19. august 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Lidt større forseelse med gentagelse – 40.000 kr. i bøde

Mangler i planlægning og dokumentation, i kontrollen af overholdelse af årsregnskabsloven, samt i overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen forekommer hyppigt i sager, der sanktioneres som lidt større forseelser. Når der er tale om gentagelse og tilmed i relation til samme selskab, sanktioneres der hårdere som her med en bøde på 40.000 kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 22-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 26. august 2019 og afgjort ved kendelse den 17. april 2020. Bøden udmåltes til 40.000 kr. for en lidt større forseelse, men under hensyntagen til gentagelse, idet revisor forud for den nye forseelse var blevet ikendt en bøde på 20.000 kr. for overtrædelser af god revisorskik og erklæringsbekendtgørelsen ved revisionen af et tidligere årsregnskab for samme aktieselskab.

Erhvervsstyrelsen fik medhold i de tre indbragte klagepunkter, der vedrørte revisionen af 2016- årsregnskabet for aktieselskabet og den afgivne revisionspåtegning af 3. maj 2017.

Regnskabet udviste et resultat på 364 t.kr., en egenkapital på 15.362 t.kr. og en balancesum på 19.104 t.kr. Der var tale om landbrugsvirksomhed, hvor handelsbesætningen udgjorde 4.562 t.kr. (ca. 24 % af balancesummen) og de materielle anlægsaktiver 6.029 t.kr (ca. 31% af balancesummen).

Revisor havde således:

  • Overtrådt god revisorskik, idet der ikke var dokumentation for, at der var udvist den fornødne professionelle skepsis ved planlægningen og udførelsen af revisionen, idet revisionsplanlægningen og dokumentation for udførte handlinger var mangelfuld, og der ikke var dokumentation for, at der var opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for den afgivne revisionspåtegning.
  • Overtrådt god revisorskik, idet revisionen var mangelfuld, for så vidt angik revisors kontrol af overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor havde ikke forholdt sig til ”overtrædelser af årsregnskabsloven og bogføringsfejl i regnskabet samt beskrivelse af ændring af regnskabspraksis for regnskabsposter, der ikke eksisterer i regnskabet, og at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis omtaler poster, der ikke eksisterer i selskabet”.
  • Overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses § 7, stk. 2, idet der ikke var foretaget fremhævelse af, at ledelsen kunne ifalde ansvar på grund af overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige lovgivning. Konkret drejede det sig om, at aktieselskabets aktiver var brugt som sikkerhedsstillelse for aktionærernes forpligtelser i et interessentskab. Denne ulovlige sikkerhedsstillelse kunne ledelsen i aktieselskabet ifalde ansvar for, og dette skulle have fremgået af revisionspåtegningen.

Sag nr. 22-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu