16. marts 2022

Ukraine Revision

Revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har resulteret i en lang række overvejelser af etisk karakter; hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad må jeg i relation til både nye og eksisterende kunder, fra såvel Rusland som Belarus? Situationen udvikler sig fra dag til dag, men revisors professionelle forpligtelser er uforandrede.


Marina Bitsch Madsen Fagchef for etik og regulering, Ph.D.
zoz@sfe.qx 2981 5922Krigen i Ukraine har resulteret i en lang række overvejelser af etisk karakter; hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad må jeg i relation til både nye og eksisterende kunder, fra såvel Rusland som Belarus?

Medlemmer af FSR – danske revisorer er forpligtede til at overholde IESBA Code of Ethics. Denne etiske ramme er særlig vigtig at holde in mente i relation til krigen i Ukraine, hvor situationen udvikler sig fra dag til dag, men hvor revisors professionelle forpligtelser er uforandrede. Revisorer skal derfor:

  • agere i offentlighedens interesse
  • anvende de grundlæggende principper, især:
  1. integritet
  2. objektivitet
  3. professionel kompetence og fornøden omhu og
  4. professionel adfærd, herunder forpligtelsen til at efterleve lovgivning og øvrig regulering og undgå enhver handling, som revisor ved eller burde vide, kunne miskreditere revisorstanden.
  • reagere rettidigt på manglende efterlevelse af lovgivning og øvrig regulering.

Princippet om integritet indebærer, at revisor har karakterstyrken til at agere passende og i overensstemmelse med de grundlæggende principper, hvis vedkommende konfronteres med dilemmaer og vanskelige situationer, eksempelvis i forbindelse med kundekendskabsprocedurer.

Herudover må revisor ikke bevidst kunne associeres med erklæringer, indberetninger, korrespondance eller anden information, hvor revisor tror, at informationerne:

  • indeholder en væsentligt urigtig eller vildledende udtalelse
  • indeholder udtalelser eller informationer, der er fremsat på uforsvarlig måde, eller
  • udelader eller tilslører krævede informationer, når sådan udeladelse eller tilsløring vil være vildledende.

At bevare sin professionelle kompetence i den nuværende situation, der involverer overvejelser af såvel etisk som regnskabsmæssig og revisionsmæssig karakter, kræver en kontinuerlig opmærksomhed på og forståelse af vedtagne sanktioner, relevant lovgivning og lignende.

Se Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide om Ukraine og hold dig opdateret på FSR – danske revisorers side om Ukrainekrisen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber