11. marts 2022

Ukraine Regnskab

Omtale af krigsudbrud i ledelsesberetningen

Virksomheder skal overveje, om ledelsesberetningen skal omtale krigens mulige konsekvenser for virksomheden.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Virksomhederne skal overveje, om ledelsesberetningen skal omtale krigens mulige konsekvenser for virksomheden. Hvis krigen har medført væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal det altid omtales i ledelsesberetningen. Virksomheder i klasse C skal endvidere omtale usikkerhed og usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling, samt omtale mere fremadrettede forhold (forventninger). Det kan naturligvis også være relevant at omtale usikkerhed mv i en klasse B-virksomhed.

De konkrete krav til ledelsesberetningen fremgår af årsregnskabslovens § 77 a (klasse B) og § 99 (klasse C). Der er herunder krav om at omtale:

  • Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (også klasse B)
  • Usikkerhed ved indregning eller måling
  • Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling
  • Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen
  • Risikoeksponering i forbindelse med ændringer i priser, pengestrømme mv., når virksomheden anvender finansielle instrumenter.

Virksomheder i klasse C skal i noterne omtale begivenheder efter balancedagen, og herunder beskrive den finansielle virkning heraf. Eksempelvis skal væsentlige, ikke-regulerende begivenheder efter balancedagen omtales. Det vil typisk også være relevant at omtale væsentlige efterfølgende begivenheder i ledelsesberetningen.

Endvidere er der jo det generelle krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede. Det kan derfor være nødvendigt at give yderligere oplysninger i noter (og ledelsesberetningen), om fx væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber