24. februar 2020

Skat Skat - Info fra skat

Yderligere informationer om indberetning af kontrollerede transaktioner i selskabers oplysningsskema

Skattestyrelsen har besvaret opfølgende spørgsmål fra FSR - danske revisorer vedrørende visse specifikke forhold på kontrollerede transaktioner


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838I december 2019 udsendte FSR - danske revisorer en nyhed om indberetning af kontrollerede transaktioner i oplysningsskemaet for selskaber. I nyheden fortalte vi, at Skattestyrelsen i september 2019 ændrede i selskabers oplysningsskema for indkomståret 2019, så kontrollerede transaktioner med koncernforbundne parter og/eller hovedaktionær, jf. skattekontrolloven §§ 37 og 38, uanset transaktionens størrelse, skal indberettes.

På baggrund af henvendelser fra foreningens medlemmer, udsender vi  en opfølgende nyhed, hvor Skattestyrelsen har forholdt sig til udvalgte konkrete dispositioner. 

Kontrollerede transkationer mellem selskab og hovedaktionær, hvori der indgår ydelser pålagt moms

Kontrollerede transaktioner, hvori der indgår ydelser pålagt moms, skal oplyses med moms.

Sambeskatningsbidrag efter selskabsskatteloven § 31, stk. 8?

Sambeskatningsbidrag er lovbestemt og har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 8. Sambeskatningsbidrag anses derfor ikke for en kontrolleret transaktion.

Stiftelse af et datterselskab

Stiftelse af et datterselskab via kontanter anses for en kontrolleret transaktion.

Stiftelse af et datterselskab med apportindskud anses for en kontrolleret transaktion, jf. herved SKM2018.91.ØLR

Transaktionen, herunder værdien af apportindskuddet i henhold til ligningslovens § 2 kan oplyses i rubrik 529a, b, d, ”Har der været kontrollerede transaktioner af køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

Likvidationsprovenu fra et datterselskab

Likvidationsprovenu fra et datterselskab i form af likvide midler anses for en kontrolleret transaktion.

Likvidationsprovenu fra et datterselskab i form af aktiver anses for en kontrolleret transaktion.

Transaktionen, herunder værdien af aktiverne i henhold til ligningslovens § 2, kan oplyses i rubrik 522a, b og d ”Andre indtægter omfatter fx indtægter vedrørende koncernintern forsikring (captives), afståelse af aktivitet, nedlukning, omstrukturering".

Løn til hovedaktionærens nærtstående

Såfremt hovedaktionærens nærtstående, fx ægtefællen, er aktionær i hovedaktionærens selskab, har ægtefællen i fællesskab med hovedaktionæren bestemmende indflydelse, og løn til ægtefællen er derfor en kontrolleret transaktion, der skal oplyses i oplysningsskemaet i henhold til skattekontrollovens §§ 38 og 37.

Hvis fx ægtefællen ikke er aktionær i hovedaktionærens selskab, og ægtefællen derfor ikke i fællesskab med hovedaktionæren har bestemmende indflydelse i selskabet, er der som udgangspunkt ikke tale om en kontrolleret transaktion i henhold til skattekontrollovens §§ 38 og 37.

Såfremt løn til hovedaktionærens nærtstående skal anses for maskeret udlodning til hovedaktionæren, er det en kontrolleret transaktion, som skal oplyses i oplysningsskemaet i henhold til skattekontrollovens §§ 38 og 37.

Bilag 05.021/05.022

Det er hovedaktionæren, der skal udfylde bilag 05.021/05.022, hvis denne har kontrollerede transaktioner med sit selskab, og skemaet skal vedhæftes hovedaktionærens oplysningsskema.

Skattestyrelsen oplyser, at det for nærværende ikke er muligt at indsende bilag 05.021/05.022 som mail til Skattestyrelsen. Bilaget findes i pdf og kan efter udfyldning, vedhæftes hovedaktionærens oplysningsskema.

Fremadrettet

FSR - danske revisorer er opmærksomme på de ekstra opgaver, som revisor og skatteyder bliver påført, som følge af ændringen af felt 67. FSR - danske revisorer er fortsat i dialog med Skattestyrelsen om de uhensigtsmæssigheder, som det giver foreningens medlemmer. FSR - danske revisorer har derudover opfordret skatteministeren til at forestå en lovændring, så unødig indberetning på området undgås.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu