamen senest 1. januar 2026. For at være ”påbegyndt uddannelse” skal vedkommende altså have været til skriftlig revisoreksamen senest i august 2023. Det vil ikke være tilstrækkeligt blot at have påbegyndt på FSR’s SR-Akademi.

Overgangsordningen består i, at de omfattede personer kan opnå bæredygtighedscertificeringen alene via efteruddannelse. De undgår altså at skulle til den nye bæredygtighedseksamen, ligesom de ikke skal kunne dokumentere mindst 8 måneders praktisk erfaring med bæredygtighedsområdet.

Vi bakker op om en overgangsordning uden en ny eksamen, og vi er i dialog med en række andre europæiske revisorforeninger, den fælleseuropæiske revisorforening Accountancy Europe og med Erhvervsstyrelsen for at sikre, at der sker en synkronisering af lovgivningen på tværs af landegrænserne i EU.

Omfanget af efteruddannelseskravet er ukendt, men et bud kunne være 30-40 timer.

De revisorer, som ønsker at arbejde med erklæringerne på bæredygtighedsrapporteringen, skal første gang afgive erklæringerne i 2025, og de skal dermed gennemføre efteruddannelsen i 2023 eller 2024.

Bæredygtighedsrevisorer skal kun bruges til en særlig type bæredygtighedsrapportering!

Det er væsentligt at være opmærksom på, at lovgivningen kun forventes at gælde for de revisorer, som skal afgive erklæringer på den lovpligtige bæredygtighedsrapportering i henhold til EU’s regnskabsdirektiv.

Det er alene store virksomheder i regnskabsklasse C og D, som fra 1. januar 2024 eller 2025 skal afgive disse rapporteringer, men fra 1. januar 2026 omfatter det også små og mellemstore børsnoterede virksomheder efter størrelsesgrænserne for klasse B og klasse C (mellem).

Vi forventer, at leverandører, eksempelvis danske SMV’er, i fremtiden vil blive mødt med krav om at understøtte deres kunders bæredygtighedsrapportering med data, som kan valideres af en revisor. En sådan rapportering fra leverandørkæden er ikke omfattet af erklæringskravet i regnskabsdirektivet. Derfor forventer vi ikke på nuværende tidspunkt, at myndighederne kommer til at stille krav om, at leverandørernes rapportering skal være valideret af en certificeret bæredygtighedsrevisor.

Hvis denne forventning imødekommes, vil det altså også i fremtiden være tilladt for en ”almindelig” godkendt revisor at afgive erklæringer på alle andre typer bæredygtighedsrapportering end den lovpligtige. Det kan eksempelvis være på en rapportering udarbejdet i henhold til FSR – danske revisorers ESG-publikation eller EFRAG’s kommende frivillige standard for SMV’er.

FSR – danske revisorer har arbejdet med bæredygtighedsområdet i mange år, og vi har hjulpet foreningens medlemmer og virksomhederne med fagligt understøttende aktiviteter, udgivelser, prisuddelinger mv. Vedtagelsen af CSRD’et konkretiserer kravene til både erklæringsafgivere og virksomheder yderligere. Vi arbejder i øjeblikket med et koncept for et helt nyt FSR Bæredygtighedsakademi med det formål at opkvalificere revisorbranchen bredt (dvs. på alle niveauer af medarbejdere) samt understøtte branchens medarbejdere som forberedelse til bæredygtighedseksamen. Det er med til at sikre, at vi som branche kan løfte arbejdet med revisorerklæringer på de kommende bæredygtighedsrapporteringer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber