18. januar 2012

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Standarder mv - Revision - Review - Udvidet gennemgang - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Historisk

Going concern i årsregnskaberne 2011

Den internationale økonomiske krise fortsætter og dermed også behovet for, at ledelse såvel som revision har stor fokus på going concern i relation til årsregnskaberne. Med det i mente har International Audit and Assurance Board genudsendt sit notat fra 2009, hvori der redegøres for nogle af de mere væsentlige forhold og overvejelser, der indgår i revisors vurdering af om en virksomhed kan betragtes som en going concern eller ej.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Going concern er med gode grunde et emne med stort fokus. Derfor har IAASB sat fokus på forudsætningerne for brugen af going concern i regnskaberne.
 

Aflæggelsen af årsregnskaberne vil, som det var tilfældet de foregående år, også for 2011 være præget af den økonomiske krise. Forudsætningen ved regnskabsaflæggelsen om virksomhedens fortsatte drift (going concern) vil derfor fortsat være et emne der kræver stor fokus både hos virksomhedernes daglige ledelse, bestyrelse og ikke mindst revisionen.

International Auditing and Assurance Standards Board, har i den anledning genudsendt deres notat ”Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment” fra 2009, der handler om nogle af de væsentlige overvejelser om going concern.

Arnold Scholder (formand for IAASB), understreger i den forbindelse vigtigheden af, at revisor er ekstra opmærksom på de mange elementer, som spiller ind i going concern-vurderingen i krisetider:

”Svære økonomiske tider giver anledning til mange overvejelser ved revisionen, men ingen mere vigtig – og kompliceret - end revisors stillingtagen til ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ikke mindst i nedgangstider må revisor være på vagt på overfor begivenheder eller omstændigheder, der kan give anledning til at stille spørgsmålstegn til virksomhedernes mulighed for at fortsætte driften.”

IAASB tager i sit notat udgangspunkt i ISA 570, Fortsat drift (Going Concern) fra 2009, hvilket ikke gør notatet mindre interessant for danske lovpligtige revisioner, da revisionerne for 2011 i Danmark skal udføres efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

ISA 570 blev udsendt på dansk af FSR- danske revisorer i april 2011.

-  Læs ISA 570 Fortsat drift (Going Concern) -> her

I forbindelse med indførslen af de internationale standarder  er det værd at bemærke, at selvom kravene til revisor ifølge ISA 570 ikke er ændrede i forhold til den tidligere gældende RS 570, indeholder den nye standard udvidet vejledning til revisor, herunder blandt andet, hvornår en usikkerhed er så betydelig, at den vil kræve omtale i en supplerende oplysning i revisors erklæring.

Hovedpunkter i notatet:

  • Forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift er grundlæggende for regnskabsaflæggelsen.
  • Det er ledelsens ansvar at vurdere virksomhedens muligheder for at fortsætte som going concern.
  • Der er revisors ansvar ved enhver revision at overveje, om det er passende, at ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætningen om fortsat drift.
  • ISA 570 om fortsat drift fastsætter krav og giver vejledning, om de overvejelser revisor bør gøre sig, ved stillingtagen til, om der er passende, at ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning om fortsat drift, og om revisors erklæringsafgivelse.
  • Den finansielle krise og generelle økonomiske nedgang har mindsket virksomhedernes muligheder for kredit. Et forhold der kan påvirke virksomhedernes muligheder for at fortsætte driften.
  • Ledelsens vurdering af virksomhedens muligheder for at fortsætte driften er sammen med kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme de faktorer, der afgør omfanget af oplysninger i regnskabet
  • Hvornår en virksomhedens mulighed for at fortsætte drift er forbundet med en usikkerhed, der er så betydelig, at forholdet bør omtales i en supplerende oplysning i revisors erklæring er en faglig vurdering. En sådan vurdering foretages under hensyntagen til de faktiske omstændigheder, der knytter sig til virksomheden. Det forhold, at der er en økonomisk krise og virksomheden omtaler denne i sit regnskab, gør ikke i sig selv krav på, at revisor omtaler forholdet i en supplerende oplysning i sin erklæring.

Læs hele notatet fra IAASB
– Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment -> her

Hent de internationale standarder – samt yderligere krav efter dansk lovgivning
Internationale standarder om revision og kvalitetsstyring samt yderligere krav i følge dansk revisorlovgivning 2011->her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu