Viser 1 til 10 af totalt 43 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Frikendelser

06. maj 2020

Revisor er ikke automatisk opmand ved stridigheder i ejerkredsen

Det sker, at anpartshavere bliver uenige om fortolkningen af deres indbyrdes aftaler. Dette er tilfældet i en sag, hvor to 50 % anpartshavere efter lang tid bliver uenige om maksimum for vederlaget fo...

Revision Revisornævnet Frikendelser

11. marts 2020

Review - forelå der en aftale m.v.? Revisor frifindes i Revisornævnet

I nogle sager indbringer en klient revisor for Revisornævnet for at have overtrådt god revisorskik samtidigt med indgivelse af en honorarklage for Responsumudvalget. Dette var tilfældet her, hvor revi...

Revision Revisornævnet Frikendelser

26. februar 2020

Revisor frifindes for en manglende konklusion i sammenhæng med revisors assistance

Klienter kan i sjældne tilfælde have den fejlopfattelse, at revisor og ikke ledelsen har ansvaret for, at der foreligger tilstrækkeligt revisionsbevis. Dette kan føre til klager med en indbygget absur...

Revision Revisornævnet Frikendelser

12. februar 2020

Regnskabsmæssig behandling af udskiftning af en varmtvandsveksler – revisor frikendt

I andelsboligforeninger kan revisor indbringes af bestyrelsen eller som her af enhver andelshaver, der i sagens natur har retlig interesse. I næsten alle disse sager frikendes revisor. Dette blev også...

Revision Revisornævnet Frikendelser

25. november 2019

Frifindelser i Revisornævnet 2019

I sager, der ender med, at revisor frifindes i Revisornævnet, kan afgørelsen for eksempel bero på, at klagen ikke er konkret begrundet, at det påklagede forhold ikke var omfattet af revisors ydelse, e...

Revision Revisornævnet Frikendelser

23. september 2019

Timeshareaktionær indklager revisor, der pure frifindes

Revisor kan blive udsat for klager, der forekommer grundløse. Således i en sag indbragt af en timeshareaktionær mod revisor. Timeshareaktionæren var formentlig utilfreds med den valgte finansiering af...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

12. august 2019

Sag om ejendomsretten til nye altaner i en andelsboligforening – revisor frikendes

I sager om andelsboligforeninger, der indbringes af bestyrelsen, eller som her af administrator på vegne af foreningen, fornemmer man ofte, at ledelsen/administrator måske også forsøger at tørre sit a...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

24. maj 2019

Privat klage med afsæt i ejerforenings varmeregnskab – revisor frifindes

I sager, der indbringes for Revisornævnet af private klagere, ligger der desværre ret ofte grundlæggende misforståelser til grund. Eksempelvis som her, om at en ejerforenings revisor også havde udarbe...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

03. april 2019

Frifindelse i sag om revision i børsnoteret ejendomsselskab

Ved overtagelse af en væsentlig andel i et ejendomsselskab konstateredes en badwill, der blev indtægtsført. Syv måneder senere i årsregnskabet førte værdiansættelse med støtte i en valuarvurdering til...

Revision Revisornævnet God skik Frikendelser

09. januar 2019

Frifindelse og nedsat bøde i sag om uafhængighed

En regnskabsklasse B-virksomhed kan godt være offentligt eksponeret i en sådan grad, at generalklausulen om synlig uafhængighed er nok til at statuere en overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Dette e...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Frikendelser Bøder 30001 til 99999