Høringssvar på IAASB's diskussionsoplæg om “Enhancing Audit Quality in the Public Interest”

Faglig nyhedIAASB’s diskussionsoplæg omfatter en lang række spørgsmål om professionel skepsis, kvalitetsstyring og koncernrevision.

KvalitetRevision

FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar på IAABS’ s diskussionsoplæg om “Enhancing Audit Quality in the Public Interest – a Focus on Professional Skepticism, Quality Control and Group Audits.

Generelt understøtter vi professional skepsis og de hermed forbundne overvejelser om dokumentation heraf. Vi er dog ikke overbeviste om, at de foreslåede initiativer vil føre til mere eller ”bedre” skepsis ud over at føre til bedre dokumentation. Hvis der er et reelt behov for mere eller ”bedre” skepsis, ville dette kræve en mere radikal tilgang for at sikre konsistens i revisors tilgang i lyset af de vidt forskellige kulturelle sammenhænge, som reguleringen fortolkes i.

Det generelle formål om, at kvalitetsstyring skal skræddersyes efter revisionsvirksomhedens specifikke forhold, og at kvalitetsstyringen bør indlejres i en risikomodel, er vi enige i; men vi efterlyser klare grænser for reguleringen, der ikke skal gribe ind i ledelsessystemet i revisionsvirksomheden eller netværket. Dette skal forblive et anliggende for revisionsvirksomhed/ netværk og den relevante lovgivning.

Hertil mener vi ikke, at der er behov for yderligere vejledning om opgaveansvarlige partneres rolle og ansvar.

Efter vores opfattelse er den væsentligste opgave at sikre mere opmærksomhed om de forskellige aspekter af den eksisterende ramme for kvalitetsstyring. Mere tjeklistekontrol og mere detailregelstyring adresserer ikke udfordringerne ved at udføre kvalitetsrevision.

Endelig understøtter vi ideen om at udarbejde en særlig ISA eller IAPN om kvalitetssikringsgennemgang, der indtil nu har været udført efter uens retningslinjer. Hertil er der også brug for vejledning om kvalitetssikringsgennemgang ved revision af regnskaber for ikke-børsnoterede virksomheder.

Vi understøtter mange af de initiativer, der diskuteres om koncernrevision, herunder særligt postkasseselskaber, ikke-kontrollerede enheder og shared service centers.

Efter vores opfattelse bør de dog adresseres af vejledning, og helst i form af en eller flere IAPN’s.

Vedrørende yderligere specifikke forhold har vi generelt refereret til FEE’s høringssvar.

Vores høringssvar kan ses her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag