11. maj 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Mangelfuld dokumentation og manglende forbehold – gentagelsesbøde på 75.000 kr.

Ved gentagelse skærpes sanktioner i Revisornævnet. Dette er tilfældet her, hvor det sanktioneres, at dokumentationen for en revision var mangelfuld, ligesom der manglede indlysende modifikationer af revisors konklusion. Revisor var tidligere blevet ikendt en advarsel for tilsvarende forhold.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 29-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 26. september 2019. Kendelsen i form af en bøde på 75.000 kr. blev afsagt den 3. marts 2020.

I forlængelse af en kvalitetskontrol havde Erhvervsstyrelsen iværksat en undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3. Høringsskrivelsen blev sendt den 25. juni 2019, og revisors svarskrivelse den 29. juni. Den 20. september traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at indbringe revisor.

Klagepunkterne vedrørte en revision af et aktieselskabs regnskab for 2016, hvor revisionspåtegningen blev afgivet den 29. maj 2017. Efter det oplyste drev selskabet grossistvirksomhed ved salg af lystfiskeudstyr til detailhandel og større butikskæder. Årets resultat var 2.903 t.kr., mens egenkapitalen var -9.809 t.kr.

Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i sagens to klagepunkter med underpunkter:

Revisor havde overtrådt revisorlovens § 23, stk. 1, og god revisorskik, jf. § 16, stk. 1 og 2, som følge af utilstrækkelig dokumentation for revision af

  • Goodwill, der udgjorde 3.142.853 kr. svarende til ca. 6 % af balancesummen. Selskabet havde ophørt med at afskrive goodwillen under henvisning til dens restværdi, hvilket klart var i strid med årsregnskabslovens § 43, stk. 1. Den manglende dokumentation indbefattede, at der ikke var dokumenteret udvisning af professionel skepsis.
  • Efterfølgende begivenheder i perioden fra revisionens afslutning den 21. februar og frem til erklæringsafgivelsen den 29. maj 2016. Som sædvanligt i den slags tilfælde anførte nævnet, at der ikke kunne tages stilling til efterfølgende redegørelser, idet dokumentation skal fremgå af arbejdspapirerne.
  • Going concern, hvorom der fremgik en supplerende oplysning uden dokumentation for begrundelsen herfor i arbejdspapirerne. Revisor havde således ikke udvist den fornødne professionelle skepsis ved revisionen heraf.

Hertil var erklæringsbekendtgørelsens § 6 overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegningen, idet der ikke var afgivet en konklusion med forbehold som følge af

  • Manglende oplysninger om ændrede sammenligningstal. De var uden nærmere begrundelse og beskrivelse ændret for en lang række poster, der var oplistet af kvalitetskontrollanten: Erhvervede patenter, produktionsanlæg og maskiner, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre tilgodehavender, udskudt skatteaktiv, periode-afgrænsningsposter, likvide beholdninger, reserve for nettoopskrivning, overført resultat, leverandørgæld, selskabsskat og anden gæld.
  • Manglende oplysninger om ændret skøn og anvendt regnskabspraksis for goodwill, jf. årsregnskabslovens §§ 43, stk. 1, 52, stk. 2, 53, stk. 1, og 54.

Sanktionen i form af en bøde på 75.000 kr. var skærpet under henvisning til, at indklagede ved en tidligere afsagt kendelse af 18. oktober 2016 blev fundet skyldig og tildelt en advarsel for overtrædelse af god revisorskik som følge af bl.a. mangelfuld dokumentation og mangelfuld kontrol af overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme.

Sag nr. 29-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu