24. januar 2018

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - PIE mm Historisk

Ny og mere afbalanceret certificeringsordning

Langvarige, men konstruktive forhandlinger mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet har udmøntet sig i forslag til ændringer af certificeringsordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft pr. 1. maj 2018.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Finanstilsynet har i januar 2018 udsendt høringsudkast til ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer med tilhørende vejledning.

Certificeringsordningen anses for at være et afgørende element i bestræbelserne på at sikre tilliden til revisionen i den finansielle sektor. Erfaringer viser imidlertid, at den gældende certificeringsordning fra 2014 er for restriktiv med hensyn til kravet om antal debiterbare timer, hvilket har medført et fald i antallet af certificerede revisorer, og at koncentrationen af revisionsvirksomheder med certificerede revisorer er steget. Det har også givet problemer med at sikre en hensigtsmæssig organisering af revisionen.

FSR – danske revisorer er nu sammen med Forsikring & Pension og Finans Danmark nået til enighed med Finanstilsynet om en justering af ordningen.

De foreslåede ændringer består overordnet af:

  • Kravet om antal debiterbare timer med ydelser til finansielle virksomheder inden for de seneste fem år reduceres fra 1.500 til 1.000 debiterbare timer. Heraf skal mindst 750 timer være revisionsydelser, hvor der ved den gældende ordning er krav om 1.000 timer.
  • Finanstilsynet får mulighed for at anse timekravet for opfyldt, hvis revisor inden for de seneste fem år har 700 debiterbare timer med ydelser til finansielle virksomheder. Heraf skal mindst 525 timer være revisionsydelser til den pågældende type af virksomhed, der søges certificering til. Inden for de seneste syv år skal revisor samtidig have 1.000 debiterbare timer i fem udvalgte år, hvor mindst 750 timer udgør revisionsydelser til den pågældende type af virksomhed.  
  • Efter bekendtgørelsens § 3 er der fortsat krav om etablering af to særskilte certificeringer – en for penge- og realkreditinstitutter, og en for forsikringsselskaber. For dobbeltcertificerede revisorer nedsættes kravet fra 1.000 til 750 debiterbare timer for hver virksomhedstype inden for de seneste fem år.  
  • Bekendtgørelsen suppleres med en vejledning om Finanstilsynets fremtidige praksis vedrørende certificeringsordningen.

Finanstilsynet håber at kunne udstede bekendtgørelsen med ikrafttræden pr. 1 maj 2018, dog senest 1. juli 2018. Høringsfristen udløber den 19. februar 2018 kl. 12:00. Forslaget skal herefter behandles i Finanstilsynets bestyrelse.  

Materialet vil blive drøftet i FSR – danske revisorers finansielle udvalg med henblik på afgivelse af høringssvar om forslaget til ny certificeringsordning. Under behandlingen vil FSR – danske revisorer løbende være i dialog med brancheorganisationer i den finansielle sektor.

Bemærkninger fra medlemmer af FSR – danske revisorer, som kan være relevante i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar til Finanstilsynet, udbedes senest den 8. februar 2018 ved e-mail til chefkonsulent Ole Steen Jørgensen, osj@fsr.dk.

Følgende materiale kan downloades direkte:

Efterfølgende har FSR - danske revisorer afgivet høringssvar om certificeringsordningen. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu