31. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges

Erhvervsministeren har i dag den 31. marts fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Loven indeholder ikke i sig selv en fristforlængelse, men giver ministeren mulighed for at udstede en bekendtgørelse, hvor en længere frist fastsættes. Vi forventer, at fristen udskydes i 3 måneder.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Vi forventer, at indsendelsesfristen udskydes med 3 måneder, som lovbemærkningerne lægger op til. Da den konkrete frist reguleres i en bekendtgørelse, har ministeren mulighed for at ændre fristens længde under hensyntagen til, hvordan situationen udvikler sig. Der vil ske en afvejning mellem virksomhedernes behov for udskydelse og behovet for finansiel information for regnskabsbrugerne. Når loven er vedtaget, gælder den midlertidigt frem til 1. januar 2021.

Fristforlængelsen vil gælde for alle de selskaber, erhvervsdrivende fonde m.fl., der omfattes af årsregnskabslovens pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og vil gælde generelt (ubetinget). Forlængelsen er således ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har vanskeligheder ved at opfylde indsendelsespligten.

Bekendtgørelsen vil også indeholde regler, der muliggør, at en virksomhed kan fravige sine vedtægtsbestemmelser, der fx fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

De adfærdsregulerende afgifter, som et selskabs øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, vil som konsekvens af fristforlængelsen blive udskudt tilsvarende. Afgifternes størrelse beregnes således i forhold til den forlængede frist, som ministeren fastsætter.

Ministerens bemyndigelse gælder selskabs- og regnskabslovgivningen på både Erhvervsstyrelsens område og Finanstilsynets område. Ministeren kan således fastsætte regler om fravigelser af pligter for virksomheder omfattet af bl.a. lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

Af lovbemærkningerne fremgår i øvrigt:

  • At fristforlængelsen vil blive koordineret i forhold til skattemyndighedernes frist for indsendelse af selskabsselvangivelsen.

  • At der i bekendtgørelsen vil blive fastsat regler om forlængelse af indsendelsesfristen for halvårs- og delårsrapporter og eventuelt andre frister.

  • At bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fravige de lovbestemte frister for indsendelse af anmeldelse om genoptagelse af en virksomhed under tvangsopløsning, og for beslutning om gennemførelse af en fusion henholdsvis spaltning samt grænseoverskridende transaktioner.

  • At reglerne i bekendtgørelsen kan omfatte enhver situation, hvor erhvervsministeren vurderer, at det som indirekte eller direkte konsekvens af coronavirussygdommen COVID-19 vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder eller filialer af udenlandske virksomheder at overholde en konkret pligt i selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Ikrafttræden
Det fremsatte lovforslag nr. L 168 forventes vedtaget af Folketinget på torsdag den 2. april.

Loven træder i kraft, når den bekendtgøres i Lovtidende. Herefter kan ministeren udstede bekendtgørelsen med de konkrete regler. Disse regler kan have tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020 eller senere.

Vi informerer, når ministeren udsteder en bekendtgørelse med de konkrete bestemmelser.

Vi informerede den 18. marts om, at selskaber med flere end 10 kapitalejere, der ikke kunne afholde elektronisk generalforsamling, fik forlænget fristen til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020 med senere ændringer. Denne bekendtgørelse, der ophæves den 14. april, vil ikke længere være relevant, når den generelle fristforlængelse fastsættes i den nye bekendtgørelse.

Se lovforslaget med de nye regler her 

FSR mener
FSR – danske revisorer har gentagne gange fremhævet behovet for at give virksomhederne og deres revisorer mere fleksibilitet og længere frister i den helt ekstraordinære situation, som erhvervslivet og resten af samfundet befinder sig i. Det er glædeligt, at dette nu ser ud til at lykkes.

En fristforlængelse skal balancere to hensyn. På den ene side skal det sikres, at virksomhederne og deres revisorer har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de akutte problemer med at bringe virksomhederne sikkert på den anden side af COVID-19-krisen. På den anden side er det også vigtigt, at der ligger troværdige regnskaber til tiden med tidsmæssigt relevant information.

Vi opfordrer derfor til, at I som revisorer hjælper virksomhederne med at få færdiggjort årsrapporten så hurtigt, som forholdene tillader det. Samfundet har glæde af aktuel regnskabsinformation – også i den nuværende krise. Det gælder så vidt muligt om, at regnskabspuklen omkring 31. maj ikke blot udskydes til 31. august.

Se FSR – danske revisorers pressemeddelelse her 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber