21. januar 2021

Uddannelse Nyt om uddannelse

Ny revisoreksamen

Den nye bekendtgørelse om revisoreksamen er netop udstedt, og dermed er rammerne for den nye eksamensform og overgangsordningen fastsat. Læs om de mest centrale ændringer og overgangsordningen her.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161


Lisa Abel Christensen Chefkonsulent
ynp@sfe.qx 4193 3142Den 26. november 2020 vedtog Folketinget en række ændringer til revisorloven, herunder revisoreksamen. Ændringerne til revisoreksamen er foretaget med udgangspunkt i anbefalinger fra Eksamensudvalget og Revisorrådet, og er nærmere beskrevet i rapporten »Forslag til en ny Revisoreksamen« fra januar 2020. Revisorloven indeholder ikke detailregulering for revisoreksamen, og derfor er den nu udstedte bekendtgørelse afgørende i forhold til den konkrete udmøntning af lovændringen.

Udstedelsen af bekendtgørelsen er det sidste bump på vejen i forhold til at få gjort revisoreksamen mere tidssvarende og mere attraktiv for kandidaterne.

Bekendtgørelsen træder i kraft allerede den 1. februar 2021. Det betyder, at ændringerne får virkning for både skriftlige og mundtlige prøver i 2021. Se bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021 her.

De overordnede ændringer er som følger:

 • Indholdet af revisoreksamen
  Indholdet af revisoreksamen justeres, så fokus er på revisorlovens anvendelsesområde: revision og andre erklæringsopgaver. Andre fagområder som selskabsret, skatteret og erhvervsret skal indgå i det omfang, det har betydning for erklæringsafgivelsen. Det betyder, at en række fagområder under det tidligere Modul-C ikke længere vil indgå som selvstændige emner under revisoreksamen, men kun i det omfang, de er relevante for erklæringsafgivelsen. Der er ikke yderligere ændringer til revisoreksamen end de, som følger af ændringerne til indholdet.
 • Antallet af skriftlige prøver
  Den skriftlige prøve ændres fra tre skriftlige moduler til én skriftlig prøve. Prøven skal afholdes over 2 dage og bedømmes samlet. Den skriftlige prøve afvikles mindst en gang om året i andet halvår, men Eksamensudvalget kan beslutte at afvikle den skriftlige prøve yderligere en gang om året.
 • Antal eksamensforsøg og 7-års regel
  Begrænsningen i antallet af eksamensforsøg afskaffes både for den mundtlige og skriftlige revisoreksamen. Dog skal den mundtlige revisoreksamen bestås senest 7 år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået.
 • Den skriftlige prøves form
  De skriftlige prøver kan fremover indeholde en kombination af spørgsmål med lange svar, spørgsmål med korte svar, multiple choice samt beregninger. Formen af den skriftlige prøve vil i 2021 være lange svar ligesom tidligere år.

For diverse frister for tilmelding se www.fsr.dk.

Overgang til ny eksamensordning

Alle kandidater kan vælge den nye eksamensform allerede nu, uanset om et eller flere af modulerne A, B eller C er bestået. Ved indstilling efter den nye ordning kan der ikke opnås godskrivning/merit for allerede beståede skriftlige moduler. Hvis en kandidat vælger at indstille sig til den nye eksamensform, vil det ikke være muligt efterfølgende at deltage i modulerne A, B eller C. Det er således ikke muligt at indstille sig efter begge ordninger.

Fortsættelse på ABC-modellen

Af hensyn til de kandidater, der allerede har bestået et eller flere af modulerne A, B og C, afvikles modulerne som udgangspunkt som planlagt i 2021, 2022 og 2023. Det betyder, at disse kandidater har mulighed for at fortsætte på den nuværende ordning. Efter 2023 vil der ikke længere blive afviklet skriftlige prøver i modulerne A, B og C. Kandidater, som ikke senest i 2023 har bestået alle 3 skriftlige moduler, kan derefter fortsætte på den nye eksamensform. 

Det er en betingelse for at indstille sig til modulerne A, B og C, at et eller flere af modulerne allerede er bestået. Det betyder, at kandidater, som ikke har bestået et eller flere af modulerne A, B og C, ikke kan indstille sig til skriftlig prøve efter ABC-modellen. Bemærk, at bekendtgørelsen giver mulighed for, at Eksamensudvalget, hvis antallet af tilmeldte til et af modulerne A, B eller C tilsiger det, kan beslutte at erstatte modulerne A, B og C med enten en mundtlig prøve eller en afløsningsopgave med mundtligt forsvar. Der vil naturligvis blive orienteret herom, hvis det er tilfældet.

Indholdet og varigheden af skriftlige prøver for ABC

Der er som udgangspunkt ingen ændringer i varigheden af eksamenerne. De vil fortsat være således:

 • A: 2 timer
 • B: 6 timer
 • C: 4 timer

En central del af den nye eksamensform er, at indholdet af revisoreksamen tilpasses til revisorlovens anvendelsesområde. Det har betydning for Modul C, som fremover skal være centreret omkring afgivelse af andre erklæringer med og uden sikkerhed i henhold til revisorloven. Modul A og B afvikles som hidtil.

Loftet over eksamensforsøg – ophævet

I den tidligere bekendtgørelse havde en kandidat maksimalt 3 forsøg til henholdsvis de mundtlige og skriftlige prøver. Dette gælder ikke længere. Nu kan kandidater, der var forhindret i at indstille sig til den mundtlige eller skriftlige prøve som følge af antal anvendte forsøg, igen indstille sig til prøverne fra 2021 og frem. Det vil være muligt at indstille sig til den mundtlige prøve både i første og andet halvår i alle årene frem til ”forældelsen” af den skriftlige prøve, som følge af den tidligere nævnte nye 7-års regel. Der er således ikke behov for at søge om dispensation til yderligere forsøg, da loftet over antallet af eksamensforsøg er ophævet.

4-års regel (skriftlig prøve) – ophævet

I den tidligere bekendtgørelse var det således, at alle 3 skriftlige moduler skulle være bestået senest i det fjerde kalenderår efter det år, hvor det første modul var bestået. Hvis ikke dette var tilfældet, skulle de moduler, der var bestået tidligere end det fjerde kalenderår, bestås på ny. Denne regel er afskaffet, hvilket betyder, at kandidater, der har bestået et eller flere moduler i ABC-modellen, kan færdiggøre revisoreksamen efter ABC-modellen, uanset hvornår modulerne A, B og C er bestået, og uden at moduler skal bestås igen.  

Der er således ikke behov for at søge om dispensation vedrørende 4-års reglen, idet reglen er ophævet.

3-års reglen (mundtlig prøve) – ophævet

I den tidligere bekendtgørelse var det således, at indstilling til den mundtlige prøve skulle ske senest i det tredje kalenderår efter, at den skriftlige prøve var bestået. Den regel er nu afskaffet og erstattet med en regel om, at den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten bestod den skriftlige prøve. Det betyder, at kandidater, som har bestået de skriftlige moduler og har været frataget mulighed for at gå til mundtlig eksamen som følge af 3-års reglen, nu kan indstille sig til den mundtlige prøve i 2021, hvis deres sidste skriftlige modul er bestået i 2014 eller senere. Bemærk dog, at 7-års reglen skal iagttages – se afsnit herom.

Der er således ikke behov for at søge om dispensation for indstilling til den mundtlige prøve, fordi det sidste modul er bestået mere end 3 år før den mundtlige prøve, da 3-års reglen er ophævet.

10 dages mellemrum mellem eksamenerne – ophævet

I den tidligere bekendtgørelse var der er regel om minimum 10 dages mellemrum mellem de skriftlige moduler. Denne regel er nu afskaffet, hvilket betyder, at de skriftlige moduler A, B og C i 2021, 2022 og 2023 kan placeres med kortere tidsmæssig afstand. Eksamensdatoerne offentliggøres på FSR – danske revisorers hjemmeside. Se herunder.

Eksamensdatoer

Eksamensdatoerne vil fremover blive offentliggjort senest den 31. marts i det år, eksamen skal afvikles.

For modulerne A, B og C offentliggøres eksamensdatoer for 2021 senest den 31. marts 2021. I 2022 og 2023 offentliggøres datoerne senest den 15. januar det pågældende år.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber