19. december 2019

Ugens kommentar 2019

Nyt årti med ansvarlighed og klima højt på agendaen

Kommentar, 19. december


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Så går året på hæld, og vi tager afsked med et år, der har været kendetegnet ved ansvarlighed som omdrejningspunktet for en stor del af det politiske arbejde. I foreningen har vi grebet den dagsorden proaktivt med fokus på revisorernes rolle som en del af løsningen med at genskabe den faldende tillid til såvel dele af erhvervslivet som til flere af samfundets bærende institutioner. Det afspejles i vores aktiviteter og arrangementer som eksempelvis foreningens årsmøde, som handlede om tillid, og vores regnskabs- og CSR-konferencer, hvor rapportering af samfundsansvar har være det centrale omdrejningspunkt.

Ansvarlighed vil fortsat stå højt på dagsordenen i 2020 og formentlig langt ind i det ny årti. Det er en metadagsorden, som ikke forsvinder, blot fordi vi skifter årstal. Ansvarlighed – og det, der rækker udover lovgivningens krav – bliver et gennemgående tema for store dele af det årti, som vi ser ind i. Genopretningen af tilliden til skattevæsenet vil fortsætte med betydelige investeringer i nye systemløsninger. Kontrolindsatsen vil over en bred kam blive styrket, og det er vores forhåbning, at vi med vores uafhængige revisorerklæringer kommer til at spille en aktiv rolle i den sammenhæng. Og kravene til virksomhedernes samfundsansvar vil blive skærpet, navnlig når det handler om klima og miljø. Her er det vores forhåbning, at revisorbranchen kan komme til at spille en central rolle i forhold til at generere og validere robuste data og informationer om effekten på klima og miljø af virksomhedernes adfærd.

Og netop klima og miljø er en anden metadagsorden, som gennemsyrer det politiske, og som markant vil påvirke virksomheder og samfund. Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en klimalov med et ambitiøst reduktionsmål på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. Klimaloven vil sammen med resultatet af de 13 klimapartnerskaber danne rammen om regeringens klimahandlingsplan, som præsenteres en gang til foråret.

For revisorbranchens vedkommende vil det navnlig være arbejdet med rapportering af ikke-finansielle informationer, som vil være centralt. Klimaudfordringen er så stor og alvorlig, at der er et akut behov for at kunne vurdere virksomheders værdiskabelse og værdi i et bredere bæredygtighedsperspektiv. De finansielle nøgletal fungerer i dag som en seriøs, pålidelig og reel vurdering af den økonomiske værdiskabelse i en virksomhed. Men den langsigtede værdiskabelse og værdisætning bør fremover også inkludere den sociale og den klimamæssige balance.

Derfor har vi brug for troværdige nøgletal om klima og bæredygtighed. De skal være lige så ensartede som de finansielle nøgletal, så samfund, forbrugere, ansatte, leverandører og investorer kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det vil være en central del af foreningen arbejde i 2020 og fremefter at skubbe på den udvikling og sikre, at den ekspertise og erfaring med rapportering og validering af data, der er i revisorbranchen, bliver bragt i spil.

Vores ambition som forening er at skabe et visionært grundlag for hele medlemsskaren, så vi sikrer, at medlemmerne fortsat kan udfylde en central, relevant og aktuel rolle i samfundet, og der er en oplevelse af, at foreningen bidrager til at udbygge rammerne for revisorforretningen. Det betyder blandt andet udvikling af nye erklæringsydelser, revisorerne kan levere, og hvor afsættet netop er at skabe tillid og sikre ansvarlighed. Den ambition gælder ikke kun for det kommende år, men for hele det årti, der går os i møde, og som uden tvivl vil betyde store forandringer for virksomheder, samfund og dermed også revisorerne.

En succeshistorie fra 2019 er foreningens nye strategi - når troværdighed tæller. Den er et eksempel på, hvordan foreningen lykkes, når vi bygger vores aktiviteter på de større dagsordener og arbejder proaktivt i forhold til det politiske system. Det gælder blandt andet i forhold til den politiske opfattelse af værdien af revision og revisionspligt, hvor et politisk flertal erkender værdien af, at godkendte revisorer medvirker ved opstilling af virksomhederne regnskaber og indberetninger til Skattestyrelsen.

Herfra vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke foreningens medlemmer for et stort engagement i foreningens aktiviteter og faglige liv. Vi glæder os til det nyt årti og til sammen med foreningens medlemmer at demonstrere, at revisorbranchen kan bidrage med løsninger til mange af de udfordringer med at sikre tillid og ansvarlighed, vi som samfund står med.    

Glædelig jul og godt nytår.

 
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu