Find her, yderligere information omkring de skriftlige moduler


Den skriftlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der er ikke i eksamensbekendtgørelsen stillet krav til, at kandidaten skal bestå de skriftlige eksaminationer i en bestemt rækkefølge, idet den skriftlige eksamen betragtes som én eksamen opdelt i tre uafhængige moduler.

Der gives bestået eller ikke bestået særskilt for hver af de tre moduler. 

Modul A - to timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul A skal dække områderne etik og uafhængighed og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring.

Det koster 3.800 kr. at deltage i modul A.

Modul B - seks timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul B skal dække områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber.

Det koster 4.850 kr. at deltage i modul B.

Modul C - fire timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul C skal dække områderne andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Kriseramte virksomheder, generationsskifte,  spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation.

Det koster 4.350 kr. at deltage i modul C.

Tidspunkt for afholdelse af skriftlig eksamen

De tre moduler i skriftlig eksamen afholdes én gang årligt med mindst 10 dages mellemrum i andet halvår og de præcise datoer vil fremgå af vores hjemmeside under vigtige datoer senest den 31. marts det pågældende år.

Del til: