Revisorernes to-do-liste til den nye regering

DebatUgens kommentar, 19. juni 2015

FSR - danske revisorer

Stemmerne er talt op, og mandaterne fordelt med et politisk flertal til blå blok. Nu går forhandlingerne om grundlaget for en ny regering i gang.
Revisorernes rammevilkår har ikke fyldt meget i valgkampen, selv om Morten Østergaard mod valgkampens afslutning lovede en løsning på de problemer, fremdriftsreformen giver for revisorbranchen. Og det står stadig højt på branchens ønskeliste, at kandidatuddannelsen fortsat er fleksibel, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet uden at risikere at blive pålagt ekstra omkostninger til en kandidatuddannelse, som i bund og grund burde være gratis.

Revisorbranchens ønsker til den nye regering er primært koncentreret omkring implementeringen af den nye EU-regulering samt principperne og effektiviteten i den offentlige kvalitetskontrol. Hertil kommer et ønske om liberalisering af markedet for konkursboer, hvor advokaterne i dag har et de facto-monopol.

I forhold til EU-reguleringen opfordrer vi Folketinget til at sætte en stopper for overregulering af danske virksomheder i forbindelse med implementering af nye EU-regler.
Danmark er klassens duks i EU. Ikke alene gennemfører vi de fleste forordninger og direktiver til punkt og prikke – og ofte også før tid. Vi går også mange gange videre og overopfylder EU-lovgivningens krav. Det kan svække virksomhedernes konkurrenceevne, hvis overreguleringen er unødvendig og fordyrende.
Der skal være tungtvejende årsager til at indføre danske særregler. Ellers får vi det, der i international politisk slang kaldes ”gold plating”. En hensigtserklæring om at undgå, at Danmark gør sig skyldig i ”gold plating” vil være et stærkt signal fra den nye regering til dansk erhvervsliv.

Det med ”gold plating” gælder også i forhold til kvalitetskontrollen og sanktionerne i det disciplinære system, hvor Danmark i dag på visse stræk går videre end EU-reglerne.
Højt på branchens ønskeliste er en mere risikobaseret og proportional kvalitetskontrol, som belønner de revisionsvirksomheder, der har et effektivt kvalitetsstyringssystem, og samtidig overvåger og følger op på deres revisorer og enkeltsager.
Tilsvarende er der ønske om et effektivt og velfungerende disciplinært system, som er bredt accepteret og har en reel motiverende og disciplinerende effekt. Det betyder blandt andet, at der ikke længere bør gives bøder for formelle overtrædelser, mens alvorlige forseelser skal mødes med hårdere sanktioner end i dag – i yderste konsekvens skal revisor have frakendt retten til at praktisere, hvis han gentagne gange groft tilsidesætter god revisorskik.

Revisorerne har også nogle ønsker på vegne af deres kunder, som jo helt grundlæggende har et mål om at vækste deres virksomheder. I den forbindelse peger revisorerne på adgangen til finansiering som den afgørende væksthæmmer. Den nye regering bør overveje en handlingsplan for, hvordan vi får skaffet finansiering til især de små og mellemstore virksomheder – både fra de eksisterende traditionelle finansieringskilder og alternative kilder som eksempelvis crowdfunding.

Omfanget af administrative byrder er også hæmmende i forhold til at skabe vækst i virksomhederne. Meldingen fra revisorerne er ganske klar. De byrder, vi lovgivningsmæssigt pålægger de danske virksomheder, er så omfattende og optager så mange ressourcer, at de facto er en barriere for vækst.
Derfor bør den nye regering ikke blot sætte et mål for at reducere de administrative byrder. Den bør også lægge en plan for ”smart government”, så de digitale løsninger, det offentlige benytter, er effektive og dimensionerede til at klare spidsbelastningssituationer, og det skal sikres, at virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger flere steder. Kort sagt - en digital løsning skal ikke kun gøre det lettere at være myndighed, de skal også gøre det lettere at drive virksomhed,
Når digitaliseringen ikke letter erhvervslivets byrder, er det problematisk for alle virksomheder, når de må afsætte ekstra ressourcer til indberetninger i systemer der fejler eller er ineffektive. Men det er også et generelt problem, når ”bøvlet” afholder driftige og iderige iværksættere fra at starte egen virksomhed, fordi de administrative byrder er for uoverskuelige.

Vi ser frem til at samarbejde med den nye regering og bidrager gerne med konkrete forslag til at løfte den vækstdagsorden, som er forudsætningen for det høje velfærdsniveau, vi har herhjemme. 

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198