Rapporteringspligt i særlovgivning – eksempler (fonde og skoler)

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres notatets afsnit 5 om revisors rapporteringspligt i fonde og skoler, der er udvalgt som konkrete eksempler.

Om revisorRevision

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet vedhæftede notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på notatets afsnit 5 om særlige rapporteringspligter i særlovgivning.

Fællestrækket ved de to valgte eksempler på rapportering i henhold til særlovgivning er, at de pågældende virksomheds- og institutionsformer er underlagt et tilsyn, der typisk har videregående beføjelser, end det kendes efter eksempelvis selskabslovgivningen. Det er valgt at inddrage fonde og offentlige institutioner i form af skoler.

De særlige rapporteringspligter til fondsmyndigheden er en konsekvens af, at fonde er selvejende og dermed uden en ejerinteresse, der kan kontrollere ledelsens dispositioner. Fondsmyndigheden kan i den henseende opfattes som en slags erstatning for generalforsamlingen i et kapitalselskab eller generalforsamlingen i en forening. En af særreglerne er de såkaldte ”sladrehanksforpligtelser” i tilfælde af, af lovgivningens regler ikke er overholdt. Udformningen adskiller sig for de to fondstyper – erhvervsdrivende respektive almindelige fonde. I almindelige fonde skal der ubetinget rapporteres til Civilstyrelsen som fondsmyndighed, mens der i erhvervsdrivende fonde kun skal rapporteres om forhold, der ikke er uvæsentlige, og som ikke rettes op. Her er Erhvervsstyrelsen rette modtager som fondsmyndighed.

På skoleområdet skelnes der mellem regulerede og frie uddannelsesinstitutioner – eksempelvis statslige gymnasier og private gymnasier.

Reguleringens krav er dog i stort omfang sammenfaldende, idet begge typer af skoler i hovedsagen er finansieret af offentlige midler. Der stilles således i begge typer krav om såvel forvaltningsrevision som juridisk-kritisk revision ud over finansiel revision. I de regulerede skoler er Rigsrevisionen dog altid revisor, og den private revisors rolle er som såkaldt institutionsrevisor, som indgår en § 9-aftale med Rigsrevisionen. I de frie skoler fungerer den private revisor som normalt, mens Rigsrevisionens rolle er begrænset til at føre en slags tilsyn.

I den gennemgående parallelle regulering er bestemmelserne om straksrapportering af ”væsentlige lovovertrædelser og tilsidesættelser af forskrifter om midlers forvaltning” næsten ens.

Udgangspunktet er, at de omtalte forhold skal rapporteres til skolens ledelse, der herefter skal vidererapportere forholdet med en treugers frist. Hvis denne frist overskrides, skal revisor foretage vidererapportering. I begge typer af skoler skal der rapporteres til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, og i de regulerede skoler skal der hertil rapporteres til Rigsrevisionen.

Der kunne være inddraget andre eksempler, f.eks. finansielle virksomheder, der på grund af sektorens gennemgribende samfundsmæssige betydning er underlagt et relativt skærpet tilsyn under Finanstilsynet, samt andre offentlige institutioner end skoler, såsom universiteter, daginstitutioner, bosteder, museer m.v., der typisk er omfattet af et relativt skærpet tilsyn under ministerier eller kommuner pga. deres forvaltning af offentlige midler på tilsvarende vis, som skoler er det.

Link til notatet