05. april 2020

Corona Hjælpepakker - EKF

Ny likviditetskaution til store eksportvirksomheder

Nyt garantiprodukt fra EKF er særligt målrettet store eksportvirksomheder med omsætningstab som følge af coronakrisen.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Danmarks grænser er åbne for transport af varer, og dermed er selve de fysiske rammer for eksport til stede. Men for den enkelte eksportvirksomhed er det afgørende, at der er sikkerhed for, at omsætningsnedgangen ikke rammer virksomhedens likviditet i et for stort omfang.

EKF Danmarks Eksportkredit har derfor lanceret en ny likviditetskaution, der skal hjælpe store eksportvirksomheder. Likviditetskautionen skal bakke op om de eksportører, som havner i likviditetsproblemer under coronakrisen, fordi indtægterne fra udlandet går ned, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører i Danmark og andre steder.

Anvendelsesområde

EKF kan kun stille garanti for lån og driftskreditter, hvis virksomhedens eksport i 2019 udgjorde mindst 10 pct. af virksomhedens omsætning eller, hvis virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed, hvis eksport udgjorde mindst 10 pct. af denne virksomheds omsætning i 2019.

Virksomheden skal være registreret i CVR og må ikke være omfattet af EU’s definition af mikro-, små- eller mellemstore virksomheder.

Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter  2. I kategorien SMV'er f

 EU definerer mikro-, små- eller mellemstore virksomheder, som virksomheder der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.  

Garantistillelsen

EKF kan efter ansøgning give pengeinstitutter, leasingselskaber m.v (herefter benævnt banker m.v.), garanti for nye lån og driftskreditter, som banken vil yde til en virksomhed, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 procent som følge af coronavirus i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Garantien gives til bankerne til dækning for lån:

* Til kreditværdige virksomheder.

* Til virksomheder med et realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage

* I perioden mellem 1. marts og 30. september 2020.

Garantien fra EKF dækker maksimalt 70 pct. af udlånet fra banken m.v. til virksomheden.  Der kan i udgangspunktet kun stilles garanti for lån til virksomheder, hvor det realiserede og forventede omsætningstab på ansøgningstidspunktet udgør minimum 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019.

Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der pr. 31. december 2019 var kriseramt i henhold til EU’s definition herom. Virksomheder, der har fået en lignende garanti fra Vækstfonden, kan heller ikke opnå en garanti fra EKF. Der ydes ej heller garanti til afdrag på anden gæld hos den långivende bank m.v.

Der er begrænsninger på garantistillelsens størrelse i forhold til:

* Virksomhedens løbende likviditetsbehov de næste 12 måneder

* Virksomhedens årlige lønudgifter

* Virksomhedens omsætning

Ansøgning, afgørelse og vilkår

Ansøgningen indgives til EKF af den långivende bank m.v. Og banken skal forinden have foretaget en kreditvurdering efter bankens almindelige regler herfor. EKF træffer herefter afgørelse om garantistillelsen.

Garantien kan højst have en løbetid på 6 år. EKF opkræver en individuel garantiprovision på markedsvilkår. Den løbende præmiebetaling følger det underliggende låns tilbagebetalingsprofil.

Flere informationer om garantiordningen

Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder (Link til bekendtgørelsen i Retsinformation)

Sådan hjælper EKF dansk erhvervsliv (Link til EKF's hjemmeside)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber