20. december 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

5-ugers grundforløb for HHX-studenter afskaffes og 2-årige elevforløb fortsætter til 2023

Med aftalen om erhvervsuddannelserne kan FSR – danske revisorer sætte 2 vigtige flueben ud for vigtige uddannelsespolitiske sager. Det drejer sig om afskaffelsen af 5-ugers grundforløbet for HHX-studenter og halvering for øvrige studenter, som har været en unødig omvej. Desuden gælder det en forlængelse af muligheden for toårige elevforløb, så der hverken slækkes på kvaliteten eller fagligheden i revisorelevuddannelsen.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Regeringen har i november 2018 indgået en aftale med størstedelen af Folketingets partier (undtagen Alternativet og Enhedslisten) om udvikling af erhvervsuddannelserne.

Aftalens formål er i lighed med tidligere reformer på erhvervsuddannelsesområdet, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og desuden at flere fuldfører deres uddannelse, da der er store frafaldsprocenter på erhvervsuddannelserne.

Aftalens indhold spænder fra økonomisk ro om økonomien på erhvervsskolerne til tiltag der skal gøre det lettere at rekruttere elever til skolerne, og endelig også tiltag der direkte gavner revisorelevuddannelsen gennem fastholdelse af det 2-årige elevforløb for studenter og en fjernelse af 5-ugers grundforløbet for HHX-studenter inden de kunne begynde på hovedforløbet. Aftalens indhold med særlig relevans for de merkantile erhvervsuddannelser kan ses nedenfor i punktform:

  • Muligheden for at ansætte studenter i toårige uddannelsesaftale forlænges frem til 2023
  • Fjernelse af 5-ugers grundforløb for elever med en HHX-studentereksamen og halvering af grundforløbet fra 10 til fem uger for de øvrige studenter
  • Annullering af de løbende besparelser på erhvervsuddannelserne på to procent årligt i årene 2019-2022
  • Fokus på øget rekruttering og nye målgrupper  

Afskaffelse af 5-ugers grundforløb for HHX-studenter er en stor sejr for FSR – danske revisorer.
For de merkantile erhvervsuddannelser er der to elementer, som fortjener særlig opmærksomhed, og som begge er resultatet af en stor indsats fra FSR – danske revisorer såvel som Dansk Erhverv. Det drejer sig for det første om en afskaffelse af 5-ugers grundforløb, som HHX-studenterne hidtil har skullet igennem inden de kunne starte på hovedforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser, og samtidig en halvering af grundforløbet på 10 uger, som øvrige studenter har været tvunget igennem.

FSR – danske revisorers holdning har siden grundforløbet blev indført i 2015 været, at grundforløbet har været en unødig omvej for dygtige HHX-studenter, som både har en stærk kommerciel forståelse og har det teoretiske niveau på plads. Derfor er det en stor sejr for FSR – danske revisorer, at forligspartierne nu afskaffer det 5-ugers grundforløb, som hverken har givet mening for de studerende eller for revisionsfirmaerne.

Til gengæld giver det stadig god mening, at de øvrige studenter fra det almene gymnasium, HF og STX skal have et grundforløb, som nu forkortes fra 10 til fem uger, så de kan bygge erhvervsøkonomiske fagligheder oven på deres almene teoretiske fundament.

Forlænget overgangsordning for studenter
Med erhvervsuddannelsesreformen blev der i 2015 etableret en ny EUX-ordning på de merkantile erhvervsuddannelser. Det er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, hvor målet er, at udfordre de unge både teoretisk fagligt og praktisk, så de unge kan blive så dygtige som muligt.

Revisorelevuddannelsen er en del af den merkantile erhvervsuddannelsesretning, men har ikke de samme udfordringer som mange andre erhvervsuddannelsesretninger med frafald og umotiverede unge. Der stilles store krav både til faglighed og kvalitet hos revisoreleverne, der typisk tager en treårig gymnasial uddannelse i form af en HHX inden de to år i elevforløb hos et revisorfirma. Derfor er revisoreleverne eftertragtede unge, som er målrettede, studieparate og har en meget høj gennemførelsesprocent.

Regeringen har med erhvervsuddannelsesreformen i 2013 ønsket, at det samlede erhvervsuddannelsesforløb for revisorelever bliver ét år kortere så det fremover er på 4 år i stedet for 5 år som i dag, samtidig med, at de ønsker at få de unge til at vælge EUX-uddannelsen frem for den traditionelle HHX.

Det betyder i praksis, at en studerende, der vælger HHX-vejen til at blive revisorelev må nøjes med en ét-årig elevperiode, mens EUX-studenterne, der kun har to års studiekompetencegivende forløb skal have en toårig elevperiode. Der har indtil videre, som en del af reformen, været en overgangsordning frem til 2020, hvor virksomhederne kunne ansætte HHX-studenter (og andre studenter) i toårige elevforløb.

FSR – danske revisorer mener, at det er en dårlig idé at slække på kvaliteten og fagligheden alene ud fra et mål om at få flest muligt hurtigt igennem uddannelsessystemet. Derfor har FSR – danske revisorers anbefaling været, at fortsætte den succesfulde kombination af tre års gymnasial uddannelse og toårigt elevforløb.

FSR – danske revisorer er derfor godt tilfredse med, at den nye aftale forlænger overgangsordningen for studenter med yderligere tre år, så virksomhedernes mulighed for at ansætte studenter i toårige elevforløb forlænges frem til august 2023. Det er sket efter pres fra blandt andre FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv, og begge organisationer vil fortsat arbejde for at det bliver en permanent mulighed og ikke blot en overgangsordning, der løbende forlænges.

Annullering af de løbende besparelser
Aftalens dyreste element er annulleringen af de løbende besparelser på erhvervsuddannelserne i fire år fra 2019-2022, hvilket samlet set beløber sig til mere end 1,3 milliarder kroner eller cirka 57 procent af den samlede omkostning ved aftalen. Det er et tiltag, som FSR – danske revisorer hilser velkomment, da det er et element, som kan skabe ro om økonomien på erhvervsskolerne.

Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne
Et andet stort fokusområde i aftalen er fokus på øget rekruttering og nye målgrupper for erhvervsskolerne. År for år er andelen af en ungdomsårgang, der vælger erhvervsskolerne faldet på trods af politiske målsætninger om det modsatte, og en del af forklaringen skal findes i den uddannelsesvejledning, som eleverne modtager i folkeskolen. Derfor afsættes en pulje til kompetenceudvikling af uddannelsesvejledere og folkeskolelærere, så de er bedre klædt på til at rådgive om uddannelsesmulighederne på erhvervsskolerne og ikke blot om gymnasierne. Det vil være særligt positivt, hvis uddannelsesvejlederne ikke blot får øget viden om de håndværksfaglige erhvervsuddannelser men også får blik for de merkantile erhvervsuddannelser, der ligger som en overbygning på de gymnasiale ungdomsuddannelser, så de kan give en vejledning der giver dem indsigt i de uddannelsesveje og jobmuligheder, der findes i de mere erhvervsrettede merkantile erhvervsuddannelser. Det er et ønske, som FSR – danske revisorer tidligere har slået til lyd for, og som nu forhåbentlig ser ud til at bære frugt.

Desuden er det meningen, at 10. klasserne i højere grad end i dag målrettes mod erhvervsskolerne, så flere vælger en erhvervsuddannelse efter endt 10. klasse, hvilket sammen med den forstærkede indsats i folkeskolen skal øge interessen for erhvervsuddannelserne. Samtidig bliver det muligt for erhvervsskolerne selv at udbyde 10. klasser, for på den måde at øge samspillet.

Det sidste element i udvidelsen af målgruppen for erhvervsskolerne er selvstændige adgangskurser til voksne over 25 år, der ønsker at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om aftalen

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu