Viser 1 til 10 af totalt 33 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Advarsler

04. december 2019

Advarsler i Revisornævnet 2019

Efter den nye praksis med hjemmel i revisorloven 2016 og dens forarbejder takseres mindre førstegangsforseelser med advarsler i Revisornævnet i kendelser afgivet efter 17. juni 2016. Dette kan udtrykk...

Revision Revisornævnet Advarsler

19. juni 2019

Opløsning af veteranbilforening – advarsel til revisor for nøl i assistanceopgave

I opgaver om assistanceydelser, der omfattes af revisorlovens § 1, stk. 3, skal revisor bl.a. udvise professionel kompetence og omhu. Revisor kan ikendes disciplinæransvar, hvis opgaver ikke løses ret...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

24. april 2019

Stort anlagt sag om forvaltningsrevision fuser ud – advarsel for et mindre forhold

Skolers regnskaber skal revideres efter god offentlig revisionsskik, og herunder skal der også foretages juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Det blev anfægtet at have været tilfældet af tilsynsm...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

11. marts 2019

Advarsel i sag om utilstrækkelig dokumentation af revision af goodwill og udskudt skatteaktiv

Sager efter den 17. juni 2016 bør ideelt set afgøres ved påbud i kvalitetskontrollen, hvis de kan antages at blive afgjort med advarsler i Revisornævnet. Det er dog forståeligt i en kalibreringsfase, ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Advarsler

12. december 2018

Advarsel for manglende forbehold og dokumentation i udvidet gennemgang og revision

Ideelt set er det hensigten, at mindre førstegangsforseelser håndteres i kvalitetskontrollen uden indbringelse for Revisornævnet. I den nedennævnte sag skønner Revisornævnet i modsætning til kvalitets...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Advarsler

10. december 2018

Advarsel i forbindelse med ugyldig udlodning af et ulovligt ejertilgodehavende m.v.

Vurderingsberetninger i forbindelse med apportudlodninger skal efter deres fornuftige formål naturligvis foreligge som beslutningsgrundlag for en eventuel generalforsamlingsbeslutning. Dette havde ikk...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

03. december 2018

Manglende omtale af lovovertrædelser vedrørende firmabil giver advarsel

Sagen i denne nyhed om manglende indberetning af fri firmabil i et hovedaktionærselskab afgøres i tråd med tidligere afgørelser efter retningslinjerne for en mindre førstegangsforseelse. Den takseres ...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Advarsler

07. november 2018

Revision i en haveforening – to revisorer får en advarsel

Ved opgaver for foreninger med medlemmer med økonomiske interesser – såsom AMBA, FMBA, andelsbolig-, grundejer- og som her haveforeninger – har ethvert medlem retlig interesse i at indbringe en eventu...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler

29. oktober 2018

Manglende moms på erhvervsudlejning mellem søstre – revisor glemmer ansvarsoplysning

I private klager for Revisornævnet er det ofte en bagvedliggende hensigt at få faglige argumenter for at kunne gøre revisor erstatningsansvarlig i et civilt søgsmål. Er der udført dårligt arbejde, er ...

Revision Revisornævnet Forkerte erklæringer Advarsler

26. september 2018

Stort anlagt sag om genopstandne zombiselskaber fuser noget ud – revisor får advarsel

I og efter finanskrisen blev en del selskaber zombiselskaber i den forstand, at de kunne lukkes, hvad tid det skulle være, typisk af et kreditinstitut. Fænomenet var udbredt for ejendomsinvesteringsse...

Revision Revisornævnet God skik Advarsler