29. juli 2022

Indblik Usædvanlige regnskaber

Ældre Sagen nærmer sig 1.000.000

Som det fremgår af årsrapporten for 2021, er Ældre Sagen en forening med bred folkelig tilslutning, hvor alle, der er fyldt 50 år, kan blive medlem.


Tekst/Per Gunslev, statsautoriseret revisor

Foreningens mission er "Et godt liv - hele livet", og visionen lyder: "Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft arbejder for, at flest muligt kan leve et godt liv – hele livet. Vi vil hjælpe flere svage ældre mere".  

Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2021 cirka 916.000 medlemmer, hvilket svarer til en medlemsandel på 38,5 procent af befolkningen på 50 år og derover. I gruppen 50-64 år udgør medlemsandelen 15,8 procent, hvilket betyder, at den for + 65-årige er over 50 procent.

I denne artikel vil jeg se på Ældre Sagens Årsrapport for 2021, som er en informativ årsrapport, der giver et godt indtryk af foreningens aktiviteter og økonomi.

Årsrapporten indledes med forord af den administrerende direktør samt bestyrelsesformanden. Herefter følger en interessant beskrivelse af ældrelandskabet i Danmark frem til 2060, hvor udviklingen i befolkningen over 65 år sammenholdes med udviklingen i antallet af folkepensionister. Selv om den forventede levealder fortsat forventes at stige, falder antallet af folkepensionister som følge af forhøjelse af folkepensionsalderen.

Ældre Sagen arbejder over hele landet fordelt på 215 lokalafdelinger, og hvortil der er tilknyttet godt 20.000 frivillige. Foreningen anvender strategien som kompas, der anvendes til at udvikle og planlægge aktiviteter og fokusområder. Der er følgende fem indsatsområder:

  • Godt arbejdsliv og tryg økonomi
  • Sund og aktiv – hele livet
  • Stærk pleje og omsorg
  • Samvær og nærvær
  • Vi giver det videre

Til belysning af ældrelivets vilkår har foreningen udarbejdet et ældrelivsbarometer, der på 11 områder beskriver forholdene fra 2019 til 2021 sammenholdt med foreningens ambitioner på de 11 områder. Barometeret viser, at Danmark generelt synes at være et godt land at blive ældre i. Vurderingen af, hvorvidt ældre i hjemmeplejen og på plejehjem modtager værdig pleje, er desværre relativt lav og opfylder langt fra foreningens ambitioner.

Foreningens 20.000 frivillige, svarende til cirka 5.000 årsværk, beskrives som hverdagens helte og en helt uundværlig del af de lokale aktiviteter. Hverdagens helte tilbyder forskellige former for samvær, hjælp, kurser og aktiviteter. Af aktiviteter, de frivillige udfører, kan nævnes motionsfrivillige, vågere i den sidste tid, IT-frivillige, lokalpolitikere samt skole- og børnehavevenner.

Herudover er de med til at sikre, at en stor del af lokalforeningerne er demensvenlige. Et eksempel på det sidste beskrives i en casestory om etablering af et golfprojekt, hvor demensramte kan fortsætte med deres store hobby til trods for fremskreden demens.

Foreningen med de mange medlemmer i ryggen formår at sætte politisk aftryk og være med, hvor de politiske beslutninger træffes. I ledelsesberetningen beskrives, at det er sket på følgende områder i 2021: Værdig ældrepleje nu, Hjemmehjælpsmodtagere får mere indflydelse på hjælpen, Bedre organisering af hjemmeplejen, Ældreplejen skal genstartes, En værdig sundhedsreform, Danmark får en national ensomhedsstrategi, Fokus på COVID-19 vaccination samt Forbud mod at screene ansøgere på baggrund af alder.

Ældre Sagen har som så mange andre været påvirket af COVID-19. Der er således sket en mindre stigning i medlemstallet end ambitionen og et fald i de frivillige samt i foreningens aktiviteter. Dette, samt hvor stor en del af befolkningen + 50, der er medlemmer af foreningen, fremgår af Ressourcebarometeret. Her anføres også foreningens ambitioner for 2022.

Det beskrives, hvilke kompetencer bestyrelsen, der består af to kvinder og syv mænd, har, herunder hvor mange år, de har været involveret i Ældre Sagens arbejde.

Årsregnskab tilpasset foreningens forhold

Som indledning til årsregnskabet er der en regnskabsberetning med fem års hovedtal samt beskrivelse af indtægter og udgifter illustreret med grafik. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med klasse A i årsregnskabsloven og tilpasset foreningens forhold.

Den væsentligste indtægtskilde udgøres af medlemskontingent fra den store medlemsskare. Af andre indtægtskilder kan nævnes udlodningsmidler til landsdækkende organisationer på 14 millioner kroner, som er øremærket til at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for ældre. Foreningen anfører, at midlerne er anvendt til delvis dækning af aktiviteterne inden for Frivillige, Samfundsanalyse samt Rådgivning, hvis samlede udgifter netto har udgjort knapt 97 millioner kroner.

Foreningens udgifter består dels af lokalt relaterede udgifter i form af lokale afdelinger og de frivillige, dels af landsdækkende udgifter. Af noterne fremgår segmentregnskaber for lokale afdelinger samt for frivilligafdelingen, herunder hvor stor en del af kontingenterne, der anvendes lokalt.

Passiverne består af egenkapital, reserver lokalt, hensættelser til konkrete projekter samt gæld. Egenkapitalen er relateret til de landsdækkende aktiviteter, mens reserver lokalt er egenkapital, der er reserveret til lokale formål enten som akkumuleret overskud fra lokale aktiviteter eller som arv, der er bestemt anvendt lokalt.

Foreningens hensættelser udgør godt 57 millioner kroner. Af regnskabspraksis fremgår, at hensættelser omfatter forventede omkostninger til projekter, der er besluttet igangsat. Af note til hensættelser er en udførlig specifikation af såvel de i 2021 foretagne hensættelser som de samlede hensættelser ultimo 2021.

I ledelsespåtegningen anfører ledelsen særligt, at den er ansvarlig for, at indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningen.

Tilsvarende indgår i revisionspåtegningen en erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering omfattende udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Det må formodes, at Ældre Sagens medlemsskare forøges yderligere i de kommende år som følge af, at befolkningen på + 50 stiger. Det bliver derfor interessant at følge udviklingen i de kommende årsrapporter.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber