21. juli 2021

Ledere Ledere Taxo

MAP-sager/Husk også at styrke den kompetente myndighed

I anden etape af En Styrket Skattekontrol, som blev præsenteret i marts 2021, blev kontrollen med international skatteunddragelse yderligere styrket med 85 årsværk. En styrket skattekontrol må forventes at medføre, at myndighederne skruer op for antallet af sager, som involverer handel med selskaber uden for Danmark, og hvor der træffes afgørelse om danske selskabers skattepligtige indkomst.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

I seneste udgave af Taxo kommenterede jeg den politiske aftale om En Styrket Skattekontrol fra april 2020, som indeholder en plan om at tilføre Skattestyrelsen en betydelig mængde ressourcer. Helt konkret blev indsatsen imod international skatteunddragelse styrket med 100 medarbejdere. I anden etape af En Styrket Skattekontrol, som blev præsenteret i marts 2021, blev kontrollen med international skatteunddragelse yderligere styrket med 85 årsværk. En styrket skattekontrol må forventes at medføre, at myndighederne skruer op for antallet af sager, som involverer handel med selskaber uden for Danmark, og hvor der træffes afgørelse om danske selskabers skattepligtige indkomst.

Når Skattestyrelsen forhøjer et dansk selskabs skattepligtige indkomst med en dobbeltbeskatning (samme indkomst, aktiv eller transaktion beskattes i flere lande) til følge, kan det resultere i en eller flere såkaldte MAP-sager. MAP (Mutual Agreement Procedures) bruges i de tilfælde, hvor en skatteyder med aktiviteter i flere lande bliver dobbeltbeskattet som følge af en indkomstforhøjelse foretaget af et lands skattemyndighed. Som Casper Guldhammer, advokat og associate partner i KPMG Law, udtaler i dette nummer af magasinet, er MAP i bund og grund en mekanisme, der giver skatteydere mulighed for at bede skattemyndighederne om at tale sammen med henblik på at finde en løsning.
Når Skattestyrelsen får tilført nye ressourcer i de afdelinger, der sidder med skattesager, der relaterer sig til handel på tværs af landegrænser, er det afgørende, at styrelsen er opmærksom på, at der formentlig er en sammenhæng mellem sager om indkomstforhøjelser med baggrund i transfer pricing og de såkaldte MAP-sager. En stigning i antallet af sager om forhøjelse kan nemlig betyde, at antallet af MAP-sager stiger – måske endda betragteligt – da forhøjelser kan resultere i flere sager med dobbeltbeskatning, hvor MAP anvendes.

Det er den kompetente myndighed i Skattestyrelsen, der varetager MAP-sagerne, og det er vigtigt, at også den kompetente myndighed får tilført de nødvendige ekstra ressourcer. Dette med henblik på at sikre, at sagsbehandlingstiderne ikke skrider, mens MAP-sagerne er i de danske myndigheders hænder til gene for både skattemyndigheder og selskaber. I tal fra OECD fremgår, at Skattestyrelsen i 2019 afsluttede 87 MAP-sager, hvilket er omkring 40 procent flere end i 2017. Der var ved årets afslutning 209 åbne MAP-sager.

Vi ser den samme stigning i antallet af sager på internationalt plan. Alle lande har inden for de senere år oplevet en stigning i antallet af MAP-sager, formentlig med baggrund i den generelle tendens til stigende globalisering og handel. Der bliver flere selskaber med aktiviteter i flere lande. Denne tendens har medført, at de nationale myndigheder har øget deres fokus på at sikre beskatningsretten af provenuet.

Selskaberne anvender en betydelig mængde ressourcer på at håndtere de lovgivningskrav, som bliver stillet til multinationale koncerner. I regi af OECD pågår der forhandlinger om en minimumssats for selskabsskatten og en fælles tilgang til at opgøre skattebasen, så der alene står én måde at opgøre skattegrundlaget på. Disse forhandlinger har længe været udfordrede som følge af Trump-administrationens forsøg på at blokere for dem. Senest er G7-landene i juni 2021 blevet enige om at bakke op om en global minimumskat på 15 procent. I EU har man også ad flere omgange barslet med tanker om en fælles EU-skattebase ud fra et ønske om harmonisering af skattereglerne i medlemslandene. EU-Kommissionen har den 18. maj 2021 foreslået en ambitiøs ny skattedagsorden, som du kan læse mere om i bladet.

Hvis det lykkes at komme til enighed om en fælles skattebase enten europæisk eller globalt, kunne man forestille sig, at MAP-forhandlinger ville blive en sjældenhed, fordi det så vil blive uinteressant at flytte aktiviteter ud af et land, da skatteprocenten vil være den samme som i de lande, hvor man flytter aktiviteten hen. På den måde vil der ikke være samme behov for at forhøje selskabers skattepligtige indkomst, og dermed vil der være færre sager, der resulterer i en dobbeltbeskatning. Lige nu ser vi dog ind i, at antallet af MAP-sager stiger, fordi flere og flere selskaber oplever, at der sker en dobbeltbeskatning. For disse selskaber er det uholdbart, hvis sagsbehandlingstiden for MAP-sager forlænges, selvom der bliver tilført ekstra ressourcer til skattekontrollen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber