Høring vedr. styresignal for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 1. marts 2018 givet bemærkninger til SKATs udkast til styresignal for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift

Skat

FSR - danske revisorer forstår udkastet til styresignal således, at SKAT med styresignalet ønsker en ensretning af tidligere praksis anvendt af SKAT i afgørelser, hvor virksomheden regulerer afgiftsgodtgørelsen for virksomhedens momsfradragsprocent, hvor virksomheden samtidig betaler en kvm-afgift. FSR – danske revisorer anser udkastet til styresignal for at være en ændring af gældende praksis for de tilfælde, hvor SKAT ikke har afgjort sager efter ”ny” praksis beskrevet i udkast til styresignal.
 
Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at den nye praksis sidestiller virksomheder med fuld og delvis momsfradragsret, når virksomhederne tillige betaler en kvm-afgift. FSR – danske revisorer har i den forbindelse ikke bemærkninger til beskrivelse af ”ny praksis”.

FSR – danske revisorer skal dog opfordre SKAT til at uddybe styresignalet, så styresignalet ikke kun omfatter tilfælde, hvor virksomheden betaler en kvmafgift, men tillige situationer, hvor virksomheden har nedsat afgiftsgodtgørelsen med fx overskuds-varmeafgiften, da det er FSR – Danske Revisorers opfattelse, at disse tilfælde er parallelle med tilfælde omfattet af udkastet til styresignalet.
 
FSR – danske Revisorer er dermed af den opfattelse, at styresignalet generelt bør omfatte alle forhold, hvor SKAT til ugunst for virksomheden har afgjort sager, hvor afgiftsgodtgørelsen ikke er nedsat med momsfradragsprocenten til sidst i beregning af virksomhedens afgiftsgodtgørelse. Der opfordres tillige til, at virksomheder kan foretage en ubetinget genberegning af virksomhedens angivne afgiftstilsvar, såfremt disse er udarbejdet med hensyntagen til SKATs tidligere praksis, der ændres med styresignalet.

Læs høringssvaret her.