02. februar 2021

Fagligt fokus

Nye byrder truer revisionsvirksomhederne

Nyt forslag til EU-forordning kan medføre en række byrder for revisionsvirksomhederne og optager derfor foreningen ganske meget. Det samme kan man sige om kompensationsordningerne, som COVID-19 har givet anledning til, og det nye setup for revisoreksamen.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til klummen, der igen i denne uge sætter fagligt fokus på nogle af de spændende sager, vi i FSR – danske revisorer arbejder med. Klummen fokuserer på et forslag til EU-forordning om digital robusthed, der truer med at medføre nye byrder for revisionsvirksomhederne. Derudover fylder foreningens dialog med myndighederne om de nærmere vilkår for kompensationsordningerne meget i disse dage, hvorfor de også får ord med på vejen. Slutteligt er der nyt om revisoreksamenen.

Trussel om byrder i forslag til forordning om digital modstandsdygtighed

EU-Kommissionen har i efteråret fremlagt et forslag til en EU-forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (digital operationel robusthed) – kaldet DORA. Forordningen indeholder en række krav og pligter til blandt andet ledelse, risikostyring, rapportering og cybersikkerhed for de virksomheder, som forordningen kommer til at omfatte. Revisionsvirksomheder bliver normalt ikke defineret som finansielle virksomheder, men lige før forslaget blev fremsat, besluttede EU-Kommissionen at foreslå, at revisionsvirksomheder skulle være blandt de omfattede virksomheder.

Det er ikke en opfattelse, vi i foreningen deler, og vi arbejder aktivt på både dansk og europæisk plan for at få revisionsvirksomhederne taget ud af forordningen. Det gør vi, fordi det vil betyde en række byrdefulde krav til revisionsvirksomhederne, hvis de bliver omfattet af forordningen. Det er heldigvis lykkedes os at få synliggjort over for den danske regering, hvorfor det er af stor betydning, at revisionsvirksomhederne ikke bliver omfattet, og regeringen deler vores holdning.

Regeringen har på foreningens foranledning i det notat om sagen, som er oversendt til Folketinget, anført, at man fra dansk side vil arbejde for, at revisionsvirksomheder udgår af forordningen. Hvis det ikke lykkes, vil regeringen arbejde for, at forordningen kun kommer til at gælde for de revisionsvirksomheder, som reviderer finansielle institutioner. Vi følger arbejdet med forordningen tæt og melder mere ud på fsr.dk, når der er nyt.

Afklaring af selvstændiges indkomst ved brug af kompensationsordningen

Vi modtog i slutningen af sidste uge en længe ventet præcisering fra Erhvervsstyrelsen af, hvordan selvstændige skal opgøre deres indkomst for indkomståret 2020, som ikke må overstige 800.000 kroner, hvis retten til kompensationen skal beholdes. Med præciseringen fra Erhvervsstyrelsen får selvstændige, som har modtaget kompensation for omsætningsnedgang, afklaring på, om de skal tilbagebetale deres kompensation.

Vi har siden foråret 2020 været i dialog med Erhvervsstyrelsen om fortolkningen af bekendtgørelsernes § 6, stk. 2, om indkomstkriterier. Særligt for selvstændige, som anvender virksomhedsskatteordningen (VSO), har bekendtgørelsernes ordlyd givet anledning til tvivl om, hvorvidt ordningen kan anvendes til opgørelsen af indkomsten for 2020.

Den selvstændiges indkomst opgøres ud fra oplysningsskemaet 2020. Et eventuelt opsparet overskud for 2020 skal tillægges den personlige indkomst. Og selvstændige, der har hævet af tidligere års opsparede overskud, kan ikke fratrække beløbet i den personlige indkomst igen. 

Vi mener stadig, at der er en uklarhed i forhold til myndighedernes fortolkning af, hvordan 800.000 kroners grænsen skal opgøres. Derfor er vi fortsat i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt det er korrekt, at selvstændige, der benytter VSO, ikke kan fratrække årets opsparede overskud, mens tidligere års opsparede overskud, der hæves, skal medtages i beregningen af, om 800.000 kroners grænsen overskrides. Der følger mere herom på fsr.dk, når vi har nyt i sagen.

Opdatering af dokumentpakke til revisors erklæring om faste omkostninger

FSR – danske revisorers dokumentpakke til revisorers erklæring om faste omkostninger er blevet opdateret med de seneste bekendtgørelser fra januar 2021 om kompensationsordninger for faste omkostninger.

For at øge overblikket over de forskellige restriktioner, perioder og paragraffer, som fremgår af bekendtgørelserne, har vi udarbejdet en hjælpeguide til dokumentpakken.

Vedrørende opdatering af revisorerklæringen er vi fortsat i dialog med Erhvervsstyrelsen om indholdet, herunder om afsnittet Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen, der omhandler revisors delvise genanvendelse af den tidligere erklæring om revisionen af faste omkostninger og eventuelt underskud for seneste resultat. 

Ny revisoreksamen

I slutningen af januar 2021 blev der sat et vigtigt punktum for arbejdet med udviklingen af den nye revisoreksamen, da bekendtgørelsen herom blev udstedt. Det har været et langt forløb, men vi er fra foreningens side meget tilfredse med resultatet, som er en moderniseret revisoreksamen, hvor unødvendige benspænd for kandidaterne, som blandt andet reglen om, at der skal gå 10 dage mellem eksamenerne, udgår. En af de ting, som vi er glade for, er den meget rimelige overgangsordning, som tager hensyn til de kandidater, der allerede har bestået en eller flere af de skriftlige prøver. De nye regler vil allerede have effekt for eksamen i 2021. Læs mere om den nye eksamen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber