01. december 2016

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision - Revision

Standard om forvaltningsrevision og standard om juridisk-kritisk revision er offentliggjort den 1. december

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet en helt ny standard om forvaltningsrevision og en standard om juridisk-kritisk revision, der fastlægger de faglige krav til udførelsen af offentlig revision. Standarderne finder anvendelse på Rigsrevisionens og godkendte revisorers opgaver ved revision af et regnskab udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i rigsrevisorloven, og træder i kraft den 1. januar 2017.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148De to standarder om henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er udarbejdet som en del af en samlet standard om offentlig revision benævnt SOR. SOR er opdelt i 7 forskellige standarder, og hver standard har et bestemt anvendelsesområde. SOR 1 – 4 er alene relevante for Rigsrevisionen og omfatter blandt andet den finansielle revision, hvor godkendte revisorer benytter ISA’erne, og større undersøgelser, som udføres af Rigsrevisionen.

SOR 5-7 omfatter erklæringer (SOR 5), juridisk-kritisk revision (SOR 6) og forvaltningsrevision (SOR 7) og vil skulle benyttes både af Rigsrevisionen og godkendte revisorer.

SOR 5 om erklæringer afspejler gældende praksis, men vil blive ændret snarest, så erklæringerne bliver bragt i overensstemmelse med den nye erklæringsbekendtgørelse, som er udstedt i forbindelse med de revisorlovsændringer, som trådte i kraft i juni måned i år. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Rigsrevisionen og FSR – danske revisorer til at forestå dette arbejde.

SOR 6 om juridisk-kritisk revision er en ny standard, som afspejler den juridisk-kritiske revision, som godkendte revisorer hidtil har udført i forbindelse med den finansielle revision efter ISA’erne, når godkendte revisorer udfører offentlig revision.

SOR 7 om forvaltningsrevision er helt ny, idet der ikke tidligere har været en standard om forvaltningsrevision. Revisorer har derfor alene kunnet tage udgangspunkt i almindelige faglige principper ved udførelse af forvaltningsrevision. Sigtet med at udarbejde en egentlig standard har klart været at styrke forvaltningsrevisionen og tilføre merværdi til gavn for samfundsøkonomien. Forvaltningsrevisionen skal bidrage til at styrke tilliden hos revisionens brugere til, at de ansvarlige for forvaltningen sikrer sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, og forvaltningsrevisionen skal munde ud i anbefalinger, der kan fremme konkrete forbedringer i forvaltningen. På den måde kan revisors arbejde bidrage til, at offentlige virksomheder disponerer økonomisk hensigtsmæssigt.

SOR erstatter den af Rigsrevisionen i samarbejde med FSR – danske revisorer udfærdigede publikation fra 2013 om God Offentlig Revisionsskik (GOR), som derfor bortfalder pr. 1. januar 2017.

FSR – danske revisorer vil løbende afholde kurser for medlemmerne i brugen af de nye standarder - næste kursus den 7. december 2016 i Roskilde.

Efter nytår vil foreningen iværksætte en mere offensiv kommunikationskampagne for at udbrede kendskabet til de nye standarder og understøtte medlemmerne i brugen af dem.

Her findes standarderne for offentlig revision (SOR):

Standarder, der anvendes af Rigsrevisionen

Standarder, der anvendes af Rigsrevisionen og godkendte revisorer

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu