29. september 2022

Indblik Udnævnelse

En fælles vision for revisorbranchen

En stærk profession er fundamentet for en stærk revisorbranche. Derfor skal revisionsfirmaerne dyrke de fællesskaber og fælles dagsordner, som nu en gang eksisterer. Erhvervsstyrelsen kunne i den sammenhæng være en central medspiller – uden at gå på kompromis med tilsynsopgaven, fortalte adjungeret professor Peter Gath ved sin tiltrædelsesforelæsning.


Peter Gath er tiltrådt som adjungeret professor og modtog bevis for den nye titel af professor Bjørn N. Jørgensen.

Tekst og foto/ Jan Wie, fagchef for medlemskommunikation, FSR - danske revisorer

Tidligere bestyrelsesformand for FSR – danske revisorer, Peter Gath, stod foran et næsten fyldt auditorium på Copenhagen Business School, da han tiltrådte sin nyudnævnte titel som adjungeret professor. Som optakt til tiltrædelsesforelæsningen præsenterede professor Bjørn N. Jørgensen fra Institut for Regnskab dagens hovedtaler med en opløftende velkomsthilsen: ”Gennem sit udvalgs- og bestyrelsesarbejde i FSR – danske revisorer har Peter Gath støttet rigtigt mange af de uddannelsesaktiviteter, vi har her på CBS. Så faktisk vil jeg sige, at det er på tide, at vi får ham gjort til adjungeret professor, så han kan blive ved med at støtte os.” 

Tiltrædelsesforelæsningen havde som hovedoverskrift: Udfordringer, vilkår og perspektiver i revisorbranchen, og salen blev underholdt med anekdoter fra den nyudnævnte professors mange år i branchen. Peter Gath påpegede, at udfordringerne er mange og kom konkret ind på syv centrale temaer: At værne om rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, at fastholde den høje kvalitet og det gode omdømme, at få udviklet og forædlet kerneydelserne, vigtigheden af at adressere manglen på arbejdskraft og diversitet i branchen, at geare revisionsfirmaerne til kravet om bæredygtighedsrapportering, at anerkende forventningskløften inden for særligt fraud og going concern og at håndtere udfordringerne med revisorernes ubegrænsede ansvar i erstatningssager.

Peter Gath understregede, at han ikke havde prioriteret rækkefølgen i forhold til vigtighed, men kom flere gange i løbet af forelæsningen ind på udfordringerne med at fastholde kvinder og de fremtidige krav om standardiseret bæredygtighedsrapportering.

Velmente, men mislykkede initiativer

Udfordringen med manglende diversitet og fastholdelse af kvinder i revisorbranchen er på ingen måde ny, og revisionsvirksomhederne har gennem årene taget mange initiativer i bestræbelserne på at få flere kvinder til branchen. Tilsyneladende har disse velmente initiativer ikke båret frugt, selvom bestræbelserne har været mangfoldige, forklarede Peter Gath og henviste til, at udfordringen ligger særligt i at fastholde kvinderne på revisionskontorerne.

”Det er ikke fordi, der ikke bliver ansat masser af kvinder. I de sidste tyve år eller mere har vi i formodentligt i gennemsnit ansat lige mange kvinder og mænd. Så det er ikke ansættelsen, men fastholdelsen og kvindernes manglende motivation til at forblive i branchen, som er udfordringen. Der er gjort rigtigt mange tiltag gennem årene for at fastholde kvinderne. Jeg tror bare, at vi må erkende, at det ikke har virket.”

Noget kan tyde på, at kønsskævheden er mere udtalt i Danmark end i de øvrige skandinaviske lande. Eksempelvis består bestyrelserne i den norske og den svenske revisorforening overvejende af kvinder. Peter Gath har gjort en lignende observation:

”Går vi til Norge og Sverige må vi bare erkende, at de har væsentligt flere kvindelige partnere i revisionshusene. Det gælder også de baltiske lande. Jeg tror, at man må konstatere, at vi har gjort et eller andet galt, og derfor er jeg også glad for, at CBS har ansat Simone Staunsbo som ph.d.-stipendiat for netop at grave dybere ned i problemstillingen.”

Kæmpe risiko for greenwashing

Allerede i 1990’erne var de store revisionshuse så småt begyndt at opruste medarbejderskaren i forhold til at servicere kunder inden for bæredygtighedsområdet. På et tidspunkt havde for eksempel KPMG opbygget en afdeling på omkring 20 medarbejdere, men da Anders Fogh Rasmussen kom til regeringsmagten og nedlagde diverse nævn og råd, dalede interessen for, at det offentlige understøttede rådgivning og rapportering inden for klima og miljø, forklarede Peter Gath og uddybede situationen således:

”Det er først nu her i de senere år, at der virkelig begynder at være basis for at genopbygge forretningsområdet. Det gælder for revisorbranchen om at gribe den chance og være med ved bordet, når virksomhederne efterspørger ydelser på ESG-området. Derfor skal revisionshusene sørge for at få de rette kompetencer ind. Det skal selvfølgelig være revisorkompetencer, som kan forholde sig kritisk til virksomhedernes rapportering inden for området. Der er en kæmpe risiko for greenwashing, varm luft og hvad der ellers måtte være.”

En fælles vision med Erhvervsstyrelsen

I sin perspektivering opfordrede Peter Gath til, at FSR – danske revisorer, Erhvervsstyrelsen og eventuelt andre stakeholders arbejdede for en fælles vision for revisorbranchen. Visionen skal tage afsæt i de fælles samfundsmæssige problemstillinger, eksempelvis manglen på godkendte revisorer og rammevilkårene for revisorbranchen. Peter Gath afsluttede derfor sin tale med følgende:

”Jeg tror, at vi kommer til at mangle revisorer på et tidspunkt, og det er ikke kun revisionsfirmaernes opgave at løse dette. Det er en samfundsopgave. Vi har revisionspligt, og den er skærpet for en række virksomhedstyper, så det må være en fælles opgave at sikre, at der er revisorer til at løse de opgaver. Her ser jeg en mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kommer på banen. Selv om styrelsen har en tilsynsopgave, udelukker det ikke muligheden for at stå tættere sammen og koordineret med eksempelvis FSR – danske revisorer arbejde for en fælles vision for branchen. Visionen må naturligvis ikke gå på kompromis med tilsynsopgaverne og forskellige andre ting, men i forhold til uddannelse, regler og rammevilkår ville en fælles vision skabe betingelserne for en fortsat stærk revisorbranche”.

Denne opfordring blev vel modtaget blandt tilhørerne, hvor en repræsentant fra Erhvervsstyrelsen kunne oplyse, at styrelsen i øjeblikket er ved at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal række ud til revisorbranchen for at høre, hvilke tiltag, der skal til for at ændre rammevilkår og de problemstillinger, som branchen står overfor. Peter Gath blev på stående fod inviteret til at deltage i denne arbejdsgruppe, hvilket den nytiltrådte adjungerede professor straks tog imod og sagde ja tak til.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber