Høring vedr. styresignal om værdihåndteringsydelser

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 14. december 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om værdihåndteringsydelser - momspligt - praksisændring - genoptagelse.

FSR bemærker, at praksisændringen er foranlediget af en ikke-offentliggjort landsskatteretskendelse, der vedrører stillingtagen til en virksomheds konkrete leverancer. Eneste offentliggjorte praksis på dette område er et bindende svar fra Skatterådet, men FSR har kendskab til yderligere et bindende svar, som heller ikke er offentliggjort. Kendetegnende for alle 3 afgørelser er, at de bygger på de respektive virksomheders meget konkrete forhold. Et styresignal, der ikke kan gentage de faktiske omstændigheder omkring de respektive afgørelser, synes uhensigtsmæssigt, da det ikke giver læseren mulighed for at foretage den nødvendige differentiering.  

Det er FSRs opfattelse, at det giver anledning til retssikkerhedsmæssige udfordringer, når styresignaler bygger på praksis, der ikke kan offentliggøres og alene kan refereres i et resumé, særligt når der er tale om afgørelser vedrørende konkrete vurderinger af specifikke leverancer.
 
Det fremgår ikke af resuméet af Landsskatterettens kendelse eller af udkastet til styresignalet, at Landsskatteretten med den konkrete afgørelse, har underkendt eller fraveget tidligere praksis, hvilket bør fremgå af enten resumé eller styresignal, hvis dette er grundlaget for Skattestyrelsens vurdering af, at der foreligger en praksisændring.

Læs høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838