26. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Uafhængighedsovervejelser ved assistance med hjælpepakker

Revisor kan godt assistere små virksomheder med regeringens hjælpepakker, men for de større virksomheder skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger, og for PIE’s gælder der helt særlige regler. Revisorerne skal huske at dokumentere uafhængighedsovervejelserne i arbejdspapirer, herunder trusler og eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Revisorerne bliver i disse dage kontaktet af kriseramte kunder, som blandt andet efterspørger 1) assistance med at ansøge om COVID19-kompensation fra regeringens mange hjælpepakker samt 2) afgive erklæringer i tilknytning til samme. Det giver også anledning til at stille spørgsmålet – i hvor stor udstrækning kan revisor egentlig hjælpe sine kunder?

En række forhold bør indgå i afvejningen af, hvorvidt revisors assistance vil have en indflydelse på revisors uafhængighed og objektivitet. I alle tilfælde bør revisor overveje de konkrete omstændigheder og træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, hvis nødvendigt. I nogle tilfælde vil sikkerhedsforanstaltninger ikke være muligt at indsætte. Her skal revisor afstå fra assistanceopgaven.

Følgende forhold bør iagttages:

  • Er kunden en revisionskunde/udvidet gennemgang-kunde eller en assistancekunde (uden revisionspligt)

  • Er kundens virksomheden af en større karakter eller alene et enkeltmandsforetagende

  • Er kunden selv i stand til at opgøre et talgrundlag eller skal revisor assistere med det meste

  • Er der krav om en erklæring på talgrundlaget, enten i form af aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400) eller en revisorerklæring med sikkerhed

Revisorerne skal huske at dokumentere uafhængighedsovervejelserne i arbejdspapirer vedrørende kompensationsordninger, herunder alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler (revisorlovens § 24, stk. 5).

Bekendtgørelsen om revisors uafhængighed og de Etiske Regler for revisorer gælder også i en COVID19-krise, og revisorerne skal altid lave egne konkrete uafhængighedsvurderinger for det enkelte engagement. Corona-krisen har ikke ændret på uafhængighedsreglerne.

Den principbaserede tilgang giver dog revisorerne mulighed for at yde mere assistance jo mindre kunden er, men jo større kunden er, jo mere opmærksomhed skal vurderingen af uafhængighed også have. Altid gælder det dog ift. uafhængigheden, at revisor ikke må træffe beslutninger på kundens vegne.

Små virksomheder
Vejledningen til bekendtgørelsen om revisors uafhængighed indeholder følgende formulering, som giver mere råderum for assistance, når der er tale om små kunder:

Hvor der er tale om regnskabsudarbejdelse for virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt, vil der kunne accepteres en større grad af deltagelse fra revisors side, uanset at revisor forsyner virksomhedens regnskab med en erklæring med sikkerhed. Der er her typisk tale om virksomheder med ukomplicerede regnskabsmæssige problemstillinger.

 

Vejledningen til bekendtgørelsen om revisors uafhængighed, afsnit 6.1.1 Bistand med regnskabsudarbejdelse og bogføring

I dette tilfælde vil der altså uafhængighedsmæssigt ikke være problemer med at assistere kunderne med at ansøge om kompensationsordningerne.

Vi erfarer, at revisorerne modtager henvendelser fra primært mindre virksomheder, som ønsker, at revisor assisterer med at opgøre talgrundlag, udfylde og underskrive ansøgningen, således virksomheden ikke involveres. Samtidig skal revisor erklære sig og være uafhængig. En så omfattende involvering vil være problem ift. revisors uafhængighed.

Større kunder
For de større kunder, hvor mere komplicerede regnskabsmæssige problemstillinger eksisterer, er det relevant at overveje etablering af sikkerhedsforanstaltninger fx ved involvering af medarbejdere, som ikke er medlem af revisionsteamet.

Af FSR – danske revisors vejledning til de Etiske Regler med praktiske eksempler fremgår følgende ift. assistance- og rådgivningsopgaver, som indebærer trusler, som normalt vil kunne reduceres til et acceptabelt niveau:

I alle tilfælde skal betydeligheden af enhver skabt trussel vurderes og sikkerhedsforanstaltninger anvendes, når det er nødvendigt for at eliminere eller reducere truslen til et acceptabelt niveau. Eksempler på sådanne sikkerhedsforanstaltninger inkluderer:

  • At sørge for, at sådanne ydelser udføres af en person, der ikke er medlem af revisionsteamet.
  • Såfremt sådanne ydelser udføres af et medlem af revisionsteamet, at bruge en partner eller ledende medarbejder med passende ekspertise, som ikke er medlem af revisionsteamet, til at gennemgå det udførte arbejde.

Henvisning: FSR – danske revisors ”Praktiske eksempler”, maj 2013, s. 9

For de større kunder kan det derfor være relevant at lade assistancen blive udført af en kollega, som ikke er medlem af revisionsteamet, eller lade arbejdet gennemgå af en partner, som ikke er medlem af revisionsteamet. Dermed elimineres eller reduceres truslen mod revisors uafhængighed til et acceptabelt niveau.

Det betyder også, at revisionsvirksomhedens størrelse kan spille ind. Små enkeltmandsvirksomheder har fx ikke mulighed for at indsætte en partner, som ikke er medlem af revisionsteamet, til at gennemgå det udførte arbejde. I sådanne tilfælde vil sikkerhedsforanstaltninger ikke være muligt at indsætte. Her skal revisor afstå fra assistanceopgaven.

Virksomheder af offentlig interesse (PIE)
For PIE gælder skærpede regler, og her vil det være relevante at overveje revisorlovens § 24a og den tilhørende vejledning, herunder afsnit 3.2.1 om offentlige tilskud, hvortil der henvises.

Erklæringer på den enkelte kompensationsordning
Ansøgningsplatformene for de forskellige kompensationsordninger er ved at blive færdiggjort. Det må forventes, at der for en række af ordningerne vil blive krav om en eller anden form for revisorerklæring.

Revisor vil i alle tilfælde kunne afgive en assistanceerklæring, hvis dette måtte blive relevant.

Vi knytter nedenfor relevante kommentarer ift. uafhængighed vedrørende de enkelte erklæringer:

Kompensation for tab ved større arrangementer
Læs mere.

Ansøgninger om kompensation for >500 t.kr. fra samme arrangør skal ledsages af en erklæring om aftalte arbejdshandlinger i henhold til ISRS 4400 fra en uafhængig godkendt revisor.

Det er usædvanligt, at Erhvervsstyrelsen kræver, at revisor er uafhængig ved afgivelse af en erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Derfor skal revisor sikre sig, at denne ved udførelsen af sit arbejde, herunder eventuel assistance, overholder de grundlæggende etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar for denne slags opgaver, dvs.: integritet; objektivitet; faglig kompetence og fornøden omhu; fortrolighed; professionel adfærd og anvendelse af tekniske standarder.

Lønkompensation
Læs mere.

Ansøgninger om lønkompensation skal ikke ledsages af en revisorerklæring.
Bekendtgørelsen giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at involvere revisor i en efterfølgende kontrol. Styrelsen har pt. ikke taget stilling til i hvilket omfang revisorerne involveres heri, herunder også hvilken erklæring der vil være tale om.

Finansieringshjælp til små og mellemstore virksomheder
Læs mere.

Bekendtgørelsen indeholder en række formuleringer vedrørende revisorerklæringer. Foreningens Revisionstekniske udvalg (REVU) arbejder på at udvikle et paradigme, som kan anvendes til formålet. Der er tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed.

Finansieringshjælp til store virksomheder
Læs mere.

Bekendtgørelsen indeholder en række formuleringer vedrørende revisorerklæringer. Foreningens Revisionstekniske udvalg (REVU) arbejder på at udvikle et paradigme, som kan anvendes til formålet. Der er tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Læs mere (selvstændige).

Læs mere (freelancere).

Endnu ikke lanceret. Ansøgninger forventes ikke at skulle ledsages af en revisorerklæring.

Faste udgifter
Læs mere.

Endnu ikke lanceret. Det forventes, at revisor  skal involveres, men omfang pt. uafklaret.

Styrkelse af Rejsegarantifonden
Læs mere.

Det er forventningen, at revisor skal afgive en erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Der arbejdes på at udvikle et paradigme, som kan anvendes til formålet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu