Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve.


For at kunne indstille sig til egnethedsprøve skal ansøgeren dokumentere, at den pågældende er godkendt til aflæggelse af egnethedsprøve af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgning om godkendelse til at aflægge egnethedsprøven indgives via blanket på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Tilgå blanketten her

Når godkendelsen er modtaget fra Erhvervsstyrelsen kan man indstille sig til egnethedsprøven.

Ansøgning om indstilling til egnethedsprøve

Send en mail med godkendelsen fra Erhervsstyrelsen til eksamen@fsr.dk og anfør:

  • Navn
  • cpr-nummer
  • adresse og
  • din nuværende arbejdsgiver.

Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk eller engelsk. Hvis du ønsker at aflægge prøven på engelsk, skal du gøre opmærksom herpå i forbindelse med din ansøgning.

Egnethedsprøven afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksamener, du skal derfor indsende din tilmelding senest:

  • 1. april, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 1. halvår eller
  • 1. oktober, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 2. halvår.

Når du er tilmeldt egnethedsprøven vil du blive opkrævet et eksamensgebyr på 7.950 kr.

Generelt

Prøvens formål er at konstatere, om personer, der i udlandet har gennemført en uddannelse,der kan ligestilles med uddannelsen efter revisorlovens § 3, og som har ret  til at udøve lovpligtig revision i et andet land, har opnået et sådant kendskab til dansk lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser, at vedkommende kan opnå beskikkelse i henhold til revisorloven til at udøve revision her i landet på samme vilkår,  som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der kan være væsentlige forskelle mellem lovgivning og praksis i et andet land, hvad enten det er et EU/EØS-land eller et tredjeland, og dansk lovgivning og praksis. Det er derfor påkrævet at sikre sig, at de pågældende personer har opnået det fornødne praktiske kendskab til de særlige danske lovregler og praksis i Danmark, som er nødvendig for udøvelse af hvervet som statsautoriseret revisor i Danmark.

 

Prøvens indhold

Prøven skal dokumentere kandidatens evne til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en dansk statsautoriseret revisors virksomhed under hensyntagen til de gældende etiske regler om forhold til  klienter og myndigheder samt andre revisorer og medarbejdere samt dansk lovgivning og praksis.

Den mundtlige eksamination varer i almindelighed 30-40 minutter, hvortil kommer 40 minutters forberedelsestid. Forberedelsestiden giver kandidaten mulighed for at forberede en selvstændig besvarelse og strukturere en dialog med eksaminator. Eksaminationen styres i fornødent omfang af eksaminator. Det er muligt at afholde prøven på engelsk, hvis det ønskes. 

Kandidaten kan til forberedelsen medbringe en PC med love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, standarder, notater m.v., der må ikke kommunikeres med andre under forberedelen. Til selve eksaminationen må kun medbringes egne notater udarbejdet under forberedelsestiden.

Egnethedsprøven vil være koncentreret om en vurdering af kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendige for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark.

 

Del til: