29. januar 2009

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision - Regnskab

Regnskabsaflæggelse i mindre varme- og forsyningsvirksomheder

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i januar 2009 afgivet en udtalelse til FSR på en forespørgsel om, hvilket regelsæt for regnskabsaflæggelse mindre varme- og forsyningsvirksomheder skal efterleve.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i januar 2009 afgivet en udtalelse til FSR på en forespørgsel om, hvilket regelsæt for regnskabsaflæggelse mindre varme- og forsyningsvirksomheder skal efterleve.

Det fremgår af svaret, at virksomheder omfattet af lov om varmeforsyning og lov om vandforsyning altid anses som erhvervsdrivende i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder. Varme- og vandforsyningsvirksomheder er dermed altid omfattet af årsregnskabsloven (ÅRL) og som minimum af lovens bestemmelser for regnskabsklasse A. De er omfattet af ÅRL, uanset at de ofte er undtaget fra en række af bestemmelserne i LEV, jf. bek. nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Den særlige “regnskabslovgivning”, som måtte være fastsat af de pågældende virksomheders myndigheder (varme- og vandforsyningslovene) har et snævert formål (fx prisregulering) og disse særlige “regnskaber” kan ikke erstatte et generelt regnskab udarbejdet efter ÅRL.

Virksomheder i regnskabsklasse A har ikke nødvendigvis pligt til at udarbejde en årsrapport, men hvis der udarbejdes en årsrapport (fx fordi vedtægterne kræver det, eller fordi bestyrelsen/ejerne beslutter det) skal som minimum reglerne i ÅRL’s klasse A benyttes. Der henvises i øvrigt til undtagelsesbestemmelserne for udarbejdelse af årsrapport efter årsregnskabslovens regler, jf. § 4, hvor grænsebeløb for meget små virksomheder og foreninger med begrænset ansvar samt andelsselskaber med begrænset ansvar er angivet.

Selv om klasse A-regnskaber ikke direkte er omfattet af bestemmelserne om nedskrivning i ÅRL § 42, er det REGU’s opfattelse, at lovens generelle regler (§ 13) og kravet om et retvisende billede (§ 11) i praksis fører til, at bestemmelsen i § 42 også er relevant for virksomheder i klasse A.

Udtalelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 29. januar 2009 er vedhæftet nedenfor.

Det skal bemærkes, at FSRs arbejdsgruppe vedr. forsyningsvirksomhed har forespurgt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om nogle yderligere forhold, herunder om regnskabsmæssig behandling af reguleringsmæssig overdækning/underdækning i et givent regnskabsår i forhold til prisreguleringsbestemmelser for en given type forsyningsvirksomhed. Det forventes, at styrelsen vender tilbage med en udtalelse/fortolkning i løbet af foråret 2009.

Med venlig hilsen

FSRs Forsyningsarbejdsgruppe

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu