22. december 2016

Revision Revision og erklæringsopgaver - Udvidet gennemgang - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

Erklæring om udvidet gennemgang

I slipstrømmen på de seneste ændringer på erklæringsområdet har REVU udarbejdet nedenstående oversigt over konsekvenserne for erklæringer om udvidet gennemgang.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Som følge af ændringerne i erklæringsbekendtgørelsen er ”udtalelse om ledelsesberetningen” for regnskaber, hvor der afgives ”erklæringer om udvidet gennemgang”, ændret til følgende ordlyd:

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Bemærk, at bestemmelsen om, at revisor skal anføre, at ”den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold”, er udgået af den nye erklæringsbekendtgørelse.

Der er ikke foretaget andre ændringer til erklæringen om udvidet gennemgang, ud over at benævnelserne er ændret således:

  • ”Forbehold” –> ”Modifikation”
  • "Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang” -> ”Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang”
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” -> ”Rapporteringsforpligtelser efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2” (Indsættes med konkret tilpasset overskrift)

Den nye erklæringsbekendtgørelse og dermed ovenstående ændringer træder i kraft for regnskaber, der har balancedag den 15. december 2016 eller senere.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu