12. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Der er tale om en hjælpepakke i størrelsesordenen 61 mio. kr.

Der stilles krav om involvering af en revisor ved tilskud på over 500.000 kr. samt involvering af en ”regnskabskyndig person”, som kan være en revisor, ved tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. Revisorerklæringen skal være af typen aftalte arbejdshandlinger, og den obligatoriske erklæringsskabelon findes her.

Bemærk, at der er lavet en selvstændig kunststøtteordning rettet mod kunstnere, der har en sammensat økonomi og derfor ikke passer ind i de overordnede tiltag og hjælpepakker. Læs mere

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

 1. Hvem kan søge?

 2. Hvad kan man søge kompensation for?

 3. Hvad skal ansøgningen indeholde?

 4. Revisorkrav

 5. Hvornår får en ansøger svar?

 6. Spørgsmål til hjælpepakken?

 7. Henvisninger

____________________________________________________________

1. Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond omfatter alle former for legater, stipendier, projekttilskud, indkøb af værker samt underskudsgarantier mv. til kunstneriske formål inden for Statens Kunstfonds virkeområde, der er afgivet med henblik på anvendelse i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

2. Hvad kan man søge kompensation for?

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

3. Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når ansøgningen indsendes, skal der vedlægges 1) et regnskab samt 2) dokumentation for, at den støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden 9. marts – 8. juni 2020 som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Hvis det er relevant, skal der vedhæftes dokumentation for, at forpligtelser over for tredjepart er overholdt. Med forpligtelser menes eksempelvis honorering af kunstnere og kunstneriske medvirkende i aktiviteten, køb af scenekunstproduktioner, koncerter eller lignende.

Det er vigtigt, at ansøgere anvender den til formålet udarbejdede obligatoriske regnskabsskabelon (til tilskud over 500.000 kr.), som tilskudsmodtageren skal underskrive. Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Indtægter og udgifter.

 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, samt et samlet resultat.

Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager.

Der skal vedhæftes en revisorerklæring af typen aftalte arbejdshandlinger, dog jf. beløbsgrænserne i afsnittet ”revisorkrav”.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk.

Link til ansøgningsblanketten (til tilskud over 500.000 kr.).

4. Revisionskrav

Tilskud på over 500.000 kr. – skal indsende dokumentation, som skal ”… være ledsaget af en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.”

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Statens Kunstfond udarbejdet en obligatorisk erklæringsskabelon, som findes her. Erklæringen er af typen aftalte arbejdshandlinger og indeholder følgende handlinger:

 • Vi har påset, om aktiviteten var planlagt til hel eller delvis afholdelse i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, ved at påse relevant dokumentation herfor, fx oplysninger på tilskudsmodtagers hjemmeside; annoncering i medier; skrivelser fra tilskudsmodtager til publikum; etc.
 • Vi har påset, at tilskudsmodtager gennem behørig dokumentation kan sandsynliggøre, at aktiviteten mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.
 • Vi har stikprøvevist efterprøvet, om det tilskud, som allerede er fordelt til eksterne parter, jf. bilag 1, er afholdt i overensstemmelse med det oprindelige ansøgningsmateriale, og som tilsagnet er givet til, jf. bilag 2. Stikprøven skal udgøre minimum 20% af det samlede antal bilag, dog mindst 15 stk. og maksimalt 50 stk. Der skal i den forbindelse altid testes de beløbsmæssige 5 største bilag.

Tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. – skal indsende dokumentation, som skal ”… være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, der skal have foretaget de handlinger, der er anført i stk. 2 og 3 og erklære, at de er udført, samt resultatet heraf.”. En ”regnskabskyndig person” kan være en revisor.

Tilskud på 100.000 kr. eller derunder – skal indsende en tro og love-erklæring.

5. Hvornår får en ansøger svar?

I forbindelse med COVID-19 er det ikke muligt for medarbejdere og udvalgsmedlemmer at afholde fysiske møder i Statens Kunstfond. Det betyder, at der kan forekomme forsinkelser i behandlingen af ansøgningen, hvorfor den normale sagsbehandlingstid på 12 uger ikke kan garanteres.

6. Spørgsmål til hjælpepakken?

Se myndighedernes egen FAQ – som både er i relation til spørgsmål om udskudte eller aflyste projekter samt dokumentation og afrapportering.

7. Henvisninger

Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond.

Pressemeddelelse fra Statens Kunstfond (31. marts 2020).

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber