God revisorskik - Vejledninger og standarder om revisors opgaver 1978 til 20xx

Faglig nyhedEn kronologisk oversigt over de af FSR – danske revisorer (FSR) udsendte Revisionsvejledninger (RV), Revisionsstandarder (RS) og Internationale Standarder (IS), der siden 1978 og frem til i dag har bidraget til fortolkningen af revisorlovens begreb ”god revisor/god revisionsskik”.

Revision

Bilag 1 Internationale standarder om revision (ISA) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 2009 -   

I 2009 udsendte IFAC en opdateret version af samtlige internationale standarder om revision. Standarderne er oversat til dansk og efter EU’s godkendelse af den danske oversættelse udsendt i april 20110.

Ikrafttrædelsen blev i Danmark udskudt med 12 måneder i forhold til det AF IFAC fastsatte tidspunkt for ikrafttrædelse.

Oversættelsen og offentliggørelse af de internationale standarder sker efter retningslinjer fastsat af IFAC og under overvågning af FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg. Udkast til oversættelserne sendes til høring hos foreningens medlemmer og eventuelle andre interessenter. Efter udvalgets færdigbehandling og godkendelse til høring offentliggøres standarderne for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

Bilag 1 indeholder en oversigt over udsendte ISA samt Bilag ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”, herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard efterfølgende er ajourført.

Bilag 2 Internationale standarder om review (ISRE), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE) og beslægtede opgaver (ISRS) 2009 -   

Internationale standarder om review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver blev indtil 2009 oversat at FSR – danske revisorer og efter nødvendig tilpasning i henhold til dansk lovgivning udsendt som RS.

I 2012 valgte man at omdøbe de pågældende RS, så de fik den internationale benævnelse, efterføjet et DK for at angive, at standarden ikke er oversat og udgivet efter samme aftalesæt med IFAC som senere udsendte standarder.

Standarder udsendt af IFAC efter 2009 er omfattet af den med IFAC indgåede aftale om offentliggørelse og oversættelse, som gælder for standarderne om revision, og udsendt under standardens internationale benævnelse (ISRE, ISAE eller ISRS).

Bilag 2 indeholder en oversigt giver en oversigt over udsendte ISRE (ISRE DK), ISAE (ISAE DK) og ISRS (ISRS DK), herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard er ajourført.

 

Bilag 3 Revisionsstandarder (RS) 2002 - 2008.

Revisionsstandarderne er udarbejdet af FSR’s Revisionstekniske udvalg (REVU).

De første RS blev udsendt i 2002 med virkning pr 1. januar 2003. RS er i overensstemmelse med de IFACs Internationale standarder om revision, review, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver (ISer), om nødvendigt tilpasset i henhold til dansk lovgivning.

RS er udarbejdet i samarbejde mellem FSR og FRR senere fusioneret under navnet FSR – danske revisorer. Udkast til Revisionsstandarderne blev udsendt i høring hos de to foreningers medlemmer og efter udvalgets færdigbehandling og godkendelse offentliggjort efter retningslinjerne som angivet i de på det relevante tidspunkt gældende vedtægter.

Ikrafttrædelsestidspunktet er fastlagt i den enkelte standard.

RS er efterfølgende erstattet med henholdsvis Internationale standarder om revision, review, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver, jf. Bilag 1 og Bilag 2, der, hvor det er relevant, giver oplysning om hvilken internationale standard, der har afløst de enkelte RS, ikrafttrædelsestidspunktet for den pågældende IS og dermed tidspunktet for udløb af de enkelte RS.

 

Bilag 4 Revisionsvejledninger (RV) 1978 - 2002

Revisionsvejledningerne er udarbejdet af FSR’s Revisionsteknisk Udvalg (REVU).

Den første RV 1, Grundlæggende principper for revision af årsregnskaber i aktieselskaber og anpartsselskaber, blev udsendt i 1978,

RV blev i overensstemmelse med foreningens vedtægter sendt i høring hos foreningens medlemmer og efter endelig redigering og godkendelse udsendt af REVU. I henhold til vedtægterne kunne en RV tidligst offentliggøres over for tredjemand 1 måned efter den første ordinære generalforsamling i FSR afholdt efter den pågældende RVs færdiggørelse.

Til forskel fra de senere udsendte standarder er der ikke knyttet en egentlig ikrafttrædelses dato til de enkelte RV.

RV er efterfølgende erstattet af Revisionsstandarderne (RS), jf. Bilag 3, der, hvor det er relevant, giver oplysning om hvilken RS, der erstatter de enkelte RV, ikrafttrædelsestidspunktet for den pågældende RS og dermed tidspunktet for udløb af de enkelte RV.