29. marts 2021

Ledere Ledere Indblik

Uddannelse er det mest kraftfulde våben

Betydningen af en faglig stærk uddannelse hænger sammen med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og det skarpe fokus på kvalitet og omdømme. I dette nummer af Signatur sætter vi fokus på uddannelse.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

I revisorbranchen har vi stærke uddannelsestraditioner og uddan-
ner dygtige kandidater – ikke bare til branchen selv, men til hele det
danske erhvervsliv. Betydningen af en faglig stærk uddannelse hæn-
ger sammen med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og
det skarpe fokus på kvalitet og omdømme.
Vi har i dette nummer sat fokus på uddannelse. 2020 bød på en ny
revisoreksamen, og foreningen gav tilsagn om over de næste fem år
at finansiere et professorat i revision på CBS. Begge dele skal bidrage
til at ruste revisorbranchen til fremtiden.
Noget af det spændende ved at være revisor i disse år er, at det om-
givende samfund, forretningsbetingelserne og kravene til at være
revisor ændrer sig markant. Det har naturligvis konsekvenser for
revisoruddannelsen.
Det afgørende nye er, at samfundsudviklingen accelererer hastigere
end nogensinde. Arbejdskraft, kapital, varer og tjenester flytter sig
over landegrænserne i et hidtil uset tempo og omfang. Hertil kommer
en pandemi, der på ultrakort tid har skabt forandringer i erhvervsli-
vet og samfundet, som ingen havde forestillet sig.
Usikkerhed og volatilitet er således på mange måder blevet ’new
normal’. Det påvirker vores branche og den måde, vi kommer til
at arbejde på fremover. Den gode nyhed er, at usikkerhed først og
fremmest skaber behov for mere af det, som revisorbranchen er
storleverandører af, nemlig sikkerhed og tillidsydelser.
En væsentlig usikkerhedsfaktor er ny teknologi. Men det må vi ikke
lade os skræmme af. Den teknologiske udvikling giver branchen
nogle fantastiske muligheder, og rejsen fra revisor analog til revisor
digital er allerede godt i gang i mange revisionsvirksomheder. Revi-
sionsrobotter og dataanalyser betyder, at man i dag har en indsigt i
virksomhedernes forretning, processer og risici, som man ikke har
haft tidligere. Det giver bedre sikkerhed for revisors konklusioner.
Men det betyder også, at vi kan forædle revisionsydelsen, grave dy-
bere i virksomhedernes forretning og dermed give yderligere sikker-
hed til investorer og andre regnskabsbrugere.
Det er klart, at det også stiller nye krav til revisorernes kompetencer.
Både krav om at kunne forstå og håndtere ny teknologi. Men må-
ske endnu mere vigtig bliver evnen til at kunne håndtere, tolke og
vurdere store mængder af data, sætte dem i system og ind i en
sammenhæng, hvor de giver mening og skaber værdi for kunden. En dy-
bere samfundsforståelse, videnskabelige metoder og hard core ma-
tematik og statistik er forudsætninger for at kunne levere den slag
ydelser.
De klassiske revisorkompetencer som integritet, kritisk stillingtagen
og professionel skepsis er fortsat centrale – måske vigtigere end no-
gensinde. Vi lever i en tid med fake news og data i alle afskygninger,
og det kommer vi kun til at se mere af.
Vi kommer heller ikke uden om at tænke i ledelseskompetencer. Vi
har historisk haft et stærkt fokus på de teknisk faglige kompetencer
– og det med god grund. Men i takt med at tingene bliver mere kom-
plekse, ændrer revisors rolle karakter. Revisor er ikke alene det fag-
lige anker. Revisor er også leder og skal binde alle enderne sammen.
Derfor bliver ledelseskompetencer også centrale.
I tider med omfattende digital transformation er alle disse kompeten-
cer vigtige. Når ny teknologi vinder indpas, og tingene forandrer sig
med den hast, det sker i dag, nytter det ikke med udenadslære og fast-
låste læringsmål. Agilitet, smidighed og fleksibilitet bør være nøgleord
for fremtidens uddannelse.
Uddannelse er således centralt i den måde, vi forbereder os på frem-
tiden. “Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til
at ændre verden”. Ordene er Nelson Mandelas og et spejl på, hvordan
uddannelse var med til at skærpe hans intellektuelle sanser og evne
til at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til det samfund, han var
en del af. Revisoruddannelsen tjener i princippet samme formål. Den
skal producere skarpe, årvågne og nysgerrige kandidater, som forhol-
der sig kritisk til tingene og stiller
spørgsmål ved det bestående. Ud-
dannelse er derfor ikke alene en
forudsætning for at kunne ændre
verden. Uddannelse er også en for-
udsætning for at være en del af en
foranderlig verden.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber