12. august 2020

Revision Dilemmaer - Etisk dilemma

Revision uden beregning? - opfølgning på dilemma juli 2020

I det etiske dilemma var udfordringen, om et revisionsfirma kan påtage sig en revisionsopgave uden beregning?


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Af Carsten Høj Hansen, medlem af FSR – danske revisorers Etikudvalg, statsaut. revisor, samt Vibeke Sylvest, cand.jur. og chefkonsulent, i FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer udfordrer hver anden måned foreningens medlemmer ved at opstille et virkelighedsnært etisk dilemma. Herunder kan du læse opsamlingen på og diskussionen af et tidligere bragt etisk dilemma.

I det etiske dilemma var udfordringen, i hvilket omfang et revisionsfirma kan og bør udføre revision uden beregning?

En kendt velgørende organisation forespørger, om jeres revisionsfirma vil revidere organisationen uden beregning. Revisionsfirmaet har sidste år udført en række betalte rådgivningsopgaver for organisationen. Efter en drøftelse i indehaverkredsen er der stemning for at udføre den gratis revision i år med samtidigt tilbud om at give en god pris næste år. Et par af indehaverne er medlemmer af foreningen.

Kan revisionsfirmaet påtage sig opgaven?

Medlemmerne (herefter ”respondenterne”) blev bedt om at afkrydse den af de fem oplistede svarmuligheder, som de fandt mest passende. Nedenfor fremgår det, hvordan de 51 respondenters dilemmasvar fordeler sig.

Nr. Svarmulighed Antal respondenter
1 Ja, det kan revisionsfirmaet godt. 3
2 Ja, det kan revisionsfirmaet godt under forudsætning af, at det ikke udfører betalte rådgivningsopgaver i større omfang for organisationen end tidligere. 3
3 Ja, det kan revisionsfirmaet godt under forudsætning af, at det ikke det efterfølgende år bliver betalt for at udføre revision af organisationen. 0
4 Ja, det kan revisionsvirksomheden godt under forudsætning af, at begge betingelser i svarmulighed 2 og 3 er opfyldt. 4
5 Nej, det bør revisionsvirksomheden afstå fra. 41

 

Indledningsvis skal det nævnes, at artiklen ser bort fra eventuelle skatte- og regnskabsmæssige problemstillinger.

Det grundlæggende spørgsmål i juli måneds etiske dilemma var, om en revisor kan yde gratis revision uden at skade sin uafhængighed eller bryde med andre etiske regler.

3 respondenter (svarende til 6 procent) har svaret, at revisionsfirmaet godt kan levere revisionsydelsen uden beregning. Det umiddelbare, enkle svar på spørgsmålet er da også: Ja, det kan revisor som udgangspunkt godt. Men som med så meget andet i revisorverdenen er svaret nok ikke så enkelt.

Det er en betingelse, at uanset hvilket beløb der opkræves for revisionen, eller der slet intet honorar opkræves, så skal revisor overholde alle gældende regler og faglige standarder, herunder ikke mindst uafhængighedsreglerne i revisorloven og de etiske standarder. I hovedtræk er der detaljerede regler og forbud i forhold til bl.a. revisors økonomiske interesser og familie- og ansættelsesmæssige forbindelser.

Helt grundlæggende sikres revisors uafhængighed i høj grad igennem en stærk faglig kompetence og en personlig integritet. Revisor skal have en omfattende og ajourført viden og erfaring, og evne og vilje til at ”sige fra” og kommunikere. Revisors evne og vilje til at vurdere væsentlighed af eventuelle forhold, og til at agere relevant og hensigtsmæssigt, er således grundlæggende.

Revision uden beregning - det kaldes også pro bono – rejser spørgsmålet om, hvorfor ydelsen gives uden beregning? Hvis pro bono-ydelsen gives med en forventning (eller forhåbning) om, at revisionsfirmaet får andre opgaver for ”kunden” som ”gentjenester”, stiller det spørgsmål ved, om revisor så er uafhængig?  Det samme gælder, hvis leveringen af revisionen uden beregning er betinget af andre forhold.

Revisorlovens § 26, stk. 1, nr. 2, hvorefter revisor ikke må betinge sig et vederlag, hvis betaling eller størrelse gøres afhængig af andre forhold end det udførte arbejde, gælder også, selv om der ikke modtages et vederlag for revisionsydelsen.

I case-beskrivelsen er det angivet, at der i indehaverkredsen er stemning for at udføre den gratis revision i år med samtidigt tilbud om at give en god pris næste år. Svarmulighed 3 angiver, at revisionsfirmaet godt kan udføre revisionen uden beregning under forudsætning af, at det ikke det efterfølgende år bliver betalt for at udføre revision af organisationen. Man kan sige, at denne svarmulighed, som 0 respondenter har valgt, netop indeholder en foranstaltning, der har til hensigt at sikre, at revisionen ikke er betinget af en efterfølgende betaling.

I svarmulighed 2, som 3 respondenter (svarende til 6 procent) har valgt, er det anført, at revision uden beregning godt kan udføres under forudsætning af, at revisionsfirmaet ikke udfører betalte rådgivningsopgaver i større omfang for organisationen end tidligere. Også den her opstillede betingelse har til hensigt at gardere mod, at der kan stilles spørgsmål ved uafhængigheden. En revision uden beregning samtidig med, at mængden af betalte rådgivningsydelser stiger, kunne være problematisk i forhold til uafhængigheden, hvis det blev indikeret, at den gratis revision er betinget af tilgangen af rådgivningsydelser, eller at revisionen uden beregningen bliver betalt via de nye rådgivningsydelser.

Svarmulighed 4 indeholder begge de ovennævnte betingelser og må som sådan siges at opstille flere ”sikkerhedsforanstaltninger” i forhold til, om der kan stilles spørgsmål ved revisors uafhængighed. 4 respondenter (svarende til 8 procent) har valgt denne svarmulighed.

I Danmark har der generelt inden for revisionsbranchen ikke været samme tradition for pro bono-ydelser som f.eks. inden for advokatbranchen. Det er formentlig, fordi revisors efterlevelse af de etiske principper i Danmark er meget stærk, og revisorerne generelt er meget opmærksomme på, at der ikke skal kunne sættes spørgsmålstegn ved deres uafhængighed.

Helt i overensstemmelse hermed har 41 respondenter (svarende til 80 procent) valgt svarmulighed 5, hvorefter revisionsvirksomheden bør afstå fra at udføre revisionen uden beregning. Hertil kommer, at svarmuligheden kan være valgt på baggrund af, at det i case-teksten er angivet, at et par af revisionsfirmaets indehavere er medlemmer af foreningen. Er der tale om en stor velgørende forening, og de pågældende alene er menige medlemmer, må medlemskabet antages ikke at have betydning for, om revisionsfirmaet kan påtage sig opgaven. Men er de pågældende indehavere eller andre medarbejdere i revisionsfirmaet medlem af foreningens bestyrelse eller ledelse, henledes opmærksomheden på, at de Etiske regler for revisorer indeholder et direkte forbud mod at varetage sådanne poster hos en revisionsklient, som revisionsfirmaet har.

Der foretages dog også i Danmark pro bono-revision. Således modtager flere store velgørende fonde pro bono-revision[1]. Det skyldes formentligt, at en levering af revisionsydelsen uden beregning i disse tilfælde forklares og retfærdiggøres med, at der netop er tale om et velgørende formål, og der med revision uden beregning dermed er tale om en indirekte støtte af et sådant formål.

I andre lande, f.eks. USA, er pro bono-revision meget mere udbredt end i Danmark[2]. I mange større revisionsvirksomheder opfordres medarbejderne til at bidrage til pro bono-revision mv., både via arbejdspladsen og i deres fritid, både fordi det udvikler medarbejdernes kundskaber og erfaringer, og fordi det generelt højner tilliden til branchen og dens omdømme. Nogle steder er der endda oprettet platforme, hvor pro bono-services, herunder regnskab og revision, kan tilbydes og søges[3].

I Danmark har vi mere tradition for at yde generelle sponsorater, som ikke har en sammenhæng med revisionsopgaven. Under forudsætning af, at revisor analyserer sin uafhængighed i hvert enkelt tilfælde, kan både sponsorater og pro bono-ydelser være med til at højne revisionsbranchens omdømme.


________________

[1] For eksempel Maryfonden og Fonden for socialt ansvar.

[2] https://www.aicpa.org/InterestAreas/ProfessionalEthics/Resources/Tools/DownloadableDocuments/Ethics-General-FAQs.pdf

[3] http://www.probonoaccountancy.sg

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu