04. december 2019

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Nr. 12 Det haster med at få ændret revisoreksamen

Vi er netop gået ud af november måned, og der er udklækket et nyt kuld af statsautoriserede revisorer. Desværre alt for få.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer. Leder bragt i Revision og Regnskabsvæsen, december.

Vi er netop gået ud af november måned, og der er udklækket et nyt kuld af statsautoriserede revisorer. Desværre alt for få.

Antallet af godkendte revisorer er faldet støt igennem flere år. Det er samfundsmæssigt ikke holdbart på et tidspunkt, hvor offentlighedens behov for erklæringer og sikkerhed som grundlag for de beslutninger, der træffes, er historisk stort. Det økonomiske aktivitetsniveau i samfundet er rekordhøjt med blandt andet mange køb og salg af virksomheder. Kompleksiteten stiger og nye risici som for eksempel cyberkriminalitet øger behovet for sikkerhed og tillid. Oveni kommer nye behov for rapportering og validering af informationer om eksempelvis miljø og klima.

De nævnte forhold afspejler den generelle udvikling i revisors erklæringsarbejde. Afgivelse af erklæringer har over årene udviklet sig fra primært at omfatte revisionspåtegninger og få andre lovfæstede erklæringer til nu at omfatte mange forskellige erklæringer med forskellige grader af sikkerhed. I den nære fremtid kalder især udnyttelse af ny teknologi og digitalisering på nye tillidsydelser fra revisor, men også andre former for tillidsydelser forventes udviklet, for eksempel i forhold til skat og interface mellem virksomhedernes bogførings- og økonomisystem og de offentlige systemer.

Det forudsætter alt sammen, at vi har tilstrækkelig mange dygtige revisorer med en relevant faglig ballast og en sund og veludviklet professionel skepsis til at afgive de mange erklæringer.

Vi har dygtige revisorer, det er hævet over enhver tvivl. Men vi risikerer, at stå i en situation, hvor vi ikke har tilstrækkelig mange godkendte revisorer. Det skyldes, at mange forlader branchen. Men det skyldes ikke mindst, at der uddannes færre revisorer end tidligere.

Den nuværende revisoreksamen har eksisteret siden 2013. Revisoreksamen blev på daværende tidspunkt ændret med det formål at øge beståelsesprocenten og sikre en tilgang af statsautoriserede revisorer til branchen. Erfaringerne viser imidlertid, at vi er langt fra målet, og der er samlet set færre kandidater, der består revisoreksamen samtidig med, at den enkelte kandidat anvender flere forsøg og er længere tid om at bestå eksamen. Intentionerne i 2013 var rigtige, men nogle af virkemidlerne har desværre virket modsat hensigten.

Én af årsagerne hertil er, at kandidaterne skal bestå tre skriftlige eksamener individuelt - og ikke som tidligere, hvor der blev givet én samlet bedømmelse af den skriftlige eksamen. Det er baggrunden for, at FSR - danske revisorer har fremlagt et forslag om en ændring af revisoreksamen. Kernen i forslaget er (igen) at have én skriftlig eksamen, som er fokuseret på revisorernes kerneopgave, erklæringsarbejdet og en række naturligt tilgrænsede fagområder. En mere fokuseret eksamensform, men uden at sænke vores høje kvalitetskrav.

Mange revisionsvirksomheder står overfor et generationsskifte, og set ud fra et samfundsperspektiv er det væsentligt, at der uddannes et tilstrækkeligt antal godkendte revisorer til at løfte samfundsopgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant, og den efterspørgsel der også er efter dygtige godkendte revisorer uden for revisorbranchen.

Så det haster med at få ændret revisoreksamen, og opfordringen herfra til de involverede parter er at få truffet en beslutning om det konkrete indhold og formen på eksamen, så Folketinget kan vedtage de nødvendige lovændringer allerede i denne folketingssamling.

Det handler om at sikre tilgangen af revisorer til branchen på lidt længere sigt, og behovet for godkendte revisorer uden for revisorbranchen, men det skal også tages med, at udsigten til en ny og mere hensigtsmæssig eksamensform her og nu kan afholde en række kandidater fra at søge SR-Akademiet og indstille sig til revisoreksamen. Så derfor haster det dobbelt med at få truffet en politisk beslutning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu