10. maj 2024

Uddannelse Nyt om uddannelse

Bliv klogere på vejene ind i revisorbranchen

Revisorbranchen har lang tradition for at kombinere studier og erhvervsaktivitet. Det er et politisk ønske, at flere studerende fremadrettet skal læse deres kandidat samtidig med, at de er i relevant beskæftigelse. De næste år øges andelen af erhvervskandidater støt, inden antallet lander på 20 procent af alle kandidater i 2032.


Billede af Ane Bisgaard

Ane Bisgaard Chefkonsulent
naov@sfe.qx 4187 0803Det er det politiske udspil, som det ser ud lige nu i kølvandet på offentliggørelsen af sektordimensioneringen. Men der er også mulighed for, at universiteterne vælger, at flere kandidater forkortes til 1 ¼ år, da universiteterne selv kan bestemme, om de vil forkorte eller omlægge kandidater til erhvervskandidater.

I den politiske aftale fra sommeren 2023 hedder det sig, at mindst 10 procent af kandidatstudierne skal forkortes og maksimalt 20 procent skal omlægges til erhvervskandidater i 2032. Herved opnås en omlægningsprocent på minimum 30 procent totalt.

I FSR – danske revisorer arbejder vi for, at cand.merc.aud.-uddannelsen ikke forkortes, (læs mere her) og at det fortsat vil være muligt at læse uddannelsen som en erhvervskandidat. Ingen af delene er givet på forhånd, og i løbet af de næste måneder bliver vi klogere på, hvordan brikkerne falder ud.

Revisorbranchen har de bedste og fleste erfaringer med at kombinere studie og job

At kombinere studier med et relevant job, ja det har vi gjort i vores branche længe. Vi gjorde det også inden det i højere grad blev systematiseret og formaliseret med erhvervskandidatordningen, der trådte i kraft i 2018. Erhvervskandidatordningen giver mulighed for at læse en kandidat på deltid og samtidig have relevant beskæftigelse på mindst 25 timer/ugen.

I alt har 2.708 studerende læst en erhvervskandidat i årene 2018-23, det viser udtræk fra Danmarks Statistik. Fire ud af fem af disse erhvervskandidater har læst en cand.merc.aud. – og af dem er 70 procent tilknyttet revisor- eller regnskabsbranchen under studiet. Dermed er revisorbranchen både godt rustet - og fuld af relevant og nødvendig erfaring - der kan deles med det øvrige erhvervsliv, når erhvervskandidatordningen fra 2028-2032 ventes udbredt til endnu flere studieretninger. Vi arbejder som forening for at dele branchens erfaringer i relevante fora og til relevante interessenter, hvilket bliver der bliver taget positivt imod.

Hvad er branchens erfaringer?

I FSR – danske revisorer har vi gennemført en spørgeundersøgelse blandt revisorbranchens studerende, hvor 549 studerende delte deres erfaringer med os.

Det kan fremhæves, at de studerende generelt efterspørger mere fleksibilitet i undervisningstilrettelæggelsen. Og erhvervskandidaterne efterspørger undervisning, der tager højde for deres store praksiserfaring.

Derudover angiver mange studerende, i særlig grad erhvervskandidaterne, at de har udfordringer med deres work-life-balance. Erhvervskandidatstuderende arbejder mange timer ved siden af deres studie, ofte fuldtid eller mere, og samtidig gennemfører de deres erhvervskandidat, som er et deltidsstudie, på lidt over 2 ¼ år. Det vil sige, at på trods af, at erhvervskandidaterne har mulighed for at bruge op mod 4 år på deres kandidat, gennemfører cand.merc.aud.-erhvervskandidaterne i gennemsnit deres studie på 2,3 år (28 måneder). Det viser udtræk fra Danmarks Statistik, som vi i FSR – danske revisorer har fået foretaget i starten af året. Så selvom branchen har god erfaring med kombinationen af studie og beskæftigelse, er der stadig områder, hvor vi er udfordret. Sidste år udgav vi en analyse med titlen "Fælles om fremtidens revisorbranche", som identificerede arbejdspres og arbejdslivsbalance som centrale faktorer for medarbejderfastholdelse. FSR – danske revisorer har derfor startet en strategisk indsats for at tiltrække og tilknytte talenter inden for branchen. Initiativet omfatter et læringsprogram med en række arrangementer og ventes lanceret til efteråret.

Deltidsbachelorer fortsætter som deltidskandidater

Revisorbranchen har tradition for deltidsuddannelse. Derfor er det ingen overraskelse, at så mange studerende i revisorbranchen har valgt at benytte sig af muligheden for at læse på erhvervskandidatordningen. Her kombineres det akademiske med praksiserfaring fra virksomhederne, og de studerende får mulighed for at være andet og mere end studentermedhjælpere på arbejdspladsen.

Udtræk fra Danmarks Statistik viser, at 72 procent af dem, der har valgt at læse cand.merc.aud. som en erhvervskandidat, har HD som tidligere uddannelsesbaggrund. HD’en er todelt (HD1 og HD2) og udbydes med forskellige retninger alt efter, hvilket niveau du starter på. Dette afhænger af dit forudgående uddannelsesniveau. En HD kan, med eventuelle få suppleringsfag, være adgangsgivende til cand.merc.aud.-uddannelsen. Universiteterne kan dog selv fastsætte sine optagelseskrav for de kandidatstuderende. FSR – danske revisorer opfordrer jævnligt universiteterne til at ensrette og samtænke deres optagelseskrav til cand.merc.aud-uddannelsen, så alle relevante studerende får mulighed for at læse videre.

Det modsatte gør sig gældende for fuldtidsstuderende. Her har 69 pct. af de, som læser cand.merc.aud på fuldtid, dvs. på normale vilkår og dermed en kandidat normeret til to år, en baggrund i en akademisk HA-bachelor. Som oftest HA almen, der er taget som fuldtidsstudie, men det kan også være en anden samfundsvidenskabelig bachelor, se figur nedenfor.

Der er altså klare tendenser til, at de studerende, som kommer med en deltidsbaggrund, er mere tilbøjelige til at fortsætte deres deltidsstudier på kandidaten.

Tendens går mod flere erhvervskandidater

Selvom den politiske aftale om flere erhvervskandidater ikke er gennemført, viser data fra Danmarks Statik over hvor mange studerende, der er optaget på universiteterne, at der er kommet flere erhvervskandidater på cand.merc.aud de senere år.

Erhvervskandidaterne bruges af studerende i revisorbranchen som en strategisk og bevidst karrierevej, hvilket understøttes af, at en erhvervskandidat, der læser cand.merc.aud, aldersmæssigt i gennemsnit er midten af tyverne. Dette er modsat erhvervskandidater på andre studieretninger, der er tættere på 40 år ved studiestart, og dermed er i gang med et karriereskifte.

2018 var et overgangsår, hvor mange allerede indskrevne kandidater valgte at skifte til en erhvervskandidat, og dette år er derfor ikke sammenligneligt med øvrige år.

Figuren ovenfor viser, at i 2019 læste 42,3 pct. af alle cand.merc.aud-studerende som erhvervskandidater, hvor de kombinerer studier og erhvervsaktivitet. Dette tal er steget støt, og i 2023 læste 56,3 pct. deres cand.merc.aud som en erhvervskandidat. Universiteterne fastsætter selv, hvor mange studerende de vil optage på henholdsvis fuldtid- og erhvervskandidatstudiet.

Med flere studerende på deltid er det væsentligt, at den nye erhvervskandidatordning bliver tilrettelagt hensigtsmæssig, så de studerende har mulighed for at deltage aktivt både på deres arbejdsplads og deres studie. Derfor arbejder vi i FSR – danske revisorer for, at undervisningen primært tilrettelægges på en, maks to, dage om ugen. Det er vi i god dialog med de relevante universiteter om. Og at der ses mulighederne for, at de studerende i højere grad selv kan tilrettelægge deres studier – eksempelvis ved at have muligheden for at tage flere fag om efteråret og færre om foråret. Det mener vi vil kunne bidrage til at lette presset fra de studerende, og understøtte at de studerende får mest muligt udbytte ud af både deres studier og deres erhvervsaktivitet.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber