Find her, yderligere information omkring skriftlig eksamen


Overgang til ny eksamensordning
Alle kandidater kan vælge den nye eksamensform allerede nu, uanset om et eller flere af modulerne A, B eller C er bestået. Ved indstilling efter den nye ordning kan der ikke opnås godskrivning/merit for allerede beståede skriftlige moduler. Hvis en kandidat vælger at indstille sig til den nye eksamensform, vil det ikke være muligt efterfølgende at deltage i modulerne A, B eller C. Det er således ikke muligt at indstille sig efter begge ordninger.

Fortsættelse på ABC-modellen
Af hensyn til de kandidater, der allerede har bestået et eller flere af modulerne A, B og C, afvikles modulerne som udgangspunkt som planlagt i 2021, 2022 og 2023. Det betyder, at disse kandidater har mulighed for at fortsætte på den nuværende ordning. Efter 2023 vil der ikke længere blive afviklet skriftlige prøver i modulerne A, B og C. Kandidater, som ikke senest i 2023 har bestået alle 3 skriftlige moduler, kan derefter fortsætte på den nye eksamensform. 

Det er en betingelse for at indstille sig til modulerne A, B og C, at et eller flere af modulerne allerede er bestået. Det betyder, at kandidater, som ikke har bestået et eller flere af modulerne A, B og C, ikke kan indstille sig til skriftlig prøve efter ABC-modellen. Bemærk, at bekendtgørelsen giver mulighed for, at Eksamensudvalget, hvis antallet af tilmeldte til et af modulerne A, B eller C tilsiger det, kan beslutte at erstatte modulerne A, B og C med enten en mundtlig prøve eller en afløsningsopgave med mundtligt forsvar. Der vil naturligvis blive orienteret herom, hvis det er tilfældet.

Den skriftlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige eksamener.

Modul A - 2 timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul A skal dække områderne etik og uafhængighed og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring.

Det koster 3.800 kr. at deltage i modul A.

Modul B - 6 timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul B skal dække områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber.

Det koster 4.850 kr. at deltage i modul B.

Modul C - 4 timers eksamen

Områderne i den skriftlige eksamination i modul C er justeret, så fokus er på revisorlovens anvendelsesområde: revision og andre erklæringsopgaver. Andre fagområder som selskabsret, skatteret og erhvervsret skal indgå i det omfang, det har betydning for erklæringsafgivelsen. Det betyder, at en række fagområder under det tidligere modul C ikke længere vil indgå som selvstændige emner under revisoreksamen, men kun i det omfang, de har relevans for erklæringsafgivelsen.

Det koster 4.350 kr. at deltage i modul C.

Ny eksamen - 2x6 timer

Det faglige indhold i prøven omfatter områderne:

 1. Faglig etik og uafhængighed, herunder revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser tavshedspligt, og kvalitetsstyring.
 2. Revision og faglige kvalifikationer.
 3. Retlige krav og faglige standarder for revision og anden erklæringsafgivelse.
 4. Internationale revisionsstandarder.
 5. Generel regnskabsteori og -principper.
 6. Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
 7. Internationale regnskabsstandarder.
 8. Regnskabsanalyse.
 9. Driftsbogholderi og internt regnskab.
 10. Risikostyring og intern kontrol.

I det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse, skal følgende fagområder indgå i prøven:

 1. Selskabsret og virksomhedsledelse.
 2. Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger.
 3. Skatteret.
 4. Civilret og erhvervsret.
 5. Arbejdsret og lovgivning om social sikring.
 6. Informationsteknologi og computersystemer.
 7. Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering.
 8. Matematik og statistik.
 9. Grundlæggende principper for virksomheders økonomiske styring.

Det koster 13.000 kr. at deltage i ny eksamen (2x6 timer).

Tidspunkt for afholdelse af skriftlig eksamen

De tre moduler i skriftlig eksamen afholdes én gang årligt i andet halvår og de præcise datoer vil fremgå af vores hjemmeside under vigtige datoer senest den 31. marts det pågældende år.

Del til: