13. juni 2018

CSR og bæredygtighed Internationalt - Fremtidens rapportering Historisk

EU-Kommissionen offentliggør initiativer om bæredygtig finansiering

EU-Kommissionen fremlagde i maj 2018 en pakke med forslag om fremme af bæredygtig finansiering. Forslagene skal gøre det nemmere og mindre byrdefuldt for private og institutionelle investorer at vurdere, om en investering er bæredygtig.


Thomas Krath gxw@sfe.qx 4193 3148Imødekommelse af FN's Verdensmål og Paris-aftalen kræver investeringer i milliardklassen. Kapitalmarkederne spiller i denne sammenhæng en central rolle, da privat kapital kan mobiliseres til bæredygtige investeringer.

Interessen for bæredygtig finansiering er stigende, og EU-Kommissionen har fremlagt flere forslag til retsakter på dette område.

Taksonomi
EU-Kommissionen foreslår gennemførelse af et EU-klassifikationssystem, en såkaldt taksonomi, der via harmoniserede kriterier giver virksomheder og investorer bedre forudsætninger for identifikation af økonomiske aktiviteter, der kan betegnes som miljømæssigt bæredygtige.

Kvalifikation af en økonomisk aktivitet, som miljømæssigt bæredygtig, kræver at alle følgende betingelser er opfyldt:

  • Aktiviteten bidrager positivt til minimum ét af de seks EU-miljømål.
  • Aktiviteten medfører ikke væsentlig skade på generelle miljømål.
  • Aktiviteten udføres i overensstemmelse med minimumsforanstaltninger, der sikrer grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen.
  • Aktiviteten overholder teknisk specificerede screeningskriterier.

Målgruppen for en sådan taksonomi er tilsynsmyndigheder i den finansielle sektor på nationalt og EU-plan, samt aktører der udbyder og markedsfører finansielle ydelser som miljømæssigt bæredygtige.

”Investor duties” – øget transparens
Oplysninger om risici ved miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG-informationer) har med tiden fået større praktisk betydning for investorernes beslutningsgrundlag. Manglende sammenlignelighed ses imidlertid at udgøre en hindring for hyppigere brug af ESG-informationer i investeringsprocessen. Efter de gældende regler har finansielle rådgivere, såsom institutionelle investorer, pligt til at varetage kundens interesser. En tidligere høring i EU-regi om langsigtede og bæredygtige investeringer bekræfter imidlertid, at reglerne er inkonsistente, når det kommer til finansielle aktørers oplysningsforpligtelser om ESG-risici og muligheder. Divergerende oplysningsstandarder og markedsbaseret praksis gør det således vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter og ydelser.

EU-Kommissionen foreslår harmoniserede regler, hvorefter finansielle aktører skal offentliggøre, hvordan ESG-informationer integreres i investerings- og rådgivningsprocessen, samt hvilken betydning ESG-risici har på det forventede afkast.

Flere ESG-informationer i ”suitability tests”
Direktivet om markeder for finansielle instrumenter, MiFID II, indeholder krav om, at investeringsselskaber og forsikringsselskaber modtager information om kundens investeringsmål, herunder tidshorisonten for investeringen samt præferencer for risikovurdering og risikoprofil. Oplysningerne anvendes efterfølgende i ”suitability tests”, der har til formål at matche egnede ydelser med kundernes forventninger til investeringsprocessen. I dag er det ikke et krav, at de finansielle aktører forespørger kunderne om præferencer for investeringens effekt på miljø- og sociale forhold.

Blandt de foreslåede ændringer af MiFID II er en forpligtelse for finansielle aktører til fremover at spørge ind til kundernes præferencer for ESG-information. Forslag om ændring af MiFID II er sendt i offentlig høring i maj 2018.

Ovenstående forslag er fremsat med afsæt i observationer af praksis, stakeholder konsultationer og bidrag fra High-Level Expert Group (HLEG) om bæredygtig finansiering, der blev oprettet af EU-Kommissionen ultimo 2016. Forslagene vil nu blive drøftet af EU-Parlamentet og Rådet.

Læs EU-Kommissionens samlede pakke om bæredygtig finansiering her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber