Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve.


For at kunne indstille sig til egnethedsprøve skal ansøgeren dokumentere, at den pågældende er godkendt til aflæggelse af egnethedsprøve af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgning om at søge om godkendelse til egnethedsprøve sker ved at sende en mail med dokumentation på uddannelse og godkendelse fra udlandet til mutualrecognition@erst.dk.

Når godkendelsen er modtaget fra Erhvervsstyrelsen kan man indstille sig til egnethedsprøven.

Ansøgning om indstilling til egnethedsprøve

Send en mail med godkendelsen fra Erhervsstyrelsen til eksamen@fsr.dk og anfør:

  • Navn
  • cpr-nummer
  • adresse og
  • din nuværende arbejdsgiver.

Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk og afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksamener, du skal derfor indsende din tilmelding senest:

  • 1. april, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 1. halvår eller
  • 1. oktober, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 2. halvår.

Når du er tilmeldt egnethedsprøven vil du blive opkrævet et eksamensgebyr på 7.950 kr.

Generelt

Prøvens formål er at konstatere, om personer, der i udlandet har gennemført en uddannelse,der kan ligestilles med uddannelsen efter revisorlovens § 3, og som har ret  til at udøve lovpligtig revision i et andet land, har opnået et sådant kendskab til dansk lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser, at vedkommende kan opnå beskikkelse i henhold til revisorloven til at udøve revision her i landet på samme vilkår,  som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der kan være væsentlige forskelle mellem lovgivning og praksis i et andet land, hvad enten det er et EU/EØS-land eller et tredjeland, og dansk lovgivning og praksis. Det er derfor påkrævet at sikre sig, at de pågældende personer har opnået det fornødne praktiske kendskab til de særlige danske lovregler og praksis i Danmark, som er nødvendig for udøvelse af hvervet som statsautoriseret revisor i Danmark.

 

Prøvens indhold

Prøven skal dokumentere kandidatens evne til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en dansk statsautoriseret revisors virksomhed under hensyntagen til de gældende etiske regler om forhold til  klienter og myndigheder samt andre revisorer og medarbejdere samt dansk lovgivning og praksis.

Den mundtlige eksamination varer i almindelighed 30-40 minutter, hvortil kommer 40 minutters forberedelsestid. Forberedelsestiden giver kandidaten mulighed for at forberede en selvstændig besvarelse og strukturere en dialog med eksaminator. Eksaminationen styres i fornødent omfang af eksaminator.    

Kandidaten kan til forberedelsen medbringe en PC med love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, standarder, notater m.v., der må ikke kommunikeres med andre under forberedelen. Til selve  eksaminationen må kun medbringes egne notater udarbejdet under forberedelsestiden.

Egnethedsprøven vil være koncentreret om en vurdering af kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendige for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark:

Materielle erhvervsretlige regler
Selskabsret, finansieringsret og insolvensret. Herunder hører regler og fremgangsmåder ved erhvervsdrivendes bogføring, regnskabsopgørelser i forbindelse med skifte, konkurs, rekonstruktion, køb og salg af virksomheder, likvidation samt fusioner og  spaltninger. 

Skatte- og skatteforvaltningsret
Love, bekendtgørelser, cirkulærer og praksis om indkomstbeskatning, beskatning af formueafkast, gave- og boafgift og omsætnings- og forbrugsafgifter, samt spørgsmål om skat i øvrigt.  c. Regler for regnskabsaflæggelse, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører regnskabsaflæggelse.  

Regler for udøvelse af revisionsvirksomhed i Danmark
Afgivelse af erklæringer og udarbejdelse af rapporter i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og andre danske love og bekendtgørelser samt danske lovkrav og dansk  praksis om god revisorskik, uafhængighed og revisoretik.

Egnethedsprøven fokuserer således på de juridiske, administrative og etiske aspekter af revisorerhvervet i Danmark. Revisionstekniske spørgsmål kan indgå i sammenhængen, men er ikke centrale for egnethedsprøven.

Del til: