Spørgsmål og svar for revisorer

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om revision og regnskab relateret til coronasituationen. Siden vil løbende blive opdateret med flere spørgsmål og svar.


Revision

Hvordan håndteres going concern i revisionspåtegningen i krisetid?

Alle danske virksomheder påvirkes af Corona-krisen og de tiltag myndighederne har gjort. Mange virksomheder påvirkes væsentligt negativ med usikkerhed og fortsat drift til følge. Vores notat COVID-19: Revisionsmæssige overvejelser årsrapport 2020 beskriver hvorledes going concern skal håndteres.

Hvilke revisionsmæssige overvejelser bør jeg foretaget efter COVID19?

Vi har udarbejdet et notat, som omtaler COVID19-specifikke forhold, der er relevant at overveje. Find det her. Principielt følger dette overvejelserne for enhver kriseramt virksomhed. Notatet indeholder også overvejelser om alternative revisionshandlinger og revision på distancen, når det ikke er muligt at møde fysisk op hos kunden.

Regnskab

Findes der standard tekster om Corona til regnskab, ledelsesberetning og revisionspåtegning?

Vi har udarbejdet notatet COVID-19: Regnskabsmæssige overvejelser årsrapport 2020 som blandt andet indeholder eksempler på konkrete formuleringer, som er anvendt i årsrapporterne.

Hvordan påvirker Corona-krisen virksomhedernes regnskaber?

Find dine svar i notatet COVID-19: Regnskabsmæssige overvejelser årsrapport 2020. Behandlingen i 2020 årsrapporten er ikke den samme som i 2019 årsrapporten.

Hvordan indregnes modtaget kompensation fra de statslige støtteordninger i regnskabet?

Kompensation indregnes som udgangspunkt som ”Andre driftsindtægter”. Hvis resultatopgørelsen sammendrages efter årsregnskabslovens § 32, indgår kompensation som udgangspunkt i posterne ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”. Læs mere her og nedenfor:

Præsentation af løntilskud
I resultatopgørelsen skal løntilskud præsenteres som ”andre driftsindtægter”, mens lønomkostninger indgår i de sædvanlige poster. Præsentationen skal således vises uden modregning mellem løntilskud og lønomkostninger.

Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger
Tilskud til faste omkostninger skal præsenteres som ”andre driftsindtægter”. Også her skal præsentationen vises uden modregning mellem tilskud og virksomhedens omkostninger.

Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen
Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter, der er særlige på grund af deres art eller størrelse. Tilskud fra kompensationsordningerne er på grund af deres art ”særlige poster”, som der skal oplyses om. Oplysningen kan alene udelades, hvis et tilskud konkret udgør et uvæsentligt beløb. Oplysninger om tilskud mv. skal også gives, selvom posten ”andre driftsindtægter” blot indgår i posten ”bruttofortjeneste” eller ”bruttotab” i resultatopgørelsen.

Fastlæggelse af indregningstidspunktet for tilskud
Et tilskud skal som udgangspunkt indregnes i den periode, det vedrører. Det almindelige periodiseringsprincip gælder, så tilskud skal fx periodiseres og indregnes over to regnskabsår, hvis tilskuddet vedrører omkostninger i to regnskabsår. Det er en forudsætning, at virksomheden har ansøgt inden for fristen (eller har til hensigt at gøre det), og at de objektive kriterier for at opnå tilskud er opfyldt.
Der kan være behov for at skønne over tilskuddets størrelse, hvis dette ikke er modtaget på balancetidspunktet. Der kan være behov for at indregne en forpligtelse, hvis virksomheden har fået udbetalt ”for meget” i tilskud og forventer at skulle betale en del af dette tilbage.

Læs mere i Erhvervsstyrelsens vejledning: Sådan skal kompensationer indregnes i årsrapporten (fsr.dk)

Hvis bekendtgørelsen ikke er udstedt på virksomhedens balancedag
En særlig problemstilling, der endnu ikke er behandlet i Erhvervsstyrelsens vejledning, er, om en virksomhed kan indregne en forventet kompensation fra det offentlige, når der ikke er udstedt en bekendtgørelse om kompensationsordningen på balancedagen, fx 31. december 2020, men hvor der på balancen er indgået en politisk aftale. Kan virksomheden i denne situation indregne et tilgodehavende og en indtægt i resultatopgørelsen?

Vi vurderer, at en virksomhed regnskabsmæssigt kan indregne forventet kompensation på balancedagen, da detaljerne i en efterfølgende udstedt bekendtgørelse kan betragtes som en regulerende begivenhed til den politiske aftale, der eksisterer på balancedagen. FSR - danske revisorers umiddelbare opfattelse er, at en bekendtgørelse skal foreligge senest på det tidspunkt, hvor virksomheden aflægger årsrapporten, da bekendtgørelsen er retsgrundlaget. Uden dette retsgrundlag kender virksomheden ikke de præcise betingelser og kan derfor ikke vide, om virksomheden opfylder betingelserne.

Hvordan skal tilbagebetaling af COVID-19-kompensation præsenteres i årsregnskabet?

Når en virksomhed skal tilbagebetale modtaget COVID-19-kompensation, vil det typisk påvirke virksomhedens resultatopgørelse negativt. Posten ”Andre driftsindtægter” kan blive negativ, og det kræver ofte en forklaring i noterne. Læs mere her.

Generelt

Hvordan sikrer revisor sin egenbetaling når kriseramte virksomheder skal rådgives eller revideres?

Medlemmer skal være opmærksomme på at konkursordenen jf. konkurslovens §§ 93-98 ikke beskytter medlemmernes arbejde. Aftalebreve bør udarbejdes for alle opgavetyper. Sørg for at alle honorar for gamle ydelser er betalt (og ikke kun faktureret), før du starter på en ny opgave. Det er også relevant at gøre sig overvejelser om evt. forudbetaling fra sine kunder på nye opgaver – herunder en vurdering af både fordele og ulemper. I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at overveje tredjemandsgaranti (fx bank).

Del til: