15. december 2022

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Regeringsgrundlaget med revisorbriller

Den nye flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har præsenteret sit regeringsgrundlag. Under overskriften ”Ansvar for Danmark” beskriver regeringen sine politiske hensigter på næsten 60 sider. Læs her, hvad vi hæfter os ved.


Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486


Ulrik Jørstad Gade Fagchef for politik
hwt@sfe.qx 2683 2638FSR – danske revisorer finder det positivt, at:

 • Regeringen aktivt vil arbejde for at mindske mængden af byrder for erhvervslivet.
 • Regeringen har fokus på at undgå utilsigtet overimplementering af EU-regler.

FSR – danske revisorer ser frem til det fortsatte arbejde i Erhvervslivets EU- og Regelforum med at forbedre erhvervsrettet regulering.

 • Regeringen vil lægge vægt på offentlighedens mulighed for at afgive høringssvar, herunder have fokus på, at den vejledende høringsfrist på fire uger som klar hovedregel overholdes.
 • Regeringen ønsker øget konkurrence om den juridiske rådgivning af staten og vil se på mulighederne for – og potentialerne ved – hel eller delvis konkurrenceudsættelse af kammeradvokatordningen, der skal frigive et statsligt provenu.
 • Regeringen vil sikre, at politiske beslutninger ikke qua embedsværkets rådgivning kommer til at fremstå som den eneste fagligt velbegrundede mulighed, hvis der reelt er flere fagligt velbegrundede løsningsmuligheder.
 • Regeringen vil udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue.
 • Regeringen ønsker at styrke retsstaten og dens grundlæggende principper og vil derfor nedsætte en ekspertgruppe, der skal gennemføre en analyse af Justitsministeriets ressort, samt få belyst, hvordan der kan etableres et nyt Ministerium for National Sikkerhed.

FSR – danske revisorer bidrager gerne til ekspertgruppearbejde med henblik på at få belyst, hvordan Justitsministeriets arbejde kan fokuseres på at stå vagt om de regler og opgaver, som har grundlæggende betydning for retsstaten og demokratiets stabilitet. Vi bidrager gerne til at understøtte de demokratiske organer i samfundet for borgernes retssikkerhed og ordentlig forvaltning.

Regnskab

 • Regeringen vil fortsætte arbejdet med Automatisk Erhvervsrapportering, der bl.a. indebærer digitalisering af bogførings- og regnskabsprocesser, som i den seneste ændring af bogføringsloven.

Skat

 • Regeringen vil styrke indsatsen for en effektiv og fair selskabsbeskatning og arbejde internationalt for at imødegå skatteunddragelse, skattely og hvidvask.
 • Regeringen vil øge indsatsen mod skattely samt slå ned på og lukke skattehuller.
 • Regeringen vil arbejde for, at den kommende flerårsaftale for skattevæsenet gør skattevæsenet i stand til at udnytte egne systemer optimalt og anvende de mulige inddrivelsesværktøjer bedre end i dag.

FSR – danske revisorer bemærker, at:

Skat

 • Regeringen vil søge at få et lovforslag om afskrivningssatsen for ejendomme og loft for investorfradraget hastebehandlet hurtigst muligt med henblik på, at initiativerne kan træde i kraft som forudsat fra 1. januar 2023.
 • Regeringen vil indføre et skattestop, som betyder, at når regeringen beslutter at hæve skatter eller afgifter, skal andre skatter eller afgifter tilsvarende reduceres. Samlet må der ikke opkræves mere i skat eller afgift.
 • Regeringen vil presse på for en effektiv gennemførelse af den globale aftale om selskabsskat for at sikre minimumsbeskatning af store multinationale koncerner samt øget og fair beskatning af globale tech-giganter.
 • Regeringen vil annullere den tidligere aftalte lagerbeskatning af selskabers faste ejendomme, der skulle finansiere Arne-pensionen.
 • Regeringen vil anvende 1 mia. til et F&U-fradrag, som ikke er nærmere defineret.
 • Regeringen vil nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 % til 10 %. Virkningstidspunktet fremgår ikke.
 • Regeringen vil anvende ½ mia. til at skabe en ny model for værdiansættelse – rettet mod generationsskifte.
 • Regeringen vil gennemføre en skattereform, som øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde. Der afsættes 5 mia. kr. til reformen, der bl.a. disponeres ved at:
  • Forhøje beskæftigelsesfradraget
  • Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
  • Nedsætte topskattesatsen for indkomster op til 750.000 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag) med 7,5 procentpoint (i dag 15 pct.)
  • Indføre en ”top-top-skat”, der forhøjer topskattesatsen for indkomster, der overstiger 2,5 mio. kr. (før arbejdsmarkedsbidrag), med 5 %.

Uddannelse

 • Regeringen vil omlægge op imod halvdelen af kandidatuddannelserne til 1-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte og udvide flere erhvervskandidatuddannelser.

FSR – danske revisorer arbejder for at sikre fortsat højt fagligt niveau på cand.merc.aud.-uddannelsen, som ikke bør komprimeres til en étårig kandidat. Vi vil også synliggøre revisorbranchens succes med erhvervskandidatordningen, som næsten ingen andre fag og brancher anvender i sin nuværende form.

 • Regeringen vil overveje en dimensionering af udvalgte videregående uddannelser, så de bedre matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Klima

 • Regeringen vil træffe beslutninger, der bringer Danmark helt i mål med reduktionsmålene for 2025 og 2030.

FSR – danske revisorer vil presse på for, at regeringen hurtigst muligt sikrer klarhed om de nye EU-regler for virksomheders bæredygtighedsrapportering, som gradvist træder i kraft allerede fra regnskabsåret 2024.

FSR – danske revisorer ønsker den nye regering tillykke og vil aktivt spille vores viden og synspunkter ind i det politiske arbejde, der venter.

Hele regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” kan læses på Statsministeriets hjemmeside

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber