2016 begynder med en ny revisorlov

DebatUgens kommentar, 18. december

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Julen nærmer sig, og 2015 er ved at gå på hæld. Det er anledning til at se tilbage på et spændende år med en ny regering, stor politisk aktivitet - og anerkendelse i det politiske system for branchens og foreningens intensive arbejde med at forbedre kvaliteten.

Hen over efteråret har der været arbejdet intensivt i regeringskontorerne på at få et udkast til forslag til ny revisorlov klar inden årsskiftet – og der arbejdes stadig i skrivende stund. I foreningen har den ny revisorlov naturligvis stor opmærksomhed. Loven regulerer branchens rammevilkår og er på den måde vores ”grundlov” på samme måde, som færdselsloven er det for bilisterne.

Der har i 2015 været brugt mange kræfter på at sikre, at revisorbranchen og dens kunder ikke bliver rammet ind af rigide regler, som svækker virksomhedernes konkurrenceevne, og vi er naturligvis spændte på indholdet, når lovudkastet på et tidspunkt bliver sendt i høring.

Vi har i det politiske arbejde lagt vægt på, at Danmark ikke overimplementerer de nye EU-regler, der skal gennemføres i dansk lovgivning, og vi har udtrykt ønske om, at den brede danske definition af de såkaldte PIE-virksomheder bringes på niveau med EU-reglerne.
Vores argument er, at den danske definition påfører virksomhederne ekstra økonomiske byrder, som virksomhederne i de andre EU-lande ikke har. Byrderne kommer fra bl.a. ekstra krav om rotation, forbud mod visse rådgivningsydelser og flere opgaver til virksomhedernes revisionsudvalg. Krav som særligt gælder for de såkaldte PIE-virksomheder.

Det med overimplementering gælder også i forhold til kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber, som Danmark, som det eneste land i Europa, betragter på lige fod med børsnoterede virksomheder.
Det betyder, at de vil blive omfattet af de nye EU-regler, med mindre Folketinget laver reglerne om. Det har vi opfordret til, at man gør. De nye EU-regler er tiltænkt børsnoterede virksomheder – ikke kommuner og regioner, som slet er en del af det indre marked.   

I forbindelse med den nye revisorlov vil der også skulle implementeres nye regler fra EU om kvalitetskontrol og sanktioner. Foreningen fremlagde tidligere i år et udspil med en række konkrete forslag til en moderne, omkostningseffektiv og risikobaseret kvalitetskontrol og til et sanktionssystem med fokus på vejledning, henstillinger og løbende opfølgning, hvor mindre førstegangsforseelser ikke indbringes for Revisornævnet, men sanktioneres med påbud eller påtale. Vi håber at kunne genfinde disse principper i den nye revisorlov.

Som nævnt indledningsvis har foreningen sammen med revisionsfirmaerne gjort en systematisk og vedholdende indsats i forhold til det politiske system. Nu er det spændende, om indsatsen kommer til at bære frugt i 2016.
I hvert fald er der politisk bevægelse i den rigtige retning, når det gælder implementeringen af EU-regler i dansk lovgivning generelt. Regeringen fremlagde således for et par uger siden fem principper for, hvordan EU-regler skal gennemføres i dansk lovgivning. Kernen i principperne er minimumsimplementering og fleksibilitet, og det kan vi kun bakke op om i revisorbranchen.

Så mens vi er på juleferie, vil der med stor sandsynlighed lande et udkast til ny revisorlov i foreningens postkasse, som vi får fornøjelsen at arbejde med i det nye år.

Foreningen og undertegnede ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2016.
Charlotte Jepsen