23. november 2020

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar - Bæredygtighed - Strategi og ledelse - Priser

CSR Prisen 2020: Ørsted opfordrer til, at arbejdet med bæredygtighed understøtter Paris-aftalen

Ørsted blev delt vinder af CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store børsnoterede virksomheder. For Ørsted er rapporten et strategisk værktøj, der anvendes som løftestang til at drive virksomhedens bæredygtighedsarbejde.


Mette Conradsen Koordinator
zpb@sfe.qx 4187 0875


Pernille Risgaard Chefkonsulent (ekstern tilknytning)
ce@cpbzcnal.qx 4026 1433H.K.H. Kronprinsessen udnævnte Ørsted og Mærsk som vindere af CSR Prisen 2020 på vegne af FSR – dan-ske revisorer på årets CSR konference d. 26. oktober, 2020. I vurderingen af Ørsteds rapport fremhævede dommerpanelet blandt andet rapporten som imponerede, konsistent og visionær, og rapporten fremhæ-ves særligt for præsentationen af målsætningen om CO2-neutralilitet på tværs af værdikæden i scope 1, 2 og 3 og milepæle frem mod 2040, der er godkendt som Science-Based Target.

Som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2020 som gik til Arla, A.P. Møller-Mærsk og Ørsted har vi stil-let hver af prisvinderne en række spørgsmål om prisens betydning, hvordan rapporteringen skaber værdi, hvor vinderne ser, der er behov for at udvikle deres rapportering og hvilke gode råd, de har til andre virk-somheder. Vi har bedt Jakob Askou Bøss, Strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted, som modtog CSR Prisen på Ørsteds vegne, svare på spørgsmålene:

Hvad betyder det for jer at få CSR Prisen for jeres seneste rapportering om bæredygtighed?
”Vi er glade for at modtage CSR Prisen og den anerkendelse af vores bæredygtighedsrapport og vores ESG performance rapportering, som følger med. Vi arbejder dedikeret med at sikre god og solid rapportering og anvender rapporteringen som løftestang til at drive vores bæredygtighedsarbejde.

Vores rapportering er både et kommunikationsredskab samt et vigtigt strategisk værktøj for os. Vi bruger rapporten til at kommunikere omkring vores bæredygtighedsarbejde, vores mål, og vores fremskridt til alle vores interessenter. CSR Prisen er for os et vidnesbyrd om, at vores rapportering er af rigtig høj kvalitet. Samtidigt bruger vi hvert år vores arbejde omkring rapporteringen til at evaluere vores bæredygtighed-sprogrammer og gøre dem endnu bedre.”

Hvordan understøtter jeres rapportering jeres løbende kommunikation om bæredygtighed – internt såvel som eksternt?
”Vi kommunikerer omkring vores bæredygtighedsarbejde over hele året. Vi rapporterer de vigtigste ESG nøgletal hvert kvartal, og i bæredygtighedsrapporten samler vi op på hele årets udvikling indenfor bære-dygtighed, og adresserer de bredere strategiske temaer for vores forretning. Her giver vi også et dybere indblik i den bæredygtighedsrejse, vi er på, de udfordringer vi møder på vejen, og de muligheder vi som en bæredygtig virksomhed har. Vi forsøger at pege på de bæredygtighedstendenser, vi ser i horisonten, og som vi arbejder med, i samarbejde med andre virksomheder og organisationer.

Ørsteds medarbejdere er virksomhedens vigtigste ambassadører i vores bæredygtighedsarbejde. Rappor-ten forsøger derfor også at gøre vores arbejde inden for bæredygtighed så håndgribeligt som muligt for alle vores medarbejdere, og den årlige rapport ligger som en håndbog på mange skriveborde i vores konto-rer.”

Hvor ser I et behov for at udvikle jeres rapportering over de kommende år?
”I januar 2020 blev vi kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed af den canadiske organisation Cor-porate Knights. Kåringen er resultatet af en fundamental strategisk transformation af vores virksomhed fra sort til grøn energi, og af et systematisk og strategisk forankret arbejde med bæredygtighed gennem mere end 10 år.

I den kommende rapport, som udkommer i februar 2021, har vi valgt især at fokusere på, hvordan vi ar-bejder strategisk med bæredygtighed. De erfaringer, vi har gjort med at sætte bæredygtighed på virksom-hedens strategiske dagsorden – og hvordan vi helt konkret arbejder med det i praksis, vil vi gerne dele i årets rapport, og på den måde være med til at inspirere andre virksomheder og organisationer.

Vi kommer også til at give endnu mere plads til at kommunikere om de bæredygtighedsudfordringer, vi arbejder med på vejen mod en verden, der er drevet af grøn energi. Disse inkluderer blandt andet vores arbejde med at reducere udledninger i vores leverandørkæde, bidrage til at beskytte havenes biodiversitet, og samarbejde med de lokalsamfund, hvor vi opfører vedvarende energi.”  

Hvad er jeres bedste råd til andre virksomheder, der gerne vil styrke deres rapportering?
”En stærk bæredygtighedsrapportering bygger på en solid strategisk forståelse og identifikation af de bæ-redygtighedsudfordringer, som er de største og mest relevante for virksomheden. Disse udfordringer skal adresseres både systematisk og programmatisk, og arbejdet skal bygges på en governance struktur, som er forankret i topledelsen.

Det er selvfølgelig også afgørende for en god ESG rapportering at have troværdige ESG data af høj kvalitet. I Ørsted har vi integreret ESG rapporteringen med vores finansielle rapportering, og ESG data rapporteres i dag gennem den finansielle organisation, baseret på de samme processer, IT systemer, deadlines og rap-porter som de finansielle data.

Med de store globale bæredygtighedsudfordringer verden står over for, og som er udtrykt i FN’s Verdens-mål, bliver det stadigt vigtigere at arbejdet med bæredygtighed er forankret i et videnskabeligt grundlag. Vi skal være sikre på, at vores indsatser inden for bæredygtighed er tilstrækkelige til at løse de globale bære-dygtighedsudfordringer, som videnskaben identificerer. Ørsted har derfor, lige som en række andre virk-somheder, fået godkendt sine klimamål af Science-Based Targets initiativet. Det betyder, at den CO2-reduktionsplan, vi arbejder med, er så ambitiøs, at den opfylder kravet om at begrænse de globale tempe-raturstigninger, som er resultatet af klimaforandringer, til 1,5 grader celsius.”

Ørsteds råd ligger i god tråd med kriterierne for 2021, som blandt andet lægger vægt på klare beskrivelser af virksomhedens rolle i samfundet, og om virksomheden understøtter Paris-aftalen og udvalgte FN Ver-densmål og delmål gennem sin strategi. Som noget nyt i år har FSR - danske revisorer valgt at lægge krite-rierne for CSR Prisen 2021 ud allerede nu. Hvor CSR Prisen 2021 centrerer om selvstændige bæredygtig-hedsrapporter, fokuserer Årsrapportprisen 2021 på integrationen af bæredygtighed i årsrapporten.

Læs mere:
Dommerpanelets kommentarer til Ørsteds rapport
CSR Prisen 2020 og de andre vindere og nominerede  
Se eller gense H.K.H. Kronprinsessens uddeling af CSR Prisen 2020
Kriterier for CSR Prisen 2021
Kriterier for Årsrapportprisen 2021

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber