Revisorernes vigtige rolle i skattekontrollen

DebatUgens kommentar, 13.november

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Skat har i denne uge offentliggjort den længe ventede undersøgelse af virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne – den såkaldte complianceundersøgelse. Undersøgelsen viser, at flere end halvdelen af de mindre virksomheder i 2012 havde fejl i deres selvangivelse. Det medfører manko i de selvangivne beløb på 9,2 mia. kr. i forhold til hvis alle regler var overholdt. Det er et anseeligt beløb og kalder på overvejelser om, hvordan samfundet bedst kan sikre en effektiv og retfærdig administration og forståelse for skattereglerne.

Revisorerne spiller en vigtig rolle i forhold til skattekontrollen. I forbindelse med revisionen af virksomhedernes regnskaber skal revisor gøre opmærksom på, hvis der er væsentlige fejl i de skattemæssige poster i årsregnskabet, eller hvis revisor har opdaget overtrædelser af skatte- eller afgiftsreglerne.

At revisionen og revisorernes arbejde har værdi fremgår af, at der i 2014-regnskaberne er givet godt 6.500 anmærkninger om ulovlige aktionærlån. Lånene repræsenterer et samlet beskatningsgrundlag på næsten 1 ½ mia. kr. – penge som risikerer aldrig at komme til beskatning, fordi lånene ikke opdages eller selskaberne bliver tømt. 

Revisorernes advarselsflag i de offentliggjorte regnskaber er den mere synlige værdi af revisionen og revisorernes arbejde med virksomhederne om regnskabet. Inden regnskaberne bliver påtegnet sker der således omfattende korrektioner af fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale. Syv ud af ti revisorer finder væsentlige fejl i forbindelse med gennemgangen af virksomhedernes regnskab. I mange tilfælde er dette fejl i virksomhedernes skattegrundlag.

Selvom virksomhederne har behov for revisorernes bistand til at fortolke og efterleve de meget komplekse skatteregler, så er revisors rolle også at kontrollere virksomhedernes skatteopgørelser og selvangivelser, hvilket er et vigtigt element i den samlede skattekontrol. Det er også baggrunden for, at foreningen i begyndelsen af året udsendte et notat med inspiration, gode råd og vejledning til arbejdet med de skattemæssige problemstillinger, som der typisk stødes på i de mindre og mellemstore hovedaktionærselskaber. Læs her.

Vi ser, at foreningen sammen med revisorbranchen har en vigtig opgave i forhold til at bistå virksomhederne med opgøre og indberette deres skat korrekt og forebygge, at skattereglerne omgås. Det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen, så det kun er 10 procent af virksomhederne, der bevidst forsøger at krybe under Skats radar.

Til gengæld repræsenterer de 10 procent halvdelen af skattemankoen. Det kalder på overvejelser om, hvordan man bedst sikrer en effektiv skattekontrol, navnlig i takt med at færre og færre virksomheder bliver revideret, og derfor ikke automatisk bliver kontrolleret for ulovlige aktionærlån og de skattemæssige poster i årsregnskabet.

Udfordringen ved, at revisionen bliver frivillig er, at virksomheder i dag, kan vælge en del af skattekontrollen fra ved at vælge revisionen fra. Hvis myndighederne vil bevare virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne og den værdi revisionen og revisors mellemkomst har, kunne man overveje en mere positiv og erhvervsvenlig tilgang. Eksempelvis kunne man belønne de virksomheder, der frivilligt lader sig se over skulderne af en revisor, med markante lempelser i den offentlige regnskabs- og skattekontrol. Herved frigives ekstra offentlige ressourcer til at kontrollere de - heldigvis få - virksomheder, der er deciderede modspillere og ikke frivilligt efterlever skattereglerne.