21. juni 2022

CSR og bæredygtighed Arrangementer - Priser - Priser

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022

CSR Prisen 2022 sætter fokus på best-in-class rapportering om bæredygtighed, og barren ligger højt i år. Den indledende screening af årets pulje på 112 virksomheder sender 44 virksomheders rapportering videre til nærmere faglig kvalificering.


Pernille Risgaard Chefkonsulent (ekstern tilknytning)
ce@cpbzcnal.qx 4026 1433


Mette Conradsen Koordinator
zpb@sfe.qx 4187 0875Kampen om CSR Prisen 2022, som uddeles den 11. oktober på Børsen i København, er godt i gang. I maj måned lancerede FSR – danske revisorer CSR Prisens kriterier og offentliggjorde listen af de i alt 112 store danske virksomheder i årets pulje - der iblandt 48 unoterede virksomheder og 64 børsnoterede virksomheder.

Alle virksomhedernes rapportering om bæredygtighed har gennemgået en indledende screening ud fra årets to overordnede vurderingskriterier og underliggende forventninger og forudsætninger til rapporterne. Det har snævret puljen ind fra 112 til 44 virksomheder, hvoraf 16 er unoterede virksomheder, og 28 er børsnoterede virksomheder.

Birgitte Mogensen, formand for USB, giver den indledende screening et par kommentarer med på vejen:

”En del af vores arbejde med CSR Prisen er at se på den samlede pulje, og hvordan rapporteringen udvikler sig. Det gør vi systematisk, og der en ingen tvivl om, at virksomhederne i disse år tager kvantespring i deres rapportering, og god praksis, som vi kender det fra den finansielle rapportering, vinder indpas. Bredt set gør flere end 7 ud af 10 virksomheder brug af mål og nøgletal, herunder på scope-opdelte CO2-emissioner, de kommenterer på tallenes udvikling, de angiver regnskabspraksis, og hvordan de organiserer arbejdet med bæredygtighed. Det er super stærkt og taler ind i den regulering, vi har i vente fra EU. Dog er der ikke tvivl om, at C02-emissioner i scope 3 står på agendaen som næste skridt i regnskabet, samt at nogle virksomheder bør medtage deres proces og resultat af deres vurdering af væsentlige forhold inden for bæredygtighed, samt skærpe deres beskrivelser af ledelsen og bestyrelsens rolle i arbejdet med bæredygtighed. Desuden, at der udestår en opgave for såvel virksomheder og revisorer indenfor erklæringsområdet – i dag har 30% en erklæring, og det forventes at blive et lovkrav i fremtiden. De highlights, vi fremhæver her, giver en status og er samtidig en indikation af, hvor skillelinjen ligger i forhold til de 44 virksomheder, der er sendt videre til nærmere faglig kvalificering,” siger Birgitte Mogensen.    

Virksomhedernes rapporter går nu videre til en arbejdsgruppe under FSR – danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed (USB). Hen over sommeren laver de en dybdegående faglig kvalificering af rapporterne for at vurdere, hvilke der scorer højest og skal forelægges dommerpanelet. Det er i sidste ende det eksterne dommerpanel, som består af 11 repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund, der afgør, hvilke virksomhedsrapporter der skal nomineres til CSR Prisen 2022, og hvilke virksomheder der skal modtage prisen i år.

  Kort om den samlede pulje af virksomheder og deres rapportering   Kort om de virksomheder, der sendes videre og deres rapportering
Antal virksomheder 112 virksomheder – heraf 48 unoterede og 64 børsnoterede. 

44 virksomheder – heraf 16 unoterede og 28 børsnoterede.

Årsrapport eller særskilt bæredygtighedsrapport

76% udgiver en særskilt rapport om bæredygtighed, som er på gennemsnitligt 48 sider.

For de øvrige 24% er rapportering om bæredygtighed en del af ledelsesberetningen i årsrapporten, som samlet er på gennemsnitligt 110 sider.

82% udgiver en særskilt rapport om bæredygtighed, som er på gennemsnitligt 64 sider.

For de øvrige 18% er rapportering om bæredygtighed en del af ledelsesberetningen i årsrapporten, som samlet set er på gennemsnitligt 131 sider.

Revisorerklæring  30% har revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar /ESG /dele heraf

61% har revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar /ESG / dele heraf.

FN Global Compact og Communication on Progress (CoP) 72% er tilsluttet FN’s Global Compact, og rapporteringen udgør deres CoP

86% er tilsluttet FN’s Global Compact, og rapporteringen udgør deres CoP

Task Force on Climate-related Financial Discloures (TCFD)

32% omtaler TCFD i rapporteringen 59% omtaler TCFD i rapporteringen. 
Science-Based Targets (SBT)  

46% omtaler SBT i rapporteringen.

73% omtaler SBT i rapporteringen.

Omtale af TCFD og SBT betyder ikke nødvendigvis, at der er fuld TCFD-rapportering, og at virksomheden arbejder med SBT, men kan være et udtryk for, at disse rammeværker omtales i rapporten, og at virksomheden overvejer disse.

Highlights på tværs af den samlede pulje af 112 virksomheder fra den indledende screening

Formål, ledelse og væsentlighed
 • Knap halvdelen angiver eksplicit virksomhedens formål.
 • Flere end 7 ud af 10 omtaler forankring af bæredygtighed i organisationen, herunder også bestyrelsens og ledelsens rolle.
 • Flere end 6 ud 10 præsenterer klart de forskellige bæredygtighedsforhold, der er væsentlige for virksomheden, mens kun lidt over halvdelen beskriver den proces, der ligger til grund for resultatet og vurderingen af væsentlighed. 
Mål
 • Knap 9 ud af 10 omtaler FN’s Verdensmål og de mål, de arbejder med.
 • Knap 9 ud af 10 har to eller flere forskellige mål inden for bæredygtighed /ESG.
 • Knap 8 ud af 10 gør brug af kortsigtede mål, og omkring 7 ud af 10 gør brug af mål med mellemlang og lang sigt. Flere gør brug af mål med både kort, mellemlangt og/eller langt sigte.
 • Lidt over halvdelen gør brug af milepæle for langsigtede mål.
 • Omkring 7 ud af 10 har et absolut CO2-reduktionsmål, som for mange udgør et netto-nul mål.
ESG data
 • Knap 9 ud af 10 gør brug af KPI’er ift. at måle fremdrift på deres mål.
 • Knap 8 ud af 10 angiver ESG-nøgletal eller lignende i tabelform med mere end et års data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres CO2-emission i scope 1 og 2, hvor lidt over halvdelen angiver CO2-emissoner i scope 3.
 • Flere end 7 ud af 10 kommenterer på væsentlige udviklinger i ESG-data.
 • Flere end 7 ud af 10 angiver deres regnskabspraksis.   

Hvad vurderes rapporterne på?

Virksomhedernes rapportering vurderes ud fra to overordnede kriterier, som danner grundlag for en indstilling til CSR Prisen 2022. Udgangspunktet for vurderingen er den seneste rapport, som indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og som senest er udgivet d. 31. maj 2022. Henvisninger fra rapporten inddrages kun i det omfang, at de omtales direkte og har direkte relevans for vurderingskriterierne.

Relevans og væsentlighed

Vi forventer, at rapporten klart introducerer virksomhedens formål, forretningsmodel, ambition inden for bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle i samfundets bæredygtige omstilling. Samtidig forventer vi, at rapporten oplyser om, hvordan arbejdet med bæredygtighed er forankret i organisationen, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle.

Vi forventer også, at rapporten giver indblik i processer for at identificere og vurdere bæredygtighedsforhold relateret til virksomhedens drift og værdikæde, og som har betydning for virksomheden (udefra-ind perspektiv) og dens påvirkning af samfundet (indefra-ud perspektiv).

Vi forudsætter, at virksomheden i rapporten overskueligt præsenterer de væsentligste bæredygtighedsforhold, samt adresserer risici og muligheder inden for bæredygtighed og ESG.

Vi forudsætter også, at virksomheden i rapporten viser retning med sine strategiske prioriteter, kobling til FN’s Verdensmål og har sat sig flere mål inden for bæredygtighed på kort, mellemlang og/eller lang sigt, herunder mål for absolutte CO2-reduktioner (scope 1, 2 og/eller 3).

Balance og brugbarhed

Vi forventer, at væsentlige bæredygtighedsforhold på tværs af ’E’, ’S ’og ’G’ afspejler sig i årets indsatser for at minimere negative påvirkninger og bidrage til positive forandringer for virksomheden og samfundet. Desuden forventer vi, at håndtering af sektorrelevante dilemmaer og eventuelle sager italesættes.

Vi forudsætter, at virksomheden sætter ord og tal på årets fremdrift op i mod virksomhedens strategiske prioriteter og mål inden for bæredygtighed, herunder at der er transparens om operationelle milepæle for langsigtede mål. Samtidig forudsætter vi, at rapporten præsenterer flere års ESG-nøgletal i tabelform, at CO2-udledning opgøres i scope 1, 2 og 3 i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, samt at væsentlige negative og positive udviklinger i ESG-nøgletal forklares.

Vi forudsætter også, at virksomheden angiver rapportens afgrænsning og redegør for anvendt regnskabspraksis, samt brug af frivillige standarder, guidance og rammeværk i arbejdet med bæredygtighed og ESG-rapportering.

Vi noterer derudover, om der er en revisorerklæring med sikkerhed, der dækker rapportering om samfundsansvar og ESG eller dele heraf.

Vil du vide mere?  

Læs om processen for vurdering og dommerpanelet i publikationen CSR Prisen 2022 og følg med, når vi løber opdaterer på med nyheder om CSR Prisen 2022.

Vær med når vi uddeler prisen

Sæt kryds i kalenderen til #CSRDag22 allerede nu. CSR Prisen uddeles på Børsen i København tirsdag d. 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om samfundsansvar og bæredygtighed #CSRDag22, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber