Høring om ændring af fusionsskatteloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 20. april 2018 afgivet bemærkninger til lovudkastet vedrørende ændringer af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Skat

Efter forslaget skal et dansk selskabs skattepligt til Danmark, når selskabet er det indskydende selskab ved en skattefri fusion med et udenlandsk selskab, ikke ophøre på den regnskabsmæssige/selskabsretlige fusionsdato (datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus), men først på det senere tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber.

Med reglen bliver koncerninterne grænseoverskridende fusioner og fusion af uafhængige ikke-sambeskattede selskab sidestillet med koncerneksterne fusioner i relation til delårsopgørelser. FSR har især to kritikpunkter til den foreslåede regel.
 
For det første vil den foreslåede regel medføre, at det danske selskabs indkomst dobbeltbeskattes, idet Danmark efter reglen først anser fusionen for gennemført på vedtagelsestidspunktet, samtidig med at det pågældende udland, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende, anser fusionen for gennemført allerede per den regnskabsmæssige/selskabsretlige fusionsdato.

For det andet medfører reglen efter FSR’s opfattelse en uhensigtsmæssig skævvridning af beskatningen. Det skyldes, at den foreslåede regel kun ændrer det skattemæssige virkningstidspunkt for fusioner, hvor danske selskaber ophører. Ved en grænseoverskridende fusion, hvor et udenlandsk selskab er det indskydende selskab, skal den almindelige regel i SEL § 31, stk. 5, om koncerninterne fusioner og fusioner af uafhængige ikke-sambeskattede selskaber således lægges til grund. Efter denne skal der ikke udarbejdes delårsopgørelser i disse situationer, og fusionerne vil derfor få virkning i Danmark per den regnskabsmæssige/selskabsretlige fusionsdato

Læs høringssvaret her