08. juni 2022

Fagligt fokus

Offentliggørelse af den opdaterede uafhængighedsvejledning og revisorers forretningsmæssige forbindelser

Denne uges Fagligt Fokus er tilegnet den opdaterede uafhængighedsvejledning, der udkom for nylig. Opdateringen har været længe ventet – ikke mindst på grund af det seneste års uafhængighedssager i Revisornævnet – og indeholder markante ændringer i forhold til den tidligere vejledning.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges udgave af Fagligt Fokus, der står i uafhængighedens tegn.

Den længe ventede opdatering af uafhængighedsvejledningen fra 2009 udkom den 23. maj, og branchen har særligt været interesseret i den endelige affattelse af afsnittet om forretningsmæssige forbindelser. Dette skyldes ikke mindst de senere års uafhængighedssager, hvor revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet for overtrædelser af uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5.

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse om revisors uafhængighed

Foranlediget af ”kvotekongesagerne” (læs en omtale af sagerne her) iværksatte Erhvervsstyrelsen i 2020 med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1, og ved brug af datadrevne kontroller undersøgelser af revisorers uafhængighed. Undersøgelserne er gennemført ved opslag i virk.dk om selskabers ejere og ledelse sammenholdt med revisorregisterets oplysninger om revisorer.

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at reglerne om revisors uafhængighed har været brudt, hvor revisorer har ejet virksomhed sammen med en revisionskunde og/eller har været i ledelse med en revisionskunde.

Spørgsmålet om revisorers investeringer uden for revisionsvirksomheden og definitionen af forretningsmæssige forbindelser har optaget foreningen meget i det forløbne år. Ikke mindst i relation til arbejdet med opdateringen af uafhængighedsvejledningen fra 2009.

Arbejdet med opdateringen af uafhængighedsvejledningen

Erhvervsstyrelsen igangsatte i foråret 2021 arbejdet med at opdatere uafhængighedsvejledningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, FSR – danske revisorer og Revisorrådet. Arbejdsgruppen gav sit sidste input til Erhvervsstyrelsen i december 2021.

Det er vigtigt at bemærke, at den endelige opdatering af vejledningen ikke har arbejdsgruppen som afsender, men Erhvervsstyrelsen. Vejledningen udgør således styrelsens fortolkning af, hvordan reglerne i den gældende uafhængighedsbekendtgørelse finder anvendelse.

FSR – danske revisorer sætter stor pris på invitationerne til at deltage i sådant arbejde og vil altid gerne bidrage, hvor Erhvervsstyrelsen rækker ud til foreningen. Eksempelvis deltager repræsentanter fra FSR – danske revisorer tilsvarende i arbejdet med at opdatere erklæringsvejledningen, der også er fra 2009.

FSR – danske revisorers repræsentanter i arbejdsgruppen om uafhængighedsvejledningen har gennem hele processen været optagede af, at brugervenligheden i den kommende vejledning skulle øges. Derudover har afsnittet om forretningsmæssige forbindelser været et stort fokuspunkt, idet foreningen flere gange har rejst som kritikpunkt, at de forhold, som nogle revisorer har fået store bødestraffe for, ikke er direkte omtalt i hverken lovgivning eller vejledning, eksempelvis de afsagte kendelser om ledelsessammenfald. Se herom artiklen ”Revisors ulovlige forretningsmæssige forbindelser” i R&R 2021, nr. 2, samt denne nyhed.

Vejledningen indeholder i forhold til den tidligere udgave markante ændringer af fortolkningen af forretningsmæssige forbindelser. Disse ændringer kan henføres til Revisornævnets ændrede og skærpede praksis på området. Særlige ændringer, som medlemmerne af foreningen opfordres til at gøre sig bekendt med, er:

  • Anvendelsesområdet for § 2, stk. 1, nr. 5, i uafhængighedsvejledningen er meget bredt, idet bestemmelsen vedrører forretningsforbindelser mellem på den ene side revisor, revisionsvirksomheden i bred forstand eller andre personer, der er i stand til at øve indflydelse på en erklæringsafgivelse, og på den anden side kunden, dennes tilknyttede virksomheder eller ledelse. Særligt vidtgående er elementet med erklæringskundens tilknyttede virksomheder, der skal forstås i overensstemmelse med årsregnskabslovens definition heraf, da dette indebærer, at revisor er afskåret fra investeringer med et potentielt meget stort antal personer.
  • Som udgangspunkt vil der altid være en forretningsmæssig forbindelse, hvor denne har form af deltagelse i en erhvervsdrivende virksomhed, f.eks. et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab, erhvervsdrivende fond eller et interessentskab eller kommanditselskab.
  • Et fælles ejerskab kan blive så ubetydeligt, at det ikke kan anses som en forretningsmæssig forbindelse. Erhvervsstyrelsen mener, at grænsen for ubetydeligt ejerskab er 5 procent, medmindre ejerandelen enkeltvis eller samlet (dette skal forstås som fælles ejerskab med erklæringskunden eller en ejer eller et ledelsesmedlem i erklæringskunden) er så betydelig, at den giver mulighed for at påvirke beslutninger i den pågældende virksomhed.
  • Revisorer kan godt deltage i ikke-erhvervsdrivende aktiviteter, men hvis aktiviteten er organiseret i et kapitalselskab, vil der være tale om en forretningsmæssig forbindelse. Revisorer bør derfor afholde sig fra al aktivitet, der foregår i kapitalselskabsform, og tilsvarende også, jf. ovenstående, i interessentskabsform. Råderummet for revisorers aktiviteter, der ikke vedrører erklæringsafgivelse, kan dermed kaldes stærkt begrænset.
  • Endelig kan revisorer alligevel ikendes en sanktion for, hvad der efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er en forretningsmæssig forbindelse, selv hvis Revisornævnet angiver, at der ikke er tale om en sådan. Dette skete i revisornævnssag nr. 20/2021 (ikke offentliggjort), der vedrører en passiv kapitalanbringelse i form af en minoritetsandel i et K/S, hvor en kapitalejer (minoritetsejer) i den indklagede revisors erklæringskunde ligeledes ejede en minoritetsandel. Revisornævnet var således ikke enig med styrelsen i, at der var tale om en forretningsmæssig forbindelse, men ikendte i stedet sanktionen på baggrund af ”generalklausulen” i uafhængighedsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, der handler om, hvordan en velinformeret tredjemand ville vurdere forholdet.

Foreningens ønsker til proces

FSR – danske revisorer bifalder Erhvervsstyrelsens opdatering af uafhængighedsvejledningen, da der har været et behov i branchen for at kende Erhvervsstyrelsens fortolkning af reglerne. Foreningen er dog ikke ubetinget enig i alle dele af vejledningen. Endvidere kunne vi have ønsket, at processen i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse og opdatering af vejledningen havde været anderledes.

Vi havde således foretrukket, at vejledningen var blevet opdateret, inden det høje antal revisorer blev indbragt for Revisornævnet for forhold, der ikke stod klart for revisorerne på det tidspunkt, hvor overtrædelserne fandt sted.

Den proces, som foreningen ville have ønsket havde fundet sted, ville i stedet have fokuseret på oplysning, vejledning og dialog. Oplysning til branchen, da Erhvervsstyrelsen identificerede en udfordring i forhold til revisorers forretningsmæssige forbindelser, vejledning til branchen af, hvordan Erhvervsstyrelsen fortolker uafhængighedsbekendtgørelsens bestemmelse om de forretningsmæssige forbindelser, og endelig dialog med branchen om, hvordan branchen – og ikke mindst FSR – danske revisorer som branchens forening – kunne sikre, at disse regler ikke blev overtrådt. En sådan proces har desværre ikke fundet sted.

Revisornævnet skriver rutinemæssigt i sine kendelser om uafhængighed, at ”overholdelsen af habilitetsreglerne er fundamental for tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.” Foreningen kan være uenig med Erhvervsstyrelsen i enkelte dele af den opdaterede vejledning, men ikke i dette. Revisors uafhængighed er fundamental for tilliden til revisor, og vi arbejder til stadighed for at værne om branchens omdømme, da denne er vores licence to operate. Derfor er det også meget vigtigt, at vejledning om, hvordan disse regler skal fortolkes, til enhver tid er tilgængelig og transparent for alle revisorer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber