Værdiansættelse af regnskabsposter og virksomhedstransaktioner

Få styr på værdiansættelse af virksomheder samt materielle og immaterielle aktiver, så du bliver den kompetente rådgiver, der skaber værdi for dine kunder.


På trods af et ugunstigt erhvervsklima med krig i Ukraine, stigende renter, høj inflation og udsigt til en mulig recession, så gennemføres der fortsat mange virksomhedstransaktioner. De ændrede økonomiske betingelser har imidlertid ændret vilkårene for virksomhedshandler, og dine kunder vil fremover efterspørge mere, og mere kvalificeret rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder.  

Dette kursus tilfører dig viden og kompetencer inden for værdiansættelse af virksomheder således at de øgede krav imødekommes, hvorved du kan bidrage til at dine kunders transaktioner bliver værdiskabende.  

Årsregnskabsloven stiller stort set samme krav til den regnskabsmæssige behandling af virksomhedstransaktioner som de internationale regnskabsregler, IFRS. Det gælder både i forhold til kravet om en fordeling af købesummen på alle de overtagne aktiver, såvel som kravet til den nedskrivningstest der efterfølgende skal udarbejdes. Dette kursus giver indsigt i de gældende regler, og de værdiansættelsesmodeller som man anvender i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger.  

Udover at være et centralt element i forbindelse med virksomhedshandler, så er kursets fokus på værdiansættelse også relevant for rådgivning i en række andre situationer såsom generationsskifter, restruktureringer, bestyrelsesrådgivning, skattesager og etablering af aktieaflønning. Dette fokus er naturligvis også relevant i forhold til den helt typiske revisionsopgave, hvor der er væsentlige regnskabsposter hvor usikkerheder om værdiansættelse og behov for nedskrivningstests er aktuelt. 

På kurset arbejder vi aktivt med værdiansættelse af virksomheder samt værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver. Du vil få øget dit kendskab til følgende temaer: 

 • Værdiansættelsesmodeller (DCF og multipler) og implementeringen heraf i Excel 

 • Fastlæggelse af afkastkrav/diskonteringsfaktor

 • Justering for virksomhedsstørrelse, illikviditet og kontrolpræmier

 • Identifikation af key value drivers og risikofaktorer

 • Værdiansættelse af start-ups og iværksættervirksomheder

 • Hvordan virksomhedssammenslutninger behandles i årsregnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven

 • Værdiansættelse af materielle og immaterielle aktive

 • Hvordan nedskrivningstests (impairment test) gennemføres på erhvervet goodwill og andre aktiver

 • Informationskilder og supplerende litteratur   

Målgruppe 

Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller erfaren revisormedarbejder, og som er beskæftiget med virksomhedshandler, betjener kunder der er aktive i forhold til køb og salg af virksomheder, eller for dig som beskæftiger sig med revisionsopgaver med værdiansættelse af regnskabsposter og nedskrivningstests. 

Kurset er målrettet både SMV-segmentet og revisorer fra de største revisionsvirksomheder. 

Udbytte 

Ved at deltage i dette kursus opnår du:

 • Viden og kompetencer inden for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele
 • Viden om hvordan man arbejder konkret med regnskabsmæssig værdiansættelse (eksempelvis nedskrivningstest og købesumsfordeling), herunder også hvordan man værdiansætter materielle og immaterielle aktiver
 • Indblik i hvordan du som rådgiver kan bidrage til værdiskabelsen for dine kunder 

 Særligt for tidligere deltagere på dette kursus 

Kursets indhold er justeret i forhold til 2021, og således lægges der nu også en del vægt på den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, herunder værdiansættelse af særligt immaterielle aktiver. Hvis du tidligere har deltaget på kurset, kan det derfor godt give mening at genopfriske din viden om værdiansættelse blandt andet under hensyntagen til højere inflation samt ikke mindst at få ny viden om værdiansættelse til regnskabsmæssige formål. 

Undervisningsform 

Kurset er en kombination af indlæg, praktiske eksempler, cases, opgaver og diskussioner. Kurset giver dig otte OE-timer inden for området ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”. 

Vi afvikler dette kursus i både Kolding og Roskilde i september 2023. 

Underviserteam

Ken L. Bechmann, Professor, Ph.D., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School. Ken underviser i Corporate Finance og værdiansættelse på kandidat-, MBA- og CBS Bestyrelsesuddannelserne, og han har modtaget flere priser for sin velstrukturerede og livlige undervisning. Ken har også virket som konsulent, sagkyndig dommer og syns- og skønsmand i forbindelse med flere retssager, hvor værdiansættelser har været et centralt stridspunkt. Endelig er Ken redaktør for fagtidsskriftet Finans/Invest.  

Anders C. Madsen, cand.merc., uafhængig finansiel rådgiver, ACM Consulting. Anders er tidligere partner i PwC, hvor han var leder af området Valuation & Modelling. Anders har mere end 25 års erfaring som finansiel rådgiver med særligt fokus på værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele, værdiansættelse af immaterielle aktiver samt regnskabsmæssig værdiansættelse. Anders har qua sin baggrund i PwC stor indsigt i revisors hverdag og hvori de typiske udfordringer og spørgsmål opstår.  

Erfaringer fra tidligere år 

Ved seneste afholdelse fik værdiansættelseskurset 4 ud af 5 mulige for samlet tilfredshed med kurset. 

Følgende udtalelser fra kursisterne vil vi særligt fremhæve:

 • ”Underviser har meget høj faglig viden”
 • ”Ken er en indlevende og energisk instruktør, så det er aldrig kedeligt”
 • ”Undervisningen tog udgangspunkt i cases og praktiske eksempler, og udbyttet var rigtig godt”
 • ”Et fint kursus, instruktør har meget viden om emnet” 

Del til: